Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.531

1.834

287

807

2.928

      

Uitgaven

1.531

1.834

287

807

2.928

      

Rente

31

34

87

7

128

Rente kasbeheer

31

34

87

5

126

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

0

2

2

      

Leningen

1.500

1.800

200

800

2.800

Verstrekte leningen

1.500

1.800

200

800

2.800

      

Ontvangsten

7.248

10.128

4.080

916

15.124

      

Rente

87

93

1

2

96

Rente kasbeheer

87

93

0

2

95

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

1

0

1

      

Leningen

1.206

1.119

109

37

1.265

Ontvangen aflossingen

1.206

1.119

109

37

1.265

      

Mutaties in rekening-courant en deposito's

5.955

8.916

3.970

877

13.763

Mutaties in rekening courant en deposito

5.955

8.916

3.970

877

13.763

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente

De raming van de rentelasten is € 94 mln. hoger dan geraamd als gevolg van de instroom van middelen op rekeningen-courant en de nieuwe rentestanden van het CPB.

Leningen

Naar verwachting worden in 2022 meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 1,0 mld. naar boven bijgesteld.

Ontvangsten

Leningen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen € 146,0 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit zijn leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten.

Mutaties in rekening-courant en deposito's

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van RWT’s, sociale fondsen en decentrale overheden (€ 4,8 mld.). De mutaties in rekeningen-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren.

Licence