Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

431.026

275

431.301

72.439

503.740

42.065

37.381

36.288

34.264

           
 

Uitgaven

431.026

275

431.301

72.439

503.740

42.065

37.381

36.288

34.264

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

233.474

0

233.474

27.624

261.098

29.502

29.502

29.813

29.502

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

197.552

275

197.827

44.815

242.642

12.563

7.879

6.475

4.762

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De bijdrage aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt met € 27,6 mln. toe. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln. Hiernaast wordt er ook € 5,5 mln. bijgedragen aan de Wageningen Food Safety Research (WFSR) die uitgevoerd wordt door de NVWA. Ook doet de NVWA als opdracht aanvullende controles ten behoeve van het visserijtoezicht op onder andere de beschermde gebieden op de Noordzee. Hiervoor draagt LNV € 1,0 mln. bij.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De bijdrage aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt met € 44,8 mln. toe. Met de goedkeuring van het RVO jaarplan 2022 zijn er veel opdrachten waarvoor de bijbehorende uitvoeringskosten overgeheveld zijn naar de agentschapsbijdrage RVO. De grootste hiervan zijn: implementatie herziene Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (€ 13,0 mln.), Registratie landschapselementen (€ 4,0 mln.), Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 2,1 mln.), Natuurbank (€ 2,0 mln.), opdrachten ten behoeve van kennis en innovatie (€ 2,3 mln.), aandeel uitvoeringskosten LNV van Natuurambitie Grote Wateren (€ 1,5 mln.) en het Europees Visserijfonds EMFAF (€ 2,3 mln.).

Naast deze uitvoeringskosten is ook budget toegevoegd voor de inkoopkosten van het InkoopUitvoeringscentrum (IUC) EZK/LNV als onderdeel van een wijziging in pay-per-use systematiek wat € 1,0 mln. bedraagt. Tezamen met een aantal andere mutaties resulteert het tot een bedrag van € 44,8 mln.

Licence