Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

17.714

13.874

‒ 6.846

‒ 6.245

783

      

Uitgaven

17.714

13.874

‒ 6.846

‒ 6.245

783

      

Inkomensoverdrachten

     

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

739

724

29

30

783

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.250

13.150

‒ 6.875

‒ 6.275

0

Scholingsexperiment WGA

8.725

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 13,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 6,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 6,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering CN

  • 1. De ongevallenverzekering CN wordt verhoogd naar het prijspeil 2022 (€ 0,1 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoering individuele plaatsing en steun

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 6,3 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er in 2022 geen uitvoering is.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

11.190.558

11.252.585

40.273

‒ 93.204

11.199.654

      

Uitgaven

11.190.558

11.252.585

40.273

‒ 93.204

11.199.654

      

Inkomensoverdrachten

     

WAO

3.122.569

3.101.834

119.250

‒ 24.085

3.196.999

WAO nominaal

75.799

86.878

‒ 86.878

0

0

IVA nominaal

90.706

104.329

‒ 104.329

0

0

WGA nominaal

86.032

100.828

‒ 100.828

0

0

WAZ nominaal

1.997

2.230

‒ 2.230

0

0

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.108

10.955

‒ 10.955

0

0

IVA

3.730.676

3.717.488

133.287

‒ 16.775

3.834.000

WGA

3.497.460

3.542.623

86.657

‒ 46.280

3.583.000

WAZ

82.469

79.869

1.344

‒ 213

81.000

WGA eigenrisicodragers

366.880

380.905

10.955

‒ 5.851

386.009

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

123.257

118.757

‒ 791

0

117.966

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.925

5.209

‒ 5.209

0

0

Scholingsexperiment WGA

680

680

0

0

680

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 52,9 miljoen. Hiervan is € 40,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 93,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringjaren licht lager uit. Dit levert een meevaller op (- € 24,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringen lager uit doordat de (coronagerelateerde) instroom in de IVA lager uitvalt. Ook de uitstroom valt hoger uit. Dit levert een meevaller op (- € 16,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt het aantal uitkeringen in de WGA lager uit. De (coronagerelateerde) instroom komt lager uit dan eerder verwacht. De uitstroom juist hoger. De gemiddelde uitkering in de WGA komt licht lager uit dan eerder verwacht. Dit alles levert een meevaller op (- € 46,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • 1. Voor de uitkeringslasten WAZ is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een kleine meevaller op (- € 0,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers

  • 1. Voor de uitkeringslasten WGA eigenrisicodragers is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een meevaller op (- € 5,9 miljoen).

Licence