Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

265.559

255.965

‒ 3.750

‒ 28.198

224.017

      

Uitgaven

271.413

261.819

‒ 4.095

‒ 27.455

230.269

      

Inkomensoverdrachten

     

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

130.864

120.787

‒ 4.806

‒ 13.980

102.001

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

107

4

0

111

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Westhaven

266

266

0

0

266

Subsidies (regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

1.130

1.130

‒ 345

‒ 225

560

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

6.024

6.486

0

‒ 1.420

5.066

Werkgeverssubsidie praktijkleren

12.000

12.000

0

‒ 11.480

520

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholing WW

0

13.100

0

0

13.100

Arbeidsmarktdienstverlening

119.972

106.893

1.052

0

107.945

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.050

1.050

0

‒ 350

700

      

Ontvangsten

0

0

10.425

0

10.425

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

10.425

0

10.425

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 31,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 4,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 27,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 10,4 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2022 met € 14,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door een lager volume bij de IOW dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Subsidies/ bijdragen agentschappen

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 13,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting vindt voornamelijk plaats op subsidies praktijkleren en wordt veroorzaakt door veel minder aanvragen dan verwacht.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2023 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

4.334.480

3.263.455

‒ 484.262

‒ 110.308

2.668.885

      

Uitgaven

4.334.480

3.263.455

‒ 484.262

‒ 110.308

2.668.885

      

Inkomensoverdrachten

     

WW

4.229.344

3.169.806

‒ 390.613

‒ 110.308

2.668.885

WW nominaal

105.136

93.649

‒ 93.649

0

0

      

Ontvangsten

240.156

224.628

‒ 19.117

‒ 40.500

165.011

      

Ontvangsten

     

Ufo

234.300

218.300

‒ 12.789

‒ 40.500

165.011

Ufo nominaal

5.856

6.328

‒ 6.328

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 594,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 484,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 110,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 59,6 miljoen. Een bedrag van ‒ € 40,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de WW-lasten voor 2022 naar beneden bijgesteld (- € 110,3 miljoen). De WW-uitstroom is hoger uitgevallen dan eerder verwacht. Daarnaast zijn de faillissementsuitkeringen lager uitgevallen dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

  • 1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Op basis van uitvoeringsinformatie is de verwachting dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn (- € 40,5 miljoen).

Licence