Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 50 Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Op artikel 50 zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het departement LNV geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-generaal en stafdirecties). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Onder overige personele uitgaven worden de budgetten voor Sociaal plan en Wachtgelden in kaart gebracht. Voor de Programma DG Stikstof is tot en met 2022 een budget van €10,2 mln. aan artikel 50 toegevoegd.

Budgettaire gevolgen artikel Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

149.717

152.015

150.403

133.736

131.770

129.281

129.513

        

Uitgaven

149.717

152.015

150.403

133.736

131.770

129.281

129.513

        

Personele uitgaven

105.700

112.490

114.079

99.391

97.922

95.525

95.149

Eigen personeel

93.442

103.728

106.351

91.663

90.194

87.797

83.723

Externe inhuur

9.133

4.818

3.784

3.784

3.784

3.784

7.482

Overige personele uitgaven

3.125

3.944

3.944

3.944

3.944

3.944

3.944

        

Materiële uitgaven

44.017

39.525

36.324

34.345

33.848

33.756

34.364

ICT

648

510

510

510

510

510

510

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

18.043

16.078

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

SSO DICTU

22.065

17.832

14.271

13.399

13.399

13.399

13.399

Overige materiële uitgaven

3.261

5.105

8.614

7.507

7.010

6.918

7.526

        

Ontvangsten

2.577

2.793

2.786

3.431

3.431

3.431

3.431

Personeel Kerndepartement

638

1.293

1.286

1.931

1.931

1.931

1.931

Materieel Kerndepartement

1.939

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Dit betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement van het Ministerie van LNV. Deze uitgaven zijn inclusief het aan LNV toegerekende deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Deze gezamenlijke onderdelen (o.a. directie Bedrijfsvoering en directie Wetgeving en Juridische Zaken) zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. Uitzondering hierop vormt de Crisisorganisatie, die onder LNV valt. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van de ministeries van LNV en EZK toebedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen. 

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven voor het kerndepartement LNV. Net als bij de personele uitgaven, geldt ook hier dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn. Binnen de materiële uitgaven worden de ICT uitgaven geraamd onder de posten ICT en de bijdrage aan SSO DICTU.

Ontvangsten

De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De onderstaande twee tabellen geven de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de apparaatskosten van de agentschappen en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s weer. Bij rijksdiensten zijn de apparaatsuitgaven de personele en materiële uitgaven. Bij baten-lasten-diensten (agentschappen) en ZBO’s/RWT’s omvatten de apparaatskosten de personele kosten en materiële kosten, exclusief afschrijvingskosten en overige lasten (zoals dotaties aan voorzieningen, rentelasten en andere lasten).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie

149.717

152.015

150.403

133.736

131.770

129.281

129.513

Kerndepartement

149.717

152.015

150.403

133.736

131.770

129.281

129.513

Tabel 2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven agentgschappen

214.283

250.486

233.474

227.832

214.944

216.680

211.786

Nederlandse voedsel en warenautoriteit

214.283

250.486

233.474

227.832

214.944

216.680

211.786

        

Totaal apparaatsuitgaven ZBO's en RWT's

 

195.354

     

Staatsbosbeheer

 

89.500

     

Wageningen Research

304.660

      

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

 

19.134

     

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 

31.203

     

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst (NAK)

 

23.730

     

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 

17.075

     

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

 

6.434

     

Stichting Skal Biocontrole (Skal)

 

8.278

     

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak» wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Een groot deel van hun werkzaamheden is uitbesteed aan andere organisaties.

Apparaatsuitgaven per beleidsartikel/DG (bedragen x € 1.000)
 

2022

Totaal apparaat

150.403

DG Agro

35.106

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

17.343

Programma DG Stikstof

10.183

Stafdirecties (inclusief gezamenlijk gedeelde onderdelen EZK/LNV

87.771

In bovenstaande tabel staan de personele uitgaven voor het kerndepartement van LNV opgenomen. Onder de uitgaven van stafdirecties (inclusief gezamenlijk gedeelde onderdelen EZK/LNV) vallen ook de personeelsgerelateerde materiële kosten voor DG Agro en DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied. De personeelsgerelateerde materiële kosten voor het Programma DG Stikstof zijn onderdeel van kopje Programma DG Stikstof. 

Licence