Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

113.560

116.401

6.071

35.320

157.792

      

Uitgaven

137.280

124.351

‒ 6.983

2.920

120.288

Waarvan juridisch verplicht

 

63%

  

76%

      

4 Ruimtegebruik Bodem

135.439

122.510

‒ 7.011

2.920

118.419

Opdrachten

14.831

10.869

5.948

‒ 3.840

12.977

Bodem en STRONG

12.271

8.292

5.617

‒ 4.863

9.046

RWS Leefomgeving

2.560

2.110

307

983

3.400

Overige opdrachten

0

467

24

40

531

Subsidies

20.102

22.768

‒ 4.388

2.447

20.827

Bedrijvenregeling

14.991

8.000

0

‒ 322

7.678

Subsidies Caribisch Nedederland

5.111

14.768

‒ 4.388

920

11.300

Overige subsidies

 

0

0

1.849

1.849

Bijdragen aan agentschappen

3.825

6.453

463

‒ 52

6.864

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.825

3.658

211

0

3.869

Bijdragen aan medeoverheden

96.681

82.420

‒ 9.034

4.365

77.751

Meerjarenprogramma Bodem

96.681

82.420

‒ 9.034

4.365

77.751

   

0

0

0

5 Eenvoudig Beter

1.841

1.841

28

0

1.869

Bijdragen aan agentschappen

1.841

1.841

28

0

1.869

Waarvan bijdragen aan RWS

1.841

1.841

28

0

1.869

      

Ontvangsten

0

3.500

0

‒ 3.500

0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 41,3 miljoen. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door een verplichtingenschuif naar voren om verplichtingen aan te kunnen gaan voor onder andere beheer en uitvoering van saneringen binnen de Bedrijvenregeling. Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Een bedrag van € 35,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt voornamelijk verklaard door het versneld aangaan van verplichtingen voor de Bedrijvenregeling (€ 5,5 miljoen) en voor bodemsaneringsprojecten door het sneller uitvoeren van bodemsaneringen door Gemeenten (€ 25,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo ‒ € 4 miljoen. Hiervan is ‒ € 7,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4. Ruimtegebruik Bodem 

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 3,8 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van Bodem en STRONG naar het Meerjarenprogramma Bodem (- €4,9 miljoen) doordat er meer bodemsaneringen hebben plaatsgevonden in 2022. Hiervoor is tevens aanvullend budget benodigd voor het uitvoeren van bodemonderzoek door RWS (€ 1,0 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget bedraagt € 2,4 miljoen. Dit als gevolg van het verhogen van het subsidiebudget voor drinkwatervoorziening Caribisch Nederland (€ 0,9 miljoen) voor het verlagen van de drinkwatertarieven en incidentele subsidies voor investeringen in de drinkwatervoorziening. Daarnaast betreffen het diverse subsisdies in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan het LTO (€ 1,8 miljoen). Hiermee werkt de landbouwsector samen met IenW, LNV, de waterschappen en provincies aan verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van schade door droogte, wateroverlast en verzilting.

Bijdragen aan (mede)overheden

Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 4,4 miljoen door de herschikking van het opdrachtenbudget naar bijdragen aan medeoverheden in het kader van het Meerjarenprogramma bodem.

Ontvangsten

De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen is het gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.

Licence