Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

15.310.590

‒ 7.296.000

8.014.590

217.297

8.231.887

2.015.273

2.936.677

3.379.169

1.740.751

          

Uitgaven

15.299.281

‒ 7.296.000

8.003.281

224.548

8.227.829

2.021.582

2.935.236

3.379.669

1.740.751

          

1 Bijdrage Investeringsfondsen

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

          

2 Bijdrage Investeringsfondsen

1.161.419

0

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

Bijdrage aan het Deltafonds

1.161.419

0

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 wordt met € 315 miljoen verhoogd. Voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 wordt de bijdrage met respectievelijk € 1,9 miljard, € 2,7 miljard, € 3 miljard en € 1,6 miljard verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen aan het Mobiliteitsfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2022 wordt met € 92 miljoen verlaagd. In de daaropvolgende jaren wordt de bijdrage met respectievelijk € 94 miljoen, € 239 miljoen, € 402 miljoen en € 103 miljoen verhoogd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door de kasschuif met het generale beeld voor de Afsluitdijk. De ophogingen komt met name door de toevoeging van CA-middelen. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

Licence