Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.057.218

0

3.057.218

2.430.512

5.487.730

5.476.670

2.495.111

2.496.728

86.050

          

Programma-uitgaven

4.214.118

0

4.214.118

2.430.512

6.644.630

5.476.670

2.495.111

2.496.728

86.050

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Immigratie- en Naturalisatiedienst

519.310

0

519.310

242.747

762.057

245.378

131.590

131.681

31.709

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.066

0

72.066

4.215

76.281

4.253

4.298

4.301

4.301

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

COA

1.136.270

0

1.136.270

1.384.788

2.521.058

1.650.004

2.096.068

2.096.629

35.029

NIDOS - opvang

125.308

0

125.308

142.603

267.911

234.105

257.960

258.174

9.629

Bijdrage medeoverheden

         

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

2.121.400

0

2.121.400

468.547

2.589.947

3.074.220

0

0

0

Subsidies

         

Vluchtelingenwerk Nederland ea

11.672

0

11.672

5.722

17.394

722

722

722

722

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

22.100

0

22.100

25.238

47.338

36.053

0

0

0

IOM

0

0

0

2.640

2.640

2.640

2.640

2.640

2.640

Overige Subsidies

1.794

0

1.794

122

1.916

122

122

122

122

Opdrachten

         

Programma Keteninformatisering

8.729

0

8.729

536

9.265

530

482

533

555

Versterking vreemdelingenketen

65.644

0

65.644

18.647

84.291

366

‒ 563

73

‒ 510

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

100.600

0

100.600

132.798

233.398

226.505

0

0

0

          

37.3 Terugkeer

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

10.511

0

10.511

620

11.131

589

594

515

515

Subsidies

         

REAN-regeling

5.863

0

5.863

403

6.266

403

403

428

428

Overige Subsidies

3.171

0

3.171

218

3.389

218

218

228

228

Opdrachten

         

Vreemdelingen vertrek

9.680

0

9.680

668

10.348

562

577

682

682

          

Ontvangsten

11.181

0

11.181

15.651

26.832

1.645

2.645

3.645

3.645

BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2023 is 100% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 90 mln. die oploopt tot 100 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenniveau in 2025.De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.

 • De IND heeft na de jaarrekening 2022 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 26,3 mln. in 2023.

 • De doorlooptijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND hangt af van het asielspoor, het asielspoor is bepalend voor de afhandeling van de asielprocedure. Asielspoor 4 is bedoeld voor alle asielzoekers die niet uit veilige landen afkomstig zijn of worden behandeld in het kader van de Dublin-verordening. De bespoediging afhandeling asiel door de IND is bedoeld om een groot aantal extra zaken in spoor 4 af te doen teneinde de voorraad te beperken. Hiervoor wordt het budget in 2023 verhoogd met 78,2 mln. oplopend naar 101,6 mln. in 2024.

 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners die in Nederland verblijven zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 31 mln. in 2023 oplopend naar 31,9 mln. vanaf 2026.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom tot een hogere bezetting en daarmee hogere kosten bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Daarnaast zijn er verwachte meerkosten voor de (crisis)noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.

 • De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. In 2023 met 558,6 mln., in 2024 met 706,5 mln. en 1.103,1 mln. in 2025 en 2026.

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 37,2 mln. in 2023 oplopend naar 37,7 mln. vanaf 2024.

NIDOS – opvang

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 129,2 mln., in 2024 220 mln. en 248,5 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. De hogere kosten zijn het gevolg van het hoog oplopende aantal amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in instroom en bezetting.

 • Nidos begeleidt, net als amv's in het asielproces, alleenstaande minderjarigen uit Oekraïne. Door de hogere instroom van amv’s maakt Nidos meer kosten, daarom wordt het budget in 2023 en in 2024 verhoogd met 5 mln.

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 8,9 mln. in 2023 oplopend naar 9,6 mln. vanaf 2026.

Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

 • Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Op basis van schatting van het aantal Oekraïense ontheemden wordt het budget in 2023 opgehoogd met 1.136,1 mln. in 2023 en met 2.984,2 mln. in 2024. Deze schatting wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig herijkt.

 • De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. In 2023 voor een bedrag van 62,4 mln. en 90 mln. in 2024.

 • Ook worden er ten behoeve van de dekking van de kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV. In 2023 446,4 mln. en in 1.041,6 mln. in 2024.

 • Een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang voor 730 mln. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, in 2023 verlaagd kan worden.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van 5 mln. in 2023. Door de hogere instroom en bezetting bij COA wordt ook veel gevraagd van Vluchtelingenwerk Nederland.

Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenBij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's (non-gouvernementele organisatie) die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingenwerk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL. Het budget wordt in 2023 opgehoogd met 25,2 mln. en in 2024 met 36,1 mln.

Versterking vreemdelingenketen

 • Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV het programmabudget mensensmokkel neerwaarts bij met 4 mln. in 2023 en vanaf 2024 5 mln.

 • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

 • Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden gedekt voor de jaren 2023 ad 11,4 mln. en in 2024 7,4 mln.

 • De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De geschatte kosten voor 2023 is 121,4 mln. en voor 2024 219,1 mln.

Mutaties ontvangsten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

Licence