Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

182.359

0

182.359

2.000

184.259

12.500

14.500

14.500

14.500

          

Uitgaven

182.359

0

182.359

2.000

184.359

12.500

14.500

14.500

14.500

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

91%

    
          

1 Handhaving en toezicht

182.359

0

182.359

0

182.359

12.500

14.500

14.500

14.500

Personele uitgaven

128.944

0

128.944

0

128.944

12.500

14.500

14.500

14.500

waarvan eigen personeel

120.093

0

120.093

 

120.093

12.500

14.500

14.500

14.500

waarvan inhuur externen

8.832

0

8.832

0

8.832

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

19

0

19

0

19

0

0

0

0

Materiële uitgaven

53.415

0

53.415

0

53.415

0

0

0

0

waarvan ICT

23.388

0

23.388

0

23.388

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

10.619

0

10.619

0

10.619

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

19.408

0

19.408

0

19.408

0

0

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan het agentschap ILT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

24.700

0

24.700

0

24.700

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn twee structurele mutaties doorgevoerd onder de post personele uitgaven – waarvan eigen personeel:

  • Een structurele mutatie ter versterking van de ILT van € 2 miljoen in 2022 oplopend naar € 6 miljoen in 2024 die volledig wordt ingezet voor extra capaciteit en inzet van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT (ILT-IOD). In het coalitieakkoord is gekozen voor de versterking van de opsporing door uitvoeringscapaciteit uit te breiden omdat uit verschillende rapporten is gebleken dat de opsporing van milieucriminaliteit niet goed is ingericht. Er wordt onvoldoende capaciteit ingezet om milieucriminaliteit te bestrijden en belangrijke factoren zijn onder andere het gebrek aan regie en capaciteit en de uitvoering van de opsporing die niet optimaal is.

  • Een structurele mutatie ter versterking van de luchtvaartautoriteit in het kader van luchtvaartveiligheid van € 8,5 miljoen per jaar. De Nederlandse luchtvaartautoriteit moet worden verstrekt en er moet voldoende kennis, capaciteit en middelen beschikbaar zijn om als autoriteit voor de burgerluchtvaart op te kunnen treden. De in kaart gebrachte opgave beslaat het hele luchtvaartdomein en bestaat uit een versterking van regelgeving, vergunningverlening, toezicht op de luchtvaartsector en monitoring/evaluatie. Daarnaast is intensivering van toezicht noodzakelijk om de grootste veiligheids- en leefomgevingsrisico’s op te kunnen vangen. Goed toezicht hangt onlosmakelijk samen met het versterken van de vergunningverlening en goede (handhaafbare) regelgeving. Voor zowel toezicht als vergunningverlening wordt daarom de capaciteit substantieel uitgebreid.

Licence