Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

17.714

0

17.714

‒ 3.840

13.874

‒ 2.539

‒ 13

‒ 13

‒ 12

          

Uitgaven

17.714

0

17.714

‒ 3.840

13.874

‒ 2.539

‒ 13

‒ 13

‒ 12

          

Inkomensoverdrachten

         

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

739

0

739

‒ 15

724

‒ 14

‒ 13

‒ 13

‒ 12

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.250

0

8.250

4.900

13.150

0

0

0

0

Scholingsexperiment WGA

8.725

0

8.725

‒ 8.725

0

‒ 2.525

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 5,22%.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland

 • 1. De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering Caribisch Nederland is op basis van realisatiegegevens meerjarig licht neerwaarts bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van ‒ € 15 duizend in 2022.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: Uitvoering individuele plaatsing en steun (IPS)

 • 1. Voor de inzet van IPS trajecten is €4,9 miljoen beschikbaar gesteld in 2022. Dit is een aanvulling op de €8,25 miljoen die beschikbaar was. De dekking hiervoor is het budget Scholingsexperimenten WGA.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: Scholingsexperiment WGA

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking van onder andere de uitvoering van individuele plaatsing en steun (- € 6,7 miljoen). Dit was mogelijk doordat het Scholingsexperiment WGA kleinschaliger is opgezet.

 • 2. De raming voor 2022 is met ‒ € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

11.190.558

0

11.190.558

62.027

11.252.585

607.648

853.438

1.055.532

1.210.225

          

Uitgaven

11.190.558

0

11.190.558

62.027

11.252.585

607.648

853.438

1.055.532

1.210.225

          

Inkomensoverdrachten

         

WAO

3.122.569

0

3.122.569

‒ 20.735

3.101.834

‒ 18.102

‒ 16.335

‒ 14.691

‒ 12.237

WAO nominaal

75.799

0

75.799

11.079

86.878

159.599

214.598

258.842

265.238

IVA nominaal

90.706

0

90.706

13.623

104.329

178.680

240.049

305.445

371.211

WGA nominaal

86.032

0

86.032

14.796

100.828

183.484

257.836

333.404

398.972

WAZ nominaal

1.997

0

1.997

233

2.230

3.362

5.783

7.447

7.179

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.108

0

9.108

1.847

10.955

7.775

14.703

21.900

29.476

IVA

3.730.676

0

3.730.676

‒ 13.188

3.717.488

15.489

30.589

41.888

34.563

WGA

3.497.460

0

3.497.460

45.163

3.542.623

67.027

90.228

84.210

97.762

WAZ

82.469

0

82.469

‒ 2.600

79.869

554

486

418

362

WGA eigenrisicodragers

366.880

0

366.880

14.025

380.905

14.025

14.024

14.025

14.024

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

123.257

0

123.257

‒ 4.500

118.757

‒ 7.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.925

0

2.925

2.284

5.209

3.255

4.977

6.144

7.175

Scholingsexperiment WGA

680

0

680

0

680

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 62,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: WAO

 • 1. Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,7 miljoen). Voor het grootste deel komt dit door een lagere gemiddelde uitkering en voor een kleiner deel door een lager aantal uitkeringen dan verwacht. Deze mutaties werken meerjarig door, maar nemen jaarlijks wel geleidelijk af omdat het aantal mensen met een WAO uitkering afneemt.

Inkomensoverdrachten: IVA

 • 1. Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 12,9 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting stijgen de uitgaven in de jaren daarna juist. Aan de ene kant daalt de gemiddelde uitkering in 2022 en verder. Aan de andere kant stijgt het verwachte aantal uitkeringen als gevolg van corona in 2022 en 2023. Ook in de jaren daarna is het verwachte aantal uitkeringen hoger dan bij de stand ontwerpbegroting, vanwege extra instroom.

 • 2. Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is nog niet behandeld in de Tweede Kamer en kan daarom niet per 1 juli 2022 in werking treden. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot enige extra WIA-instroom zou leiden.

 • 3. Een alternatief arbeidsongeschiktheidscriterium voor werknemers met een loonkostensubsidie zal niet per 1 januari 2023 ingevoerd zijn. Dit zorgt voor een besparingsverlies op de IVA van € 0,2 miljoen in 2023 oplopend tot € 0,4 miljoen jaarlijks vanaf 2024.

 • 4. In het coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek ingevoerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat het loon van werkenden gemiddeld licht stijgt, waardoor de uitkeringslasten in de IVA met € 0,1 miljoen in 2026 en € 0,4 miljoen in 2027 stijgen.

 • 5. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Omdat het gemiddeld loon van mensen die de IVA instromen hierdoor stijgt, nemen de uitkeringslasten van de IVA toe met € 1,5 miljoen in 2026 en € 4,5 miljoen in 2027.

 • 6. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) werkt deels ook door in de hoogte van het maximum dagloon. Dit leidt tot een hogere uitkering bij nieuw instromende mensen van wie de uitkering begrensd wordt door de hoogte van het maximum dagloon, € 1,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 7,8 miljoen in 2027.

 • 7. De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) leidt tot hogere daglonen en daarmee hogere uitkeringen bij een deel van de nieuwe instroom vanaf 2025, € 1,6 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,1 miljoen in 2027.

Inkomensoverdrachten: WGA

 • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 39,0 miljoen). Dit loopt op in de jaren daarna (€ 113,8 miljoen in 2027). Hoewel de gemiddelde uitkering in 2022 en verder licht daalt, neemt het aantal verwachte aantal uitkeringen in 2022 en verder fors toe. Dit komt voornamelijk door een toegenomen instroom. We verwachten voor 2022-2024 onder andere extra instroom als gevolg van corona. Daarnaast is de doorstroom van mensen uit de WGA naar de IVA lager dan eerder verwacht.

 • 2. Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is nog niet behandeld door de Tweede Kamer en kan daarom niet meer per 1 juli 2022 inwerking treden. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot extra WIA-instroom zou leiden.

 • 3. In kamerbrief van 30 augustus 2021 Kamerstukken II 2020/21 kst-32716, nr 44 is gemeld dat WIA voorschotten tijdelijk niet teruggevorderd worden als het niet (geheel) mogelijk is om het voorschot te verrekenen met een WW- of WIA uitkering. Dit zorgt voor een toename van de lasten van € 7,0 miljoen in 2022.

 • 4. Een alternatief arbeidsongeschiktheidscriterium voor werknemers met loonkostensubsidie zal niet per 1 januari 2023 ingevoerd zijn. Dit zorgt voor een besparingsverlies op de WGA van € 0,4 miljoen in 2023 oplopend tot € 0,8 miljoen jaarlijks vanaf 2024.

 • 5. In het coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek ingevoerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat het loon van werkenden gemiddeld licht stijgt, waardoor de uitkeringslasten in de WGA met € 0,4 miljoen in 2026 en € 1,2 miljoen in 2027 stijgen.

 • 6. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd met 7,5%. Omdat het gemiddelde loon van mensen die de WGA instromen hierdoor stijgt, stijgen de uitkeringslasten van de WGA met € 0,4 miljoen in 2026 en € 1,5 miljoen in 2027.

 • 7. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) werkt deels ook door in de hoogte van het maximum dagloon. Dit leidt tot een hogere uitkering bij nieuw instromende mensen van wie de uitkering begrensd wordt door de hoogte van het maximum dagloon, € 0,5 miljoen in 2023 oplopend naar € 4,1 miljoen in 2027.

 • 8. De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) leidt tot hogere daglonen en daarmee hogere uitkeringen bij een deel van de nieuwe instroom vanaf 2025, € 1,1 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,8 miljoen in 2027.

Inkomensoverdrachten: WAZ

 • 1. Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 naar beneden bijgesteld met ‒ € 2,6 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten.

Inkomensoverdrachten: WGA ERD

 • 1. Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 en verder naar boven bijgesteld (€ 14,0 miljoen per jaar). De voornaamste oorzaak hiervoor is dat het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd in 2022 van ‒ € 4,5 miljoen (artikel 13 bijdrage medeoverheden) en vanaf 2024 van ‒ € 3,5 miljoen structureel.

Nominaal

 • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 43,9 miljoen.

Licence