Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

        

Uitgaven

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

        

Materiële uitgaven

       

Interparlementaire betrekkingen

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

Het betreft de volgende uitgavenposten:

  • uitzending van Kamerleden naar internationale organisaties;

  • aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

  • contacten tussen de (voormalige) parlementen van het Koninkrijk;

  • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;

  • de activiteiten van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn, als kengetallen, in meerjarig perspectief (2016-2020) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

Tabel 7 Overzicht interparlementaire betrekkingen (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Interparlementaire betrekkingen

1.357

1.070

1.007

1.171

1.180

904

Gemiddeld per lid

6

5

4

5

5

4

Licence