Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 25 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

25.640

0

25.640

20.360

46.000

171.605

131

131

117

          

Uitgaven

95.890

0

95.890

20.360

116.250

171.605

131

131

117

          

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

757

0

757

69

826

63

41

41

26

Koninklijk Paleis Amsterdam

55

0

55

4

59

4

4

4

4

Opdrachten

         

(Inter)nationale samenwerking

211

0

211

14

225

‒ 18

10

10

13

Diverse opdrachten

325

0

325

55

380

15

15

15

15

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

4

0

4

7

11

9

11

11

9

POK - BZK transparant

0

0

0

47

47

41

41

41

41

Bijdrage aan medeoverheden

         

Kwijtschelden publieke schulden

72.003

0

72.003

‒ 2.003

70.000

160.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Eigenaarsbijdrage

11.550

0

11.550

0

11.550

11.482

0

0

0

POK - BZK transparant

1.257

0

1.257

0

1.257

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

5

5

9

9

9

9

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Financiën (IXB)

9.728

0

9.728

22.162

31.890

0

0

0

0

          
          

Ontvangsten

0

0

0

17.968

17.968

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Gemeenten en Waterschappen kunnen hun uitgaven, die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke en waterschapslasten aan gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire, declareren op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). In 2022 kon volgens de voorwaarden nog niet tot betaling worden overgegaan, waardoor het beschikbare budget van € 160 mln. niet tot uitputting is gekomen. Deze middelen zijn volgens afspraak in de 2e suppletoire begroting 2022 generaal afgeboekt en worden in de deze suppletoire begroting weer opgeboekt. De verwachting is dat het beschikbare bedrag circa € 70 mln. in 2023 toereikend zal zijn, waardoor het gewenst is om € 160 mln. door te schuiven naar 2024. Verder betreft het een correctie op de ontvangen LPO-uitkering op dit budget.

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren, tegen het gewenste kwaliteitsniveau en op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van de afroming van het surplus eigen vermogen uit 2022 kan € 11,5 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2023 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2022 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van FMH (€ 4 mln.) en SSC-ICT (€ 11,5 mln.). BZK gaat deze surplussen inzetten ter dekking van de doorontwikkelingskosten voor Doc-Direkt en SSC-ICT. Verder betreft het de afroming van het surplus van het eigen vermogen van het RVB (€ 2,4 mln.). Onder andere het surplus van het RVB wordt ingezet om tegenvallers op beleidsartikel 9 op te lossen.

Licence