Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

242.684

222.317

11.922

5.149

239.388

      

Uitgaven

242.684

222.317

11.922

5.149

239.388

      

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

78.342

79.925

5.060

3.965

88.950

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

1.939

1.966

3.930

866

6.762

Opdrachten

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

23

‒ 23

0

0

Informatiebeleid

7.654

7.654

‒ 3.746

‒ 3.908

0

Overheidsdienstverlening

10.031

8.281

1.025

‒ 8.290

1.016

Informatiesamenleving

3.513

6.348

‒ 2.498

‒ 803

3.047

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

CBS

35

35

0

0

35

RDW

0

0

1.600

1.400

3.000

KvK

5.279

5.279

0

0

5.279

ICTU

7.159

7.880

‒ 267

2.688

10.301

Diverse bijdragen

200

290

1.464

600

2.354

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

600

600

0

0

600

Provincies

0

0

0

209

209

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Digitale dienstverlening

180

180

0

130

310

Bijdrage aan agentschappen

RVO

8.769

9.269

900

‒ 120

10.049

UBR

9.143

9.143

2.889

1.379

13.411

Diverse bijdragen

0

0

15

1

16

Logius

21.177

21.177

‒ 540

‒ 1.630

19.007

RvIG

150

150

54

11.443

11.647

Telecom

1.600

1.600

0

0

1.600

AZ-DPC

0

0

145

0

145

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Buitenlandse Zaken (V)

50

50

112

0

162

      

6.5 Identiteitsstelsel

35.045

36.045

2.821

1.160

40.026

Opdrachten

Identiteitsstelsel

4.993

4.993

‒ 3.492

0

1.501

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

0

1.000

553

0

1.553

Diverse bijdragen

45

45

205

0

250

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten

51

51

0

375

426

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

29.956

29.956

5.555

785

36.296

      

6.6 Investeringspost digitale overheid

59.379

59.379

2.245

0

61.624

Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

1.629

1.629

6.815

0

8.444

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

48.651

48.651

‒ 40.634

‒ 5.900

2.117

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

0

0

856

0

856

ICTU

520

520

786

2.070

3.376

Diverse bijdragen

0

0

1.008

0

1.008

RDW

330

330

0

0

330

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

0

0

565

0

565

Provincies

0

0

101

837

938

Waterschappen

0

0

651

0

651

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

0

0

36

36

72

Bijdrage aan agentschappen

RVO

454

454

2.036

173

2.663

Diverse bijdragen

0

0

2.201

0

2.201

Logius

6.202

6.202

26.339

107

32.648

RvIG

510

510

361

2.677

3.548

AZ-DPC

1.083

1.083

1.124

0

2.207

      

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

69.918

46.968

1.796

24

48.788

Subsidies (regelingen)

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

0

0

2.665

‒ 316

2.349

VNG

0

1.847

0

0

1.847

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

69.918

21.326

‒ 20.653

340

1.013

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

0

8.083

2.074

0

10.157

RDW

0

11.500

‒ 3.065

0

8.435

CBS

0

45

‒ 23

0

22

KvK

0

0

0

390

390

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

0

0

2.000

0

2.000

Bijdrage aan agentschappen

Logius

0

0

2.398

0

2.398

RvIG

0

0

10.600

2

10.602

AZ-DPC

0

1.167

8.198

‒ 392

8.973

Overige bijdragen

0

3.000

‒ 2.398

0

602

      
      

Ontvangsten

448

448

0

0

448

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 91,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 1,6 mln. om de subsidies op het gebied van overheidsdienstverlening, zoals het programmabureau Landelijke Data Alliantie, Dutch Blockchain Coalition en Campagne Digitale Samenleving op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen gerealloceerd (circa € 1,1 mln.) ten behoeve van de aansluiting van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de certificering provincies. Tot slot betreft dit een reallocatie van circa € 0,6 mln. naar Artikel 2 Nationale Veiligheid ten behoeve van cyberveiligheid.

Opdrachten

Informatiebeleid

Dit omvat met name een reallocatie (circa € 3,2 mln.) naar Bijdrage aan agentschappen voor de bijdrage aan UBR/KOOP om deze op het juiste instrument te verantwoorden.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

Dit betreffen meerdere reallocaties van middelen (circa € 2,4 mln.) naar Bijdragen aan agentschappen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder andere voor RvIG en Logius.

Bijdragen aan agentschappen

RvIG

De RvIG ontvangt extra middelen voor het meergebruik van de Basis Registratie Personen (BRP) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), alsmede een naheffing voor het gebruik van de BRP (circa € 2,6 mln.).

Daarnaast wordt er circa € 2,5 mln. gerealloceerd vanuit Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Deze reallocaties betreffen onder andere de beheervoorziening BSN en de Basisregistratie Personen (BRP) op de BES-eilanden en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 5,4 mln. vanuit Opdrachten om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast worden er ook middelen (circa € 1,4 mln.) gerealloceerd vanuit Opdrachten om subsidies voor twee doorontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Deze mutatie wordt verklaard door een aantal reallocaties.

Ten eerste betreft dit een reallocatie van € 12,7 mln. naar Logius onder Bijdragen aan agentschappen om onder andere uitgaven ten aanzien van de elektronische Identiteitskaart (eID) en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).

Daarnaast betreft dit diverse reallocaties van in totaal circa € 9,4 mln. om bijdragen aan negen IP-projecten op het juiste instrument te verantwoorden.

Ten derde betreft dit een reallocatie van middelen van € 6,8 mln. om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument Subsidies (regelingen) te verantwoorden.

Tot slot omvat deze mutatie nog enkele overige reallocaties aan agentschappen RVO en Telecom om de uitgaven in het kader van de investeringsagenda op het juiste instrument te verantwoorden. Circa € 4,2 mln. wordt gerealloceerd naar Bijdragen aan agentschappen.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Dit betreft met name een reallocatie vanaf het instument Opdrachten om de uitgaven aan Logius in het kader van de investeringsagenda 2022 voor onder andere eID en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden (circa € 12,7 mln.) en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één oveheid

Dit betreft met name een reallocatie van € 9,5 mln. naar Bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor het project Toekomst BRP op het juiste instrument te verantwoorden. Ook wordt er € 2 mln. gerealloceerd naar Bijdrage aan agentschappen om de systemen bij gemeenten aan te passen voor het project Toekomst BRP.

Daarnaast gaat het om een reallocatie van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,7 mln. naar Opdrachten om de middelen voor het project Informatiepunt Digitale Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Hieronder valt voornamelijk een reallocatie van € 9,5 mln. om de bijdrage voor het project Toekomst BRP vanaf het instument Opdrachten op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast omvat dit een reallocatie vanaf het instrument Opdrachten van circa € 1,1 mln. om bijdragen voor het project 1Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.

AZ-DPC

Dit betreft twee reallocaties vanuit het instrument Opdrachten om de middelen van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) op het juiste instrument te verantwoorden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Informatiebeleid

Dit betreft met name een reallocatie van € 2,2 mln. aan ICTU onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de middelen voor de Interbestuurlijke datastrategie op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen (€ 1,4 mln.) gerealloceerd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om deze op het juiste instrument te verantwoorden.

Overheidsdienstverlening

Dit betreft met name een reallocatie naar de RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om € 5,0 mln. op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast worden er middelen (€ 0,8 mln.) gerealloceerd naar artikel 11 Centraal apparaat om de bijdrage aan de werkagenda Digitalisering op het juiste instrument te verantwoorden. Er wordt ook € 0,6 mln. gerealloceerd naar Subsidies (regelingen) om de subsidie aan de VNG op het juiste instrument te verantwoorden. Tevens wordt € 0,6 mln. gerealloceerd aan Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan Stichting Geonovum voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-project Development Portal op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt € 0,6 mln. gerealloceerd naar ICTU onder instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

De beheer- en exploitatiekosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden doorbelast aan de gebruikers. De RvIG ontvangt een vergoeding van circa € 6,4 mln. voor het gebruik van beheervoorziening Burgerservicenummers (BSN) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen (circa € 5 mln.) vanuit Opdrachten om de beheervoorziening BSN op het juiste instrument te verantwoorden.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,1 mln. aan ICTU (Bijdrage aan ZBO's/RWT's) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast wordt er circa € 2,7 mln. gerealloceerd naar RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen voor het project Electronic Identities And Trust Services eIDAS) op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence