Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

21.437

627.500

648.937

‒ 218.428

430.509

12.706

12.239

13.051

13.051

21.453

            
 

Uitgaven

34.202

627.500

661.702

‒ 215.385

446.317

12.785

12.363

13.051

13.051

21.453

            

16.1

Spoor

13.761

627.500

641.261

‒ 223.798

417.463

13.060

12.363

13.051

13.051

21.453

 

Opdrachten

4.535

0

4.535

‒ 51

4.484

9

‒ 688

0

0

4.157

 

ACM

1.807

0

1.807

0

1.807

0

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

2.728

0

2.728

‒ 51

2.677

9

‒ 688

0

0

4.157

 

Subsidies (regelingen)

5.238

75.000

80.238

‒ 84

80.154

13.000

13.000

13.000

13.000

13.860

 

Sociale veiligheid Spoor

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

 

Consumentenorganisaties OV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

579

 

Overige subsidies

3.238

75.000

78.238

‒ 84

78.154

13.000

13.000

13.000

13.000

13.281

 

Bijdrage aan agentschappen

844

0

844

372

1.216

51

51

51

51

895

 

Bijdrage aan agentschap RWS

830

0

830

50

880

50

50

50

50

880

 

Bijdrage aan agentschap KNMI

14

0

14

1

15

1

1

1

1

15

 

Bijdrage aan agentschap RVO

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.042

552.500

555.542

‒ 224.035

331.507

0

0

0

0

2.439

 

CLU Betuweroute en HSL

2.477

0

2.477

0

2.477

0

0

0

0

2.439

 

Overige bijdragen

565

552.500

553.065

‒ 224.035

329.030

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

102

 

Overige bijdragen

102

0

102

0

102

0

0

0

0

102

16.2

Maatregelenpakket OVS

20.441

0

20.441

8.413

28.854

‒ 275

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

20.441

0

20.441

8.413

28.854

‒ 275

0

0

0

0

 

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

11.356

0

11.356

0

11.356

0

0

0

0

0

 

Transitievangnet OV

9.085

0

9.085

8.413

17.498

‒ 275

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

46.584

0

46.584

0

46.584

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 16 is in 2024 met € 218,4 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 64,1 miljoen toegenomen. Dit komt met name door de overboekingen van IenW naar BZK (- € 226,6 miljoen) en doordat de middelen voor de TVOV in 2023 niet tot besteding zijn gekomen en worden doorgeschoven naar 2024 (€ 8,6 miljoen). Dit komt voort uit de systematiek van betalen middels voorschotten.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van OV en Spoor in 2024 met € 0,084 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2033 met € 117 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het MF ter dekking van de aanvraag concessiesubsidie NS als gevolg van de nieuwe HRN concessie (€ 13,0 miljoen structureel van 2025 t/m 2033).

Bijdrage aan medeoverheden

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 224 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Enkele overboekingen naar het Provinciefonds:

    • Voor de uitwerking van de eenmalige compenstatie in 2024 a.g.v. de motie Krul voor de herijking van het studentenreisproduct voor de regionale vervoerders (- € 84,7 miljoen);

    • met het oog op het programma op peil houden c.q. verbeteren van het OV worden extra middelen beschikbaar gesteld a.g.v. motie Bikker(- € 74,5 miljoen);

    • Ter voorkoming van tariefstijgingen in het regionaal OV zijn extra DU middelen beschikbaar gesteld a.g.v. motie Bikker (- € 67,4 miljoen).

2 Maatregelpakket OVS

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van maatregelen OV-sector in 2024 met € 8,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2026 met € 0,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name doordat de middelen voor de TVOV die in 2023 niet tot besteding zijn gekomen, worden doorgeschoven naar 2024. Dit komt voort uit de systematiek van betalen middels voorschotten.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties verwerkt in de Eerste suppletoire begroting op dit artikel.

Licence