Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

5.028.425

5.287.451

‒ 3.895.804

‒ 177.381

1.214.266

      

Uitgaven

618.425

1.560.368

1.231.279

‒ 166.040

2.625.607

      

Garanties

20

20

0

0

20

Regeling Bijzondere Financieringen

20

20

0

0

20

      

Leningen

0

722.917

0

0

722.917

Lening KLM

0

722.917

0

0

722.917

      

Opdrachten

6.309

6.309

1.279

960

8.548

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

3.678

3.678

1.279

960

5.917

Opstart Invest International

2.631

2.631

0

0

2.631

      

Vermogensverschaffing/-onttrekking

607.000

827.000

1.230.000

‒ 167.000

1.890.000

Kapitaalinjectie TenneT

0

0

1.230.000

0

1.230.000

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

220.000

0

0

220.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

330.000

0

‒ 130.000

200.000

Kapitaalinjectie Invest International

177.000

177.000

0

‒ 37.000

140.000

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.096

4.122

0

0

4.122

NLFI

5.096

4.122

0

0

4.122

      

Ontvangsten

1.499.963

1.814.203

270.846

70.051

2.155.100

      

Garanties

24.000

25.020

‒ 783

0

24.237

Premieontvangsten garantie KLM

24.000

24.000

‒ 783

0

23.217

Premieontvangsten Gasunie

0

1.020

0

0

1.020

      

Leningen

41.463

41.463

251.402

0

292.865

Renteontvangsten lening KLM

41.463

41.463

‒ 25.681

0

15.782

Aflossing lening KLM

0

0

277.083

0

277.083

      

Vermogensverschaffing/-onttrekking

1.430.000

1.743.658

20.227

70.051

1.833.936

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

281.300

0

0

281.300

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Dividenden staatsdeelnemingen

1.315.000

1.347.358

20.000

70.051

1.437.409

Winstafdracht DNB

15.000

15.000

227

0

15.227

waarvan: Griekse inkomsten SMP

0

0

0

0

0

waarvan: rente-inkomsten ESM

15.000

15.000

227

0

15.227

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.500

4.062

0

0

4.062

NLFI

4.500

4.062

0

0

4.062

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m X) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

5.028.425

5.287.451

‒ 3.895.804

‒ 177.381

1.214.266

waarvan garantieverplichtingen

160.000

200.000

‒ 600.000

0

‒ 400.000

Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen

160.000

200.000

‒ 600.000

0

‒ 400.000

      

waarvan overige verplichtingen

4.868.425

5.087.451

‒ 3.295.804

‒ 177.381

1.614.266

Lening KLM

0

0

‒ 277.083

0

‒ 277.083

Lening SRH

0

0

0

‒ 11.341

‒ 11.341

Kapitaalinjectie TenneT

4.250.000

4.250.000

‒ 3.020.000

0

1.230.000

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

220.000

0

0

220.000

Afdrachten Staatsloterij

100.000

100.000

0

0

100.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

330.000

0

‒ 130.000

200.000

Kapitaalinjectie Invest International

177.000

177.000

0

‒ 37.000

140.000

Overige betalingsverplichtingen

11.425

10.451

1.279

960

12.690

Toelichting

Verplichtingen

Garantie en Lening KLM

KLM maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd af te lossen en heeft daarmee de uitstaande leningen terugbetaald, maar niet opgezegd. De maximale hoogte van de directe lening is door de aflossing van € 277 mln. verlaagd naar € 723 mln. en de maximale hoogte van de kredietfaciliteit bij de banken is verlaagd naar € 1,735 mld. (Revolving Credit Facility, RCF). De Nederlandse Staat staat garant voor 90% van de omvang van de RCF. De garantie wordt daarom met € 600 mln. bijgesteld naar € 1,56 mld. (90% van € 1,735 mld., de omvang van de RCF na verlaging).

Lening SRH

SRH heeft een vordering op de Nederlandse staat. Sinds oktober 2020 is hierop een negatieve rente van toepassing. Conform de afspraken in de leningdocumentatie wordt de rente (€ 11,3 mln.) niet betaald maar afgeboekt op de vordering.

Kapitaalinjectie TenneT

Uit de berekeningen van TenneT, gevalideerd door een externe adviseur, blijkt dat TenneT een totale eigenvermogensbehoefte heeft van circa € 9,3 mld. voor de periode 2022 t/m 2031 om haar A-rating te behouden. Dit is circa € 4,2 mld. hoger dan de € 5,1 mld. die gereserveerd is voor TenneT. TenneT heeft hiervan tot en met 2023 € 3,1 mld. aan eigen vermogen nodig (€ 1,2 mld. in 2022 en € 1,8 mld. in 2023), dit is € 2,6 mld. meer dan de € 490 mln. die was begroot. Ook voor de jaren 2024 en 2025 vallen de ingeschatte bedragen anders uit. Via een kasschuif in 2023 in de Ontwerpbegroting 2023 is zowel het ritme van het verplichtingenbudget als het kasbudget aangepast om dit te ondervangen.

Kapitaalinjectie Invest-NL en Invest International

In 2022 wordt minder kapitaal gestort dan geraamd (€ 130 mln. minder in Invest NL en € 37 mln. minder in Invest International). Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, alleen in de kasreeks vindt een verschuiving plaats naar latere jaren.

Uitgaven

Vermogensverschaffing/onttrekking

Zie de toelichtingen op de kapitaalinjecties onder 'Verplichtingen'.

Ontvangsten

Leningen

Zie ook de toelichting onder 'Verplichtingen'. KLM maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd af te lossen en lost de uitstaande lening van € 277 mln. in 2022 af. Omdat KLM alleen rente betaalt over het getrokken deel van de lening, wijzigen de renteontvangsten na de vervroegde aflossing van € 277 mln. Voor 2022 worden de renteontvangsten naar beneden bijgesteld, vanaf 2023 worden de renteontvangsten bijgsteld en op nul geraamd.

Vermogensverschaffing/onttrekking

Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft voor het jaar 2022 een positieve bijstelling (€ 90 mln.).

Licence