Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

74.384

155.019

14.235

‒ 19.826

149.428

Uitgaven

 

103.475

91.860

11.235

‒ 8.428

94.667

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

21.767

27.091

7.248

‒ 14.040

20.299

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

16.042

17.153

6.735

‒ 10.539

13.349

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

5.725

9.938

513

‒ 3.501

6.950

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.385

6.386

330

234

6.950

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

     

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

0

 

4.140

4.140

Ontvangsten

 

602

1.002

 

‒ 569

433

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

1.002

 

‒ 569

433

Toelichting

Verplichtingen Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

 • 1. Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)

  • Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

  • Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

 • 4. Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)

  • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

  • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

  • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

  • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

  • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

  • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

   • door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

   • de coronacrisis,

   • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

  • en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.

 • 15. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.

 • 16. Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

 • 17. In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

 • 18. Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve handelingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om € 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor IenW.

 • 19. Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

 • 20. Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.

 • 21. Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

 • 1. Saldo 2022 € 9,0 miljoen

  Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.

 • 2. Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen

  Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

 • 1. Saldo 2022 € -12,2 miljoen

  • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

  • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

  • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

   • Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

   • de coronacrisis,

   • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

   • Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.

 • 9. Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen

  • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

 • 1. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

 • 2. Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)

  • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

  • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

  • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

  • Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

Licence