Base description which applies to whole site
+

3.4 Beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

1 000 214

‒ 7 500

992 714

471 362

1 464 076

55 600

‒ 116 000

306 000

83 000

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

815 152

‒ 7 500

807 652

144 262

951 914

72 500

72 500

122 200

120 000

 

waarvan juridisch verplicht

86%

   

90%

    
           

4.1

Humanitaire hulp

438 017

‒ 7 500

430 517

81 762

512 279

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Noodhulpprogramma's

107 000

0

107 000

0

107 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpprogramma's

248 000

‒ 7 500

240 500

73 762

314 262

0

0

0

0

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

0

1 017

0

1 017

0

0

0

0

 

UNHCR

33 000

0

33 000

0

33 000

0

0

0

0

 

UNRWA

13 000

0

13 000

0

13 000

0

0

0

0

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

0

36 000

8 000

44 000

0

0

0

0

           

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

0

162 000

57 000

219 000

67 000

67 000

117 000

120 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Opvang in de regio

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Opvang in de regio

123 000

0

123 000

57 000

180 000

67 000

67 000

117 000

120 000

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

0

34 000

0

34 000

    
           

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

215 135

0

215 135

5 500

220 635

5 500

5 500

5 200

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Legitieme stabiliteit

7 000

0

7 000

0

7 000

0

0

0

0

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

8 000

0

8 000

5 500

13 500

5 500

5 500

5 200

0

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

21 205

0

21 205

12 538

33 743

11 680

6 350

3 338

500

           
 

Opdrachten

         
 

Inclusieve vredes- en politieke processen

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Legitieme stabiliteit

9 000

0

9 000

0

9 000

0

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

132 930

0

132 930

‒ 11 788

121 142

‒ 10 930

‒ 5 600

‒ 3 338

‒ 500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

35 000

0

35 000

‒ 2 250

32 750

‒ 2 250

‒ 2 250

‒ 1 500

‒ 1 500

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor beleidsartikel 4 neemt in 2022 met EUR 7,5 miljoen af vanwege de verwerking van het amendement van het lid Hammelburg c.s. (vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVII nr. 18) en neemt toe met EUR 471 miljoen. Deze toename in 2022 is toe te schrijven aan de toegekende middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV (EUR 70 miljoen voor opvang in de regio waarvan EUR 20 miljoen voor het VN-appeal voor opvang in de regio ten behoeve van vluchtelingen Oekraïne via het beleidsartikel voor humanitaire hulp), verhogingen verband houdende met de crisis in Oekraïne (EUR 15 miljoen Giro 555 actie, EUR 10 miljoen opvang vluchtelingen Moldavië en een verhoging met EUR 47 miljoen voor humanitaire hulp toegenomen honger elders in de wereld). De resterende stijging van EUR 329,6 miljoen in 2022 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan nieuwe verplichtingenbudgetten voor noodhulp. Dit betreffen subsidies (EUR 217 miljoen) vanwege de publicatie van een nieuw meerjarig subsidiebeleidskader en bijdragen (EUR 332 miljoen) voor meerjarige committeringen voor Central Emergency Response Fund (CERF), International Committee of the Red Cross (ICRC), UNICEF en United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Daarnaast is er sprake van neerwaartse bijstellingen (EUR 246 miljoen) vanwege de verwachting dat al in 2021 meerjarige verplichtingen konden worden aangegaan met een aantal VN-instellingen met betrekking tot de algemene vrijwillige bijdrage. Tenslotte zijn er meerdere kleinere mutaties van per saldo circa EUR 27 miljoen.

Voor de periode 2023 tot en met 2026 worden de verplichtingenbudgetten verhoogd vanwege de toegekende coalitieakkoordmiddelen voor opvang in de regio en migratiesamenwerking (resp. EUR 70 miljoen voor 2023 en 2024 en EUR 120 miljoen voor 2025 en 2026). In aanvulling daarop zijn er de volgende grote mutaties:

In 2024 is er sprake van een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget voor Noodhulp subsidies en bijdragen vanwege de in 2022 aangegane meerjarige verplichtingen. Verder is er een opwaartse bijstelling voor Migratie en ontwikkeling van EUR 34 miljoen, budgetneutraal overgeheveld uit 2025 en 2026 voor het vervolg op het programma COMPASS.

In 2025 is het budget verhoogd voor noodhulp bijdragen en subsidies (samen per saldo EUR 48 miljoen), noodhulp UNHCR (EUR 66 miljoen, budgetneutraal overgeheveld vanuit 2027), UNRWA (EUR 13 miljoen voor nieuwe 4 jarige verplichting) en WFP (EUR 72 miljoen, budgetneutraal overgeheveld vanuit 2027). Daarnaast is er sprake van een verlaging van EUR 17 miljoen voor Migratie en ontwikkeling in 2024, welke budgetneutraal is overgeheveld naar 2024.

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1

Het budget voor humanitaire hulp in 2022 is met EUR 7,5 miljoen verlaagd vanwege de verwerking van het amendement van het lid Hammelburg c.s. (vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVII nr. 18) voor het Civic Space Fund. Aanvullend is het budget voor 2022 met EUR 81,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging houdt verband met de oorlog in Oekraïne en betreft het volgende:

  • EUR 20 miljoen voor opvang in de regio via het VN-appeal voor hulp aan vluchtelingen gedekt uit de coalitieakkoordmiddelen en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4 (zie tabel 8).

  • EUR 15 miljoen voor de Giro 555 actie ten behoeve van de samenwerkende hulporganisaties gedekt vanuit de reserves op het verdeelartikel 5.4

  • EUR 46,7 miljoen voor toegenomen honger door voedselonzekerheid elders in de wereld, gedekt vanuit de reserves op het verdeelartikel 5.4.

  • Tenslotte is binnen het budget voor noodhulp EUR 8 miljoen overgeheveld naar het budget voor WFP.

Artikelonderdeel 4.2

Het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 4.2 opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking wordt in 2022 opgehoogd met EUR 57 miljoen. Dit betreft EUR 70 miljoen uit de toegekende intensiveringsmiddelen voor opvang in de regio uit het coalitieakkoord van Rutte IV en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4 (zie tabel 8). Hiervan is EUR 20 miljoen overgeheveld naar humanitaire hulp voor de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne via het VN-appeal. Aanvullend wordt het budget voor opvang in de regio vanuit de reserves op het verdeelartikel 5.4 opgehoogd met EUR 10 miljoen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Moldavië.

De budgetten voor opvang in de regio voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden met EUR 70 miljoen (2023 en 2024) en EUR 120 miljoen (2025 en 2026) opgehoogd vanuit toegekende intensiveringsmiddelen uit het coalitieakkoord Rutte IV en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4.

Tenslotte wordt vanuit artikel 4.2 (Opvang in de regio en migratiesamenwerking) voor de jaren 2022 t/m 2025 jaarlijks EUR 3 miljoen geschoven naar artikel 4.3 Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling in verband met een bijdrage aan een multi-thematische programma van VNG-International.

Artikelonderdeeldeel 4.3

Vanuit artikel 1.3 Private sector ontwikkeling (2022 t/m 2025 jaarlijks EUR 1,5 miljoen), artikel 2.2 Water (2022 t/m 2024 jaarlijks EUR 1 miljoen, 2025 EUR 0,7 miljoen) en vanuit artikel 4.2 (2022 t/m 2025 jaarlijks EUR 3 miljoen) worden budgetten overgeheveld naar artikel 4.3 Veiligheid en rechtstaatontwikkeling in verband met een bijdrage aan het multi-thematische programma van VNG-International. De overige mutaties op het artikelonderdeel betreffen de saldi van diverse kleinere verschuivingen tussen de instrumenten voor subsidies en bijdragen binnen het thema functionerende rechtsorde van het artikelonderdeel.

Licence