Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

133.027

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

        

Uitgaven

133.988

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Tweede Kamer

89.951

98.363

84.852

84.988

84.990

84.173

84.473

Onderzoeksbudget

1.296

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

Materiële uitgaven

       

Drukwerk

1.065

1.929

1.929

1.929

1.929

1.929

1.929

Fractiekosten

38.884

40.580

38.367

37.838

37.280

40.449

38.403

Uitzending leden

83

465

465

465

465

465

465

Parlementaire enquêtes

462

2.020

2.070

570

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.247

2.119

2.120

2.120

2.120

2.120

2.120

        

Ontvangsten

3.448

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 5 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Uitstaande garanties 2020

Verleende garanties 2021

Vervallen garanties 2021

Uitstaande garanties 2021

Garantie plafond 2022

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaande garanties 2022

Garantie plafond 2022

Art.

Fractiekosten

7.522

0

0

7.522

0

0

0

7.522

8.912

           
 

Totaal

7.522

0

0

7.522

0

0

0

7.522

8.912

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om bijvoorbeeld parlementaire onderzoeken uit te voeren. Naar aanleiding van het rapport Kennis is macht van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie (KVKO) wordt onderzoeksbudget verdeeld over 13 vaste commissies en een algemene commissie (Kamerstukken II 2016/17, 34686 nr. 5).

Materiële uitgaven

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is in 2022, 2025 en 2026 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en de geplande Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. Op dit moment staat de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen gepland voor 2022.

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

Licence