Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x €1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

122.548

0

122.548

145.455

268.003

24.132

1.710

‒ 131

‒ 131

          

Uitgaven

122.548

0

122.548

145.455

268.003

24.132

1.710

‒ 131

‒ 131

          

5.1 Ruimtelijke ordening

50.932

0

50.932

‒ 852

50.080

105

110

‒ 131

‒ 131

Subsidies (regelingen)

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

0

1.500

‒ 1.200

300

0

0

0

0

Basisregistraties

380

0

380

160

540

160

160

160

160

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

10

0

10

14

24

0

0

0

0

Opdrachten

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.413

0

1.413

0

1.413

0

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

542

0

542

170

712

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

2.929

0

2.929

‒ 770

2.159

0

0

0

0

Geo-informatie

0

0

0

50

50

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.188

0

2.188

‒ 441

1.747

‒ 5

0

0

0

Windenergie op zee

280

0

280

‒ 280

0

‒ 280

‒ 280

‒ 280

‒ 280

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster (basisregistraties)

27.296

0

27.296

‒ 1.790

25.506

‒ 60

‒ 60

‒ 60

‒ 60

Geo-informatie

2.272

0

2.272

2.019

4.291

0

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

531

0

531

‒ 14

517

0

0

0

0

Diverse bijdragen

33

0

33

75

108

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

2.547

0

2.547

0

2.547

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

0

0

0

970

970

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB

2.683

0

2.683

532

3.215

241

241

0

0

RIVM

126

0

126

‒ 77

49

0

0

0

0

RWS (leefomgeving)

5.902

0

5.902

‒ 956

4.946

‒ 637

‒ 637

‒ 637

‒ 637

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

0

0

0

686

686

686

686

686

686

          

5.2 Omgevingswet

71.616

0

71.616

146.307

217.923

24.027

1.600

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Eenvoudig Beter

2.150

0

2.150

1.000

3.150

1.000

0

0

0

Opdrachten

         

Eenvoudig Beter

1.231

0

1.231

‒ 1.231

0

0

0

0

0

Aan de Slag

12.609

0

12.609

‒ 8.469

4.140

500

0

0

0

Serviceteam Rijk

0

0

0

680

680

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster

46.918

0

46.918

‒ 27.259

19.659

12.500

800

0

0

Geonovum

0

0

0

3.500

3.500

600

0

0

0

ICTU

750

0

750

‒ 300

450

300

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Aan de Slag

7.958

0

7.958

28.386

36.344

9.127

800

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Gemeentefonds (H50)

0

0

0

150.000

150.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.824

0

3.824

0

3.824

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 83,3% juridisch verplicht.

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Voor het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021 ‒ 2024 wordt € 1,2 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van OCW. Dit actieprogramma is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Met deze middelen wordt de inzet van ontwerpers zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten gefinancierd.

Opdrachten

Gebiedsontwikkeling

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder een reallocatie van ruim € 0,9 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen mede-overheden. Het gaat hierbij om specifieke uitkeringen aan diverse provincies en gemeenten voor het opstellen en uitvoeren van de verstedelijkingsstrategieën.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder een reallocatie van € 0,8 mln. binnen het instrument Opdrachten op deze regeling voor het programma Energie en Ruimte, Nederland van morgen en Grondbeleid, zodat dit op de juiste regeling verantwoord wordt.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (basisregistraties)

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder een reallocatie voor een bijdrage aan ICTU voor het programma Doorontwikkeling in Samenhang Geobasisregistraties. Dit programma beoogt een meer samenhangende en actuele informatie-infrastructuur voor Geobasisregistraties.

Bijdrage aan medeoverheden

Gebiedsontwikkeling

Dit betreft een reallocatie van ruim € 0,9 mln. vanaf het instrument Opdrachten om de specifieke uitkeringen aan diverse provincies en gemeenten voor verstedelijkingsstrategieën op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (leefomgeving)

Deze mutatie betreft twee reallocaties. Allereerst een reallocatie van circa € 0,3 mln. aan ICTU voor het programma Doorontwikkeling in Samenhang Geobasisregistraties. Ten tweede gaat het hier om een reallocatie van ruim € 0,6 mln. voor het overgaan van de taken ten aanzien van Doorvaart en medegebruik van windparken op de Noordzee van BZK naar IenW per december 2021.

5.2 Omgevingswet

Subsidies

Eenvoudig Beter

Dit betreft een reallocatie van € 1 mln. voor subsidies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Dit betreft met name een reallocatie van € 1 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies voor subsidies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen voor de implementatie van de omgevingswet.

Aan de slag

Het gaat hier om een aantal reallocaties naar instrumenten of regelingen, waaronder in de eerste plaats een reallocatie van € 1,3 mln. voor de personele uitgaven voor de Omgevingswet, waarbij het hier specifiek gaat om de inzet voor de Strategische Beheerorganisatie. Daarnaast vindt er een reallocatie plaats van € 5 mln. om de activiteiten die worden uitgevoerd door diverse uitvoeringsorganisaties, zoals Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum, op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Ook wordt er een reallocatie gedaan van € 2 mln. voor externe inhuur in het kader van de Omgevingswet.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en Koop uitgevoerd. Om deze uitgaven op het juiste instrument en de juiste regeling te kunnen verantwoorden, wordt een groot deel van de middelen (ruim € 23,7 mln.) gerealloceerd van Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar Bijdrage aan Agentschappen.

Geonovum

De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven ten aanzien van Geonovum (€ 3,5 mln.) op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de slag

Deze mutatie betreft een aantal reallocaties. Ten eerste gaat het grotendeels om activiteiten ten behoeve van Omgevingswet die door diverse uitvoeringsorganisaties, zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum, worden uitgevoerd. Om deze uitgaven ten aanzien van Aan de slag (ruim € 23,7 mln.) op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen. In dit kader vindt er daarnaast een reallocatie plaats van € 5 mln. vanaf het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

Dit betreffen middelen van de Aanvullende Post ten behoeve van gemaakte transitiekosten (onder andere het aanpassen en inrichten van systemen voor het invoeren van de Omgevingswet) die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Met deze middelen draagt het Rijk bij aan de transitiekosten van gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat er een stelselevaluatie volgt waarbij daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Deze bijdrage zal worden verstrekt via het Gemeentefonds.

Licence