Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

7.397.217

7.259.785

‒ 37.710

‒ 14.553

7.207.522

      

Uitgaven

7.405.228

7.264.572

‒ 35.258

‒ 17.754

7.211.560

      

Inkomensoverdrachten

     

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.462.324

6.066.012

‒ 44.413

0

6.021.599

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

15.016

309.436

‒ 3.256

0

306.180

AIO

380.514

360.478

5.455

883

366.816

TW

474.868

429.352

3.777

‒ 20.130

412.999

Bijstand overig

910

780

0

122

902

Onderstand (Caribisch Nederland)

4.444

5.297

7.239

71

12.607

Subsidies (regelingen)

     

Europees fonds meestbehoeftigen

0

0

63

0

63

Regionale kansen kinderen

0

36

0

0

36

Waarborgfonds sanering

0

0

0

6.100

6.100

SBCM

2.800

2.800

0

560

3.360

NIBUD

314

385

0

0

385

Overige subsidies algemeen

10.340

24.452

6.241

3.716

34.409

Armoede en schulden

488

618

0

‒ 15

603

Alle kinderen doen mee

13.780

15.395

‒ 2.670

0

12.725

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

26.514

36.615

‒ 7.715

‒ 7.285

21.615

Bekostiging

     

ZonMw

1.297

1.297

0

‒ 1.297

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

ZonMw

175

175

7

‒ 182

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Financien

1.100

1.100

0

‒ 50

1.050

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Pensioenfonds Wsw

10.000

10.000

0

0

10.000

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

335

335

14

‒ 247

102

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Contributie CASS

9

9

0

0

9

      

Ontvangsten

18.215

234.970

28.641

0

263.611

      

Ontvangsten

     

Algemeen

18.215

18.215

28.641

0

46.856

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

0

216.755

0

0

216.755

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 53,0 miljoen. Hiervan is ‒ € 35,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 17,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 28,6 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AIO

  • 1. Voor de AIO is de loon- en prijsbijstelling 2022 geboekt. Hierdoor zijn de uitkeringslasten naar boven bijgesteld (€ 0,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: TW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,1 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager dan verwacht aantal uitkeringen, vooral door minder TW aanvullingen op de WIA.

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 iets naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: onderstand CN

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage ZBO's/RWT's/ bijdrage andere begrotingshoofdstukken/ bijdrage agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 8,8 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 10,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege te weinig capaciteit.

  • 3. Er zijn in totaal 7 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 2,6 miljoen). De grootste overboeking is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het realiseren van schoolontbijt op scholen met kwetsbare doelgroepen ( € 2,5 miljoen).

Verplichtingen

Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten vorig jaar zijn verleend en de verplichtingen toen vastgelegd zijn terwijl de betalingen dit jaar plaatsvinden.

Licence