Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

55.320

116.106

8.008

‒ 5.333

118.781

      

Uitgaven

55.580

61.156

7.665

‒ 9.354

59.467

Waarvan juridisch verplicht

 

58%

  

90%

      

1 Algemeen waterbeleid

35.005

43.826

5.979

‒ 4.253

46.252

Opdrachten

9.017

8.641

5.502

1.108

15.251

Opdrachten CORA (HGIS)

1.129

1.331

‒ 200

‒ 450

681

Klimaat Bestuur

1.432

1.388

‒ 78

240

1.550

Risico onvoorzien

4.262

2.373

2.737

‒ 5.110

0

VN Water (HGIS)

 

0

2.900

‒ 2.740

160

KAWI (HGIS)

0

1.395

0

‒ 740

655

Watergezant (HGIS)

20

20

0

0

20

WOM KAWI (HGIS)

 

0

0

2.320

2.320

HGIS

 

0

0

7.752

7.752

Overige opdrachten

2.174

2.134

143

‒ 164

2.113

Subsidies

11.321

19.215

2

‒ 7.735

11.482

Incidentele subsidie WKB

0

1.100

0

0

1.100

Partners voor Water 4 (HGIS)

0

4.556

0

0

4.556

Partners voor Water 5 (HGIS)

11.252

11.252

0

‒ 7.752

3.500

Blue Deal (HGIS)

0

2.230

0

0

2.230

Overige subsidies

69

77

2

17

96

Bijdragen aan agentschappen

14.667

15.970

475

64

16.509

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

394

609

0

30

639

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.273

15.361

475

34

15.870

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

 

0

0

2.310

2.310

Water Coalition (HGIS)

 

0

0

1.610

1.610

Overige Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

 

0

0

700

700

      

2 Waterveiligheid

3.118

3.033

43

‒ 34

3.042

Opdrachten

3.118

3.033

43

‒ 34

3.042

RWS waterveiligheid

2.456

2.456

20

‒ 50

2.426

Overige opdrachten

662

577

23

16

616

      

3 Grote oppervlaktewateren

1.565

1.565

7

51

1.623

Opdrachten

1.465

1.465

7

51

1.523

RWS Zuid-Westelijke Delta

1.050

1.050

0

19

1.069

Overige opdrachten

415

415

7

32

454

Bijdragen aan medeoverheden

100

100

0

0

100

      

4 Waterkwaliteit

15.892

12.732

1.636

‒ 5.118

9.250

Opdrachten

14.202

11.216

1.590

‒ 5.738

7.068

MIW opdrachten

789

755

11

147

913

Noordzee akkoord

9.456

5.000

200

‒ 5.018

182

RWS WKK opdrachten

2.886

4.329

1.413

‒ 817

4.925

WKK opdrachten

1.071

1.071

‒ 34

0

1.037

Oceanen (HGIS)

 

61

0

0

61

Subsidies

 

0

30

18

48

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.690

1.516

16

602

2.134

      

Ontvangsten

143

173

50

80

303

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo € 3,4 miljoen. Hiervan is € 8,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Een bedrag van ‒ € 5,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Dit bedrag wordt deels verklaard door een ophoging voor het aangaan van verplichtingen voor meerdere initiatieven van Klimaatadaptie en Water Internationaal (KAWI) (€ 3,5 miljoen). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo ‒ € 1,7 miljoen. Hiervan is € 7,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 9,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Algemeen waterbeleid

Subsidies

Binnen het Algemeen Waterbeleid is het subsidiebudget met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overboeking van het subsidie- naar opdrachtenbudget binnen de vijfde tranche subsidies voor Partners voor Water (‒ € 7,8 miljoen).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De verhoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 2,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget voor bijdrage aan onder andere International Groundwater Resources Assessment Centre, Stockholm International Water Institute, en New York Water Week (€ 1,6 miljoen).

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar het Deltafonds voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS) in het kader van het Noordzee Akkoord (‒ € 5,0 miljoen).

Licence