Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 40,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

  • Een vertraging in de uitvoering van bodemsaneringsproject binnen programma Bodem en STRONG, waardoor de aangegane verplichtingen en kasuitgaven lager zijn (- € 11,9 miljoen).

  • Er is minder uitgegeven op het opdrachtenbudget (- €1,8 miljoen) van programma RWS Leefomgeving, omdat de opdracht aan Deltares vertraging heeft opgelopen. Dit heeft tevens geleid tot een lagere uitputting in de kas.

  • Bij de Bedrijvenregeling is de realisatie bij de verplichtingen € 10,5 miljoen lager dan geraamd, omdat minder bedrijven een verzoek tot subsidieverlening hebben ingediend.

  • De verplichtingen realisatie in het Meerjarenprogramma Bodem is lager dan geraamd (- € 15,7 miljoen) als gevolg van vertraging in de verwerking van verplichtingen door capaciteitsgebrek. De kasuitgaven zijn hoger dan geraamd doordat budget op andere onderdelen van begrotingsartikel 13 anders niet tot besteding zou komen en daarom naar dit artikel is overgeheveld. Dit budget is ingezet voor de versnelling bodemsanering.

  • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,6 miljoen.

Uitgaven

De uitgaven zijn per saldo € 5,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten.

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door:

  • Een vertraging in de uitvoering van bodemsaneringsproject binnen programma Bodem en STRONG, waardoor de aangegane verplichtingen en kasuitgaven lager zijn (- € 3,6 miljoen).

  • Er is minder uitgegeven op het opdrachtenbudget programma RWS Leefomgeving, omdat de opdracht aan Deltares vertraging heeft opgelopen. Dit heeft tevens geleid tot een lagere uitputting in de kas (- € 1,6 miljoen).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence