Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 50 - Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

150.403

168.153

7.757

1.205

177.115

      

Uitgaven

150.403

168.153

7.757

1.205

177.115

      

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

106.351

121.699

3.924

‒ 2.695

122.928

Externe inhuur

3.784

4.859

‒ 554

2.828

7.133

Overige personele uitgaven

3.944

1.662

44

88

1.794

Materiële uitgaven

     

ICT

510

510

21

0

531

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

12.929

0

0

12.929

SSO DICTU

14.271

21.276

1.876

2.003

25.155

Overige materiële uitgaven

8.614

5.218

2.446

‒ 1.019

6.645

      

Ontvangsten

2.786

2.913

0

0

2.913

      

Ontvangsten

     

Ontvangsten

2.786

2.913

0

0

2.913

Toelichting

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,6 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door de verdeling van € 11,0 mln. Gebiedsgericht Werken middelen, toevoeging van € 3,9 mln. voor de apparaatskosten van het Landbouw Attaché Netwerk thuisbasis en de doorbelasting van externe inhuur aan specifieke directies voor € 2,0 mln.

Materiele uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 5,3 mln. Dit is ten aanzien van DICTU het gevolg van een herschikking van budget en toevoegingen vanuit diverse nieuwe programma’s, zoals Datascience Werkomgeving. Betreffende overige materiele uitgaven is de toevoeging van € 3,1 mln. voor het kerndepartement uit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO) gelden de belangrijkste verandering.

Licence