Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

36.626

0

36.626

1.006

37.632

388

416

388

370

          

Uitgaven

36.626

0

36.626

1.006

37.632

388

416

388

370

          

Inkomensoverdrachten

         

TAS

5.090

0

5.090

110

5.200

110

110

110

110

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

2.927

0

2.927

1.186

4.113

238

136

138

140

CSE

1.300

0

1.300

‒ 290

1.010

40

170

140

120

TSB

27.309

0

27.309

0

27.309

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

 • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de uitkeringslasten van de TAS naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Deze opwaartse bijstelling wordt veroorzaakt doordat het aantal terugvorderingen is gedaald, doordat het voor de uitvoering steeds lastiger blijkt te zijn om bemiddelingen met werkgevers af te sluiten met financieel resultaat (terugvorderingen). Dit werkt meerjarig door in de verwachte uitkeringslasten.

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

 • 1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland is op basis van realisatiegegevens opwaarts bijgesteld met € 1,2 miljoen. Door corona waren er verhoogde uitgaven in 2021. Dit incidentele corona-effect wordt ook (in iets minder mate) verwacht in 2022.

Inkomensoverdrachten: CSE regeling (Organo Psycho Syndroom/schildersziekte)

 • 1. De raming voor de regeling voor CSE (Chronic Solvent-induced Encephalopathy) is naar aanleiding van realisatiegegevens 2021 bijgesteld (- € 0,3 miljoen in 2022). Het totale aantal verwachte aanvragen en uitkeringen over de volledig looptijd van de regeling is omlaag bijgesteld. Omdat een deel van de doelgroep waarvan verwacht werd dat die in 2020 een aanvraag in zou dienen dit pas in de jaren daarna zal doen is de verwachting dat er in 2026 ook nog aanvragen en toekenningen zullen zijn.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.726.793

0

3.726.793

187.238

3.914.031

397.517

471.840

555.081

645.986

          

Uitgaven

3.726.793

0

3.726.793

187.238

3.914.031

397.517

471.840

555.081

645.986

          

Inkomensoverdrachten

         

ZW

1.957.771

0

1.957.771

1.344

1.959.115

‒ 34.954

‒ 30.894

‒ 27.160

‒ 23.858

ZW nominaal

48.944

0

48.944

7.867

56.811

58.153

65.794

89.361

118.391

WAZO nominaal

33.585

0

33.585

7.990

41.575

33.539

62.198

91.442

118.822

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

5.102

0

5.102

922

6.024

4.054

7.519

10.927

14.508

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

2.505

0

2.505

3.325

5.830

24.195

41.100

58.140

76.203

WAZO

1.345.320

0

1.345.320

90.591

1.435.911

103.526

110.366

113.209

116.509

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

204.111

0

204.111

3.628

207.739

5.811

6.383

5.875

6.165

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

129.455

0

129.455

71.571

201.026

203.193

209.374

213.287

219.246

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 187,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: ZW

 • 1. Op basis van het CEP van het CPB wordt de raming van het aantal zieke werklozen de komende jaren neerwaarts bijgesteld. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering in de ZW, vooral bij zieke werklozen, lager uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Vanwege de opleving van het coronavirus eind 2021, wordt in 2022 rekening gehouden met een incidenteel hoger beroep op de ZW. Hierdoor is in dat jaar sprake van een beperkte, opwaartse bijstelling van de raming van de ZW-uitkeringslasten.

 • 2. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon wordt ingevoerd. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering in de ZW stijgt. Dit leidt tot een toename van de uitkeringslasten in de ZW van € 2,5 miljoen in 2024 oplopend naar € 7,0 miljoen in 2027.

 • 3. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5% per 2024. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon uit het coalitieakkoord is recentelijk versneld en gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt tot een stijging van de daglonen van personen die een beroep doen op de ZW waardoor de uitkeringslasten van de ZW toenemen met € 0,2 miljoen in 2023 oplopend naar € 10,3 miljoen in 2027. Doordat in 2023 ook de maximum daglonen meestijgen met de verhoging van het wettelijk minimumloon nemen de ZW-uitkeringslasten aanvullend toe, oplopend van € 2,8 miljoen in 2023 naar € 11 miljoen in 2027.

Inkomensoverdrachten: WAZO

 • 1. Er is sprake van een opwaartse bijstelling van de uitgaven (€ 90,6 miljoen in 2022). Het verwachte aantal geboortes komt op basis van de nieuwe CBS-prognose hoger uit. Daarnaast is de gemiddelde WAZO-uitkering opwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie.

 • 2. In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van de WAZO stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van de WAZO naar inschatting toe met € 3,0 miljoen per jaar vanaf 2024.

 • 3. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minumuloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde WAZO-uitkering stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van de WAZO naar inschatting toe met € 4,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 13 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minimumloon verhoging, nemen de uitkeringslasten WAZO aanvullend toe met € 8 miljoen in 2023 oplopend naar € 9 miljoen vanaf 2025.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

 • 1. De raming wordt naar boven bijgesteld (€ 3,6 miljoen in 2022). Dit wordt verklaard door zowel een hoger gebruik van de regeling als een hogere gemiddelde uitkeringshoogte (op basis van realisatiecijfers).

 • 2. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het aanvullend geboorteverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minumumloon verhoging nemen de uitkeringslasten aanvullend toe met € 2 miljoen per jaar vanaf 2023.

Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten ouderschapsverlof

 • 1. De raming van het ouderschapsverlof is vanaf 2022 opwaarts bijgesteld doordat de volumes opwaarts zijn bijgesteld op basis van de nieuwe CBS-geboorteprognose (€ 6,6 miljoen in 2022).

 • 2. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het uitkeringspercentage van de WAZO betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 wordt verhoogd van 50% naar 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximum dagloon. Het budgettaire effect is € 65,0 miljoen in 2022 oplopend naar € 195,0 miljoen vanaf 2026.

 • 3. In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het betaald ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2024.

 • 4. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minumumloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het betaald ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen in 2023 en € 2,0 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minimumloon verhoging nemen de uitkeringslasten aanvullend toe met € 4 miljoen per jaar vanaf 2023.

Nominaal

 • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 20,1 miljoen.

Licence