Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

122.548

124.503

5.811

41.849

172.163

      

Uitgaven

122.548

124.503

5.811

6.849

137.163

      

5.1 Ruimtelijke ordening

50.932

56.580

368

1.208

58.156

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

300

0

‒ 300

0

Basisregistraties

380

540

‒ 25

0

515

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

300

0

0

300

Basisregistraties Ondergrond

10

24

1

0

25

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.413

1.413

‒ 404

‒ 622

387

Basisregistraties Ondergrond

542

712

1.271

‒ 1.300

683

Gebiedsontwikkeling

2.929

2.159

‒ 851

‒ 393

915

Geo-informatie

0

50

708

‒ 668

90

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.188

1.747

970

‒ 323

2.394

Windenergie op zee

280

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

27.296

32.006

1.331

2.443

35.780

Geo-informatie

2.272

4.291

547

568

5.406

Basisregistraties Ondergrond

531

517

‒ 283

61

295

Diverse bijdragen

33

108

1

439

548

Bijdrage aan medeoverheden

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

2.547

2.547

‒ 2.416

‒ 131

0

Gebiedsontwikkeling

0

970

‒ 500

456

926

Bijdrage aan agentschappen

RVB

2.683

3.215

354

170

3.739

RWS (Leefomgeving)

5.902

4.946

0

1.187

6.133

RIVM

126

49

0

‒ 49

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

0

686

‒ 336

‒ 330

20

      

5.2 Omgevingswet

71.616

67.923

5.443

5.641

79.007

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

2.150

3.150

63

‒ 796

2.417

Opdrachten

Eenvoudig Beter

1.231

0

0

0

0

Aan de Slag

12.609

4.140

‒ 2.046

‒ 887

1.207

Serviceteam Rijk

0

680

‒ 30

‒ 106

544

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

46.918

19.659

4.140

1.711

25.510

Geonovum

0

3.500

0

‒ 40

3.460

ICTU

750

450

17

‒ 158

309

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

7.958

36.344

3.299

5.917

45.560

      

Ontvangsten

3.824

3.824

2.644

8.855

15.323

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 99,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

5.1. Ruimtelijke Ordening

Opdrachten

Basisregistraties Ondergrond

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. Hieronder valt met name een overheveling van € 2,8 mln. vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) als bijdrage voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Daarnaast omvat het een overheveling vanaf deze begroting naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) ten behoeve van incidentele programmakosten voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de BRO.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft met name de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit

Dit betreft met name een reallocatie van € 1,3 mln. naar de regeling Ruimtelijk instrumentarium (diversen) ten behoeve van het programma Mooi Nederland. Ook vinden er vanaf dit instrument twee reallocaties plaats van in totaal € 0,8 mln. in het kader van Geo-informatie naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's en naar het instrument Opdrachten.

5.2. Omgevingswet

Opdrachten

Aan de Slag

Dit betreft met name reallocaties naar verschillende instrumenten om de activiteiten die worden uitgevoerd door diverse uitvoeringsorganisaties (zoals Kadatser, Rijkswaterstaat en Geonovum) op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast vindt er een reallocatie plaats voor externe inhuur in het kader van de Omgevingswet.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. In de eerste plaats gaat het hier voor een deel om de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van circa € 1,7 mln. voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit bedrag komt overeen met de ontvangen bijdrage van het InterProvinciaal Overleg(IPO) voor het beheer van het DSO. Ook is er sprake van een aantal reallocaties van ruim € 1,6 mln. totaal om de uitgaven van het Kadaster ten behoeve van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder bijdragen van diverse departementen voor de kosten die het Serviceteam Rijk maakt om de regelgeving onder de Omgevingswet te digitaliseren en een bijdrage van het IPO voor het beheer van het DSO.

Ontvangsten

Dit betreft grotendeels de bijdrage die BZK ontvangt van het IPO voor het beheer van het DSO.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

5.1 Ruimtelijke ordening

Opdrachten

Basisregistraties ondergrond

Het gaat bij deze mutatie allereerst om een reallocatie van € 0,6 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor TNO/Geologische dienst ten behoeve van de Landelijke Voorziening BRO. Daarnaast vindt er een reallocatie van € 0,1 mln. plaats naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan Geonovum, waarmee zij standaarden voor drie aanvullende registratieobjecten in de Basisregistratie Ondergrond ontwikkelt. Daarnaast wordt € 0,6 mln. teruggegeven aan het Algemene Beeld.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft een saldo van meerdere reallocaties, waaronder een aantal reallocaties naar deze regeling als bijdrage voor de activiteiten die het Kadaster uitvoert. Het gaat hierbij onder andere om Publieke dienstverlening op de kaart in het kader van de Basisregistratie Ondergrond en het beheren en muteren van de landelijke voorziening voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Leefomgeving)

Dit betreft voor het grootste deel een reallocatie van ruim € 1,1 mln. voor een bijdrage aan Rijkswaterstaat (RWS) voor het uitvoeren van het plan van aanpak Continuïteit en security Omgevingsloket Online en voor de helpdesk InfoMil als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft een aantal reallocaties ten behoeve van activiteiten die het Kadaster uitvoert in het kader van de Omgevingswet, waaronder afbouw, implementatie en uitbouw van het DSO.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Dit betreft een saldo van een aantal mutaties. Onder meer gaat het hier om bijdragen van de Unie van Waterschappen (circa € 1,3 mln.) en het InterProvinciaal Overleg (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststelling van de bijdrage voor 2021 (circa € 2,5 mln.) aan het RWS voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Daarnaast wordt er vanaf dit instrument ruim € 1,1 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van het RWS.

Ontvangsten

Dit betreft onder meer de bijdragen van de Unie van Waterschappen (ruim € 1,3 mln.) en het IPO (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststellingen van de bijdrage voor 2021 aan het RWS (ruim € 2,5 mln.) en het Kadaster (€ 0,9 mln.) voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Verder betreffen de ontvangsten nog een aantal vaststellingen voor verschillende partijen over 2021.

Licence