Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

55.320

0

55.320

55.191

110.511

‒ 8.669

‒ 8.596

‒ 9.073

‒ 9.153

          

Uitgaven

55.580

0

55.580

5.576

61.156

2.533

2.651

2.178

2.093

Waarvan juridisch verplicht

84%

   

58%

    
          

1 Algemeen waterbeleid

35.005

0

35.005

8.821

43.826

2.999

3.327

2.197

2.112

Opdrachten

9.017

0

9.017

‒ 376

8.641

236

764

‒ 230

18

Opdrachten CORA (HGIS)

1.129

0

1.129

202

1.331

‒ 577

0

0

0

Klimaat Bestuur

1.432

0

1.432

‒ 44

1.388

‒ 104

‒ 83

‒ 78

‒ 56

Regie Innovatie

867

0

867

‒ 146

721

‒ 26

90

‒ 84

‒ 116

Risico onvoorzien

4.262

0

4.262

‒ 1.889

2.373

‒ 529

‒ 310

‒ 135

123

Overige opdrachten

1.327

0

1.327

1.501

2.828

1.472

1.067

67

67

Subsidies

11.321

0

11.321

7.894

19.215

2.383

2.183

2.183

1.983

Incidentele subsidie WKB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Partners voor Water 5 (HGIS)

11.252

0

11.252

0

11.252

0

0

0

0

Blue Deal (HGIS)

0

0

0

2.230

2.230

2.000

2.000

2.000

2.000

Overige subsidies

69

0

69

1.108

1.177

383

183

183

‒ 17

Bijdragen aan agentschappen

14.667

0

14.667

1.303

15.970

380

380

244

111

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

394

0

394

215

609

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.273

0

14.273

1.088

15.361

380

380

244

111

          

2 Waterveiligheid

3.118

0

3.118

‒ 85

3.033

‒ 20

‒ 20

‒ 20

‒ 20

Opdrachten

3.118

0

3.118

‒ 85

3.033

‒ 20

‒ 20

‒ 20

‒ 20

RWS waterveiligheid

2.456

0

2.456

0

2.456

0

0

0

0

Overige opdrachten

662

0

662

‒ 85

577

‒ 20

‒ 20

‒ 20

‒ 20

          

3 Grote oppervlaktewateren

1.565

0

1.565

0

1.565

0

0

0

0

Opdrachten

1.465

0

1.465

0

1.465

0

0

0

0

RWS Zuid-Westelijke Delta

1.050

0

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Overige opdrachten

415

0

415

0

415

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

          

4 Waterkwaliteit

15.892

0

15.892

‒ 3.160

12.732

‒ 446

‒ 656

1

1

Opdrachten

14.202

0

14.202

‒ 3.047

11.155

‒ 446

‒ 656

1

1

MIW opdrachten

789

0

789

‒ 34

755

‒ 373

‒ 353

‒ 352

‒ 352

Noordzee akkoord

9.456

0

9.456

‒ 4.456

5.000

‒ 426

‒ 656

0

0

RWS WKK opdrachten

2.886

0

2.886

1.443

4.329

353

353

353

353

WKK opdrachten

1.071

0

1.071

0

1.071

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.690

0

1.690

‒ 174

1.516

0

0

0

0

          

Ontvangsten

143

0

143

30

173

30

30

0

0

          
          
          

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 52,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van een verplichtingenschuif om het verplichtingenbudget voor Partners voor Water 5 direct beschikbaar te stellen voor de gehele periode conform besluit bij de Voorjaarsnotabehandeling van de HGIS-Brief (€ 56,3 miljoen).

Overige kleinere verplichtingenmutaties relaterend aan mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 7,9 miljoen is voornamelijk het gevolg van de uitkering van de HGIS eindejaarsmarge (€ 4,6 miljoen) en een intensivering om tekorten op de subsidie HGIS Blue Deal op te vangen (€ 2,0 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil. Er wordt een bijdrage van € 96 duizend verstrekt aan de provincie Friesland ten behoeve van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van een budgetoverheveling naar het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (€ 4,5 miljoen). Daartegenover staat een budgetschuif ten behoeve van een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat voor de uitvoering van beleidsgerelateerde werkzaamheden (€ 1,3 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Licence