Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

276.680

‒ 11.121

265.559

‒ 9.594

255.965

5.686

‒ 9.167

‒ 13.089

‒ 10.280

          

Uitgaven

282.534

‒ 11.121

271.413

‒ 9.594

261.819

5.686

‒ 9.167

‒ 13.089

‒ 10.280

          

Inkomensoverdrachten

         

IOW

130.864

0

130.864

‒ 10.077

120.787

‒ 7.620

‒ 9.167

‒ 13.089

‒ 10.280

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

0

107

0

107

0

0

0

0

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

266

0

266

0

266

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Overige subsidies algemeen

1.130

0

1.130

0

1.130

0

0

0

0

Coordinatie Crisisdienstverlening

4.724

1.300

6.024

462

6.486

227

0

0

0

Subsidie Praktijkleren

25.500

‒ 13.500

12.000

0

12.000

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Scholing WW

0

0

0

13.100

13.100

0

0

0

0

Crisisdienstverlening

118.143

1.829

119.972

‒ 13.079

106.893

13.079

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.800

‒ 750

1.050

0

1.050

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 9,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 90,41%.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

 • 1. Voor 2022 en verder zijn de geraamde uitkeringslasten naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg de meest recente UWV cijfers met lagere volumes (- € 12,7 miljoen). Als gevolg van een lagere werkloosheidsverwachting van het CPB voor 2022 en verder is de IOW-raming bijgesteld met ‒ € 2,8 miljoen in 2024, oplopend tot ‒ € 5,5 miljoen in 2027. Deze bijstelling geldt pas vanaf 2024 omdat mensen eerst 2 jaar de WW doorlopen alvorens zij de IOW instromen.

 • 2. Het herijken van de besparing als gevolg van private aanvullingen op WW-uitkeringen (PAWW) op de nieuwe begrotingsstanden leidt tot een iets hogere IOW-raming (€ 2,6 miljoen). Het inkomen dat mensen ontvangen uit hun PAWW-uitkering wordt in mindering gebracht op hun IOW-uitkering. Dit heeft een neerwaarts effect op de IOW-uitkeringslasten. De omvang van deze besparing is afhankelijk van het aantal mensen met een IOW-uitkering. Omdat de raming van het aantal IOW-uitkeringen naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de vorige keer dat de besparing is becijferd, wordt deze besparing nu kleiner ingeschat. Dit resulteert in een tegenvaller.

Subsidies, opdrachten en bijdragen aan ZBO's/RWT's

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,5 miljoen).

 • 2. Om beter bij het verwachte kasritme van de crisisdienstverlening door het UWV aan te sluiten zijn er 5 budgettair neutrale kasschuiven van 2022 (- € 13,1 miljoen) naar 2023 gedaan.

 • 3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd (artikel 11 Uitvoering) naar begrotingsgefinancierd (€ 13,1 miljoen) ten behoeve van scholing WW.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.334.480

0

4.334.480

‒ 1.071.025

3.263.455

‒ 942.807

‒ 862.784

‒ 917.673

‒ 841.002

          

Uitgaven

4.334.480

0

4.334.480

‒ 1.071.025

3.263.455

‒ 942.807

‒ 862.784

‒ 917.673

‒ 841.002

          

Inkomensoverdrachten

         

WW

4.229.344

0

4.229.344

‒ 1.059.538

3.169.806

‒ 997.193

‒ 923.926

‒ 997.239

‒ 957.134

WW nominaal

105.136

0

105.136

‒ 11.487

93.649

54.386

61.142

79.566

116.132

          

Ontvangsten

240.156

0

240.156

‒ 15.528

224.628

‒ 12.963

‒ 10.118

‒ 7.322

‒ 5.042

          

Ontvangsten

         

Ufo

234.300

0

234.300

‒ 16.000

218.300

‒ 16.000

‒ 16.000

‒ 16.000

‒ 16.000

Ufo nominaal

5.856

0

5.856

472

6.328

3.037

5.882

8.678

10.958

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1.071,0 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 15,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

 • 1. De raming van de WW-uitkeringslasten voor 2022 is met ‒ € 1.123,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verwerken van realisatiecijfers van WW-volumes over 2021. Ook vallen de werkloosheidsverwachtingen van het CPB gunstiger uit. Op basis hiervan is de raming van het aantal mensen met een betaalde WW-uitkering in 2022 naar beneden bijgesteld (- € 903,7 miljoen). Ook zijn de overige WW-lasten naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (- € 230,3 miljoen). Daarnaast is de uitkeringshoogte voor 2022 licht naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (€ 10,5 miljoen).

 • 2. De invoering van de Calamiteitenregeling zoals beoogd gaat niet door. Dit betekent een besparingsverlies vanaf 2023 van jaarlijks € 1,1 miljoen.

 • 3. Als gevolg van de oorlog in Oekraine is de verwachting dat de uitgaven aan werktijdverkorting met € 64,0 miljoen toenemen in 2022.

 • 4. In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit werkt via een hoger dagloon van nieuwe instroom door in de uitkeringslasten WW. De verwachting is hogere uitkeringslasten van € 3,2 miljoen in 2024 oplopend naar € 13,0 miljoen in 2027.

 • 5. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze verhoging werkt via hogere daglonen van nieuwe instroom door in de uitkeringslasten van de WW. De verwachting is hogere uitkeringslasten van € 1,3 miljoen in 2024 oplopend naar € 20,7 miljoen in 2027.

 • 6. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) uit het coalitieakkoord gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Bovendien vindt de verhoging nu in 3 stappen plaats en stijgen bij de verhoging per 1 januari 2023 ook de maximum daglonen mee. Dit alles leidt tot een stijging van de uitkeringslasten met € 7,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 21,3 miljoen in 2027 ten opzichte van de mutatie onder (5) toegelicht.

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling ‒ € 11,5 miljoen lager uit dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

 • 1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2022 structureel naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV (- € 16,0 miljoen).

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling € 0,5 miljoen hoger uit dan verwacht.

Licence