Base description which applies to whole site
+

4.2 Artikel 95 Apparaat Kerndepartement

D. Budgettaire gevolgen

Tabel 77 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

280.987

291.553

276.492

277.659

278.003

284.897

282.990

Uitgaven

280.933

291.553

276.492

277.659

278.003

284.897

282.990

        

Personele uitgaven

209.866

232.251

216.309

216.381

214.364

213.565

212.129

waarvan eigen personeel

202.862

221.214

206.028

206.101

204.147

203.339

201.903

waarvan externe inhuur

4.185

6.769

6.029

6.029

6.029

6.029

6.029

waarvan overige personele uitgaven

2.819

4.268

4.252

4.251

4.188

4.197

4.197

Materiële uitgaven

69.661

59.302

60.183

61.278

63.639

71.332

70.861

waarvan ICT

12.414

10.281

10.170

10.330

10.620

10.518

10.185

waarvan bijdrage aan SSO's

22.553

21.442

21.155

21.156

21.156

21.157

21.157

waarvan overige materiële uitgaven

34.694

27.579

28.858

29.792

31.863

39.657

39.519

Begrotingsreserve schatkistbankieren

1.406

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

3.192

567

567

567

567

567

567

Toelichting

Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het Ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd.

Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (Apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.

In tabel 78 zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en Zelfstandigen Bestuursorganen (ZBO’s) weergegeven.

Tabel 78 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatsuitgaven ministerie1

280.933

291.553

276.411

277.659

278.003

284.897

282.990

Kerndepartement2

158.367

177.112

165.092

166.097

166.047

168.055

167.371

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

41.745

37.421

36.006

35.970

35.954

38.198

38.181

Inspectie van het Onderwijs

69.700

68.246

67.141

67.456

67.953

70.598

69.395

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

3.630

2.669

2.796

2.792

2.792

2.791

2.790

Onderwijsraad

2.460

2.542

2.485

2.484

2.482

2.482

2.481

Raad voor Cultuur

3.659

2.206

2.308

2.277

2.193

2.192

2.191

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

1.372

1.357

583

583

582

581

581

        

Totaal apparaatskosten agentschappen3

366.354

337.516

368.266

362.820

360.842

352.057

354.705

Dients Uitvoering Onderwijs

323.959

295.358

324.495

319.799

318.520

309.425

309.773

Nationaal Archief

42.395

42.158

43.771

43.021

42.322

42.632

44.932

        

Totaal apparaatskosten zbo's

391.471

387.698

371.069

366.926

365.477

361.475

361.475

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

7.124

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

5.613

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

4.912

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

2.809

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

Stichting Mondriaan Fonds

3.535

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

Stichting Nederlands Letterenfonds

3.188

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

Bureau Architectentregister

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

Commissariaat voor de Media

5.076

5.159

5.166

5.166

5.166

5.166

5.166

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

4.637

4.602

4.650

4.853

4.877

4.820

4.820

Koninklijke Bibliotheek

55.921

52.365

52.500

53.859

53.859

53.859

53.859

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

214.450

213.520

198.366

194.044

193.965

191.381

191.381

Stichting Participatiefonds (PF)

1.972

1.972

1.972

1.972

1.972

1.972

1.972

Stichting Vervangingsfonds (VF)

2.730

2.730

2.730

2.730

2.730

2.730

2.730

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

700

700

700

700

700

700

700

College voor Toetsen en Examens

6.047

6.144

5.982

5.843

5.840

5.838

5.836

Nederlandse Publieke Omroep

2.500

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Regionale Publieke Omroep

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

52.732

61.710

60.045

58.662

57.268

55.907

55.907

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

1

De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.

2

Het personeel van het CvTE bestaat uit rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in het apparaatsuitgaven van het kerndepartement.

3

De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uigevoerd.

Toelichting

In tabel 78 zijn rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is, niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO's waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.

Tabel 79 Overzicht apparaatsuitgaven per beleidsartikel budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel

2022

Totaal apparaat beleidsartikelen

51.589

Primair onderwijs

8.554

Voortgezet onderwijs

7.594

Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning

2.288

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

6.622

Hoger onderwijs en Studiefinanciering

7.398

Internationaal beleid

3.299

Cultuur

10.021

Onderzoek en wetenschapsbeleid

3.405

Emancipatie

2.408

Licence