Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

531.190

15.000

546.190

531.578

1.077.768

‒ 532.998

397.752

‒ 79.099

‒ 36.000

750.187

            
 

Uitgaven

1.012.165

15.000

1.027.165

43.802

1.070.967

‒ 198

‒ 76.799

‒ 99

0

1.112.260

            

4.1

Humanitaire Hulp

520.017

15.000

535.017

44.000

579.017

0

0

0

0

520.017

 

Subsidies (regelingen)

117.000

0

117.000

5.000

122.000

5.000

5.000

5.000

5.000

122.000

 

Noodhulpprogramma's

117.000

0

117.000

5.000

122.000

5.000

5.000

5.000

5.000

122.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

403.017

15.000

418.017

39.000

457.017

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

398.017

 

Noodhulpprogramma's

288.000

15.000

303.000

39.000

342.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

283.000

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

1.017

 

UNHCR

35.000

0

35.000

0

35.000

0

0

0

0

35.000

 

UNRWA

19.000

0

19.000

0

19.000

0

0

0

0

19.000

 

Wereldvoedselprogramma

60.000

0

60.000

0

60.000

0

0

0

0

60.000

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

291.295

0

291.295

0

291.295

0

0

0

0

357.000

 

Subsidies (regelingen)

5.000

0

5.000

10.500

15.500

10.500

9.000

8.000

8.000

13.000

 

Opvang in de regio

5.000

0

5.000

7.500

12.500

7.500

6.000

5.000

5.000

10.000

 

Migratie en ontwikkeling

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

286.295

0

286.295

‒ 10.500

275.795

‒ 10.500

‒ 9.000

‒ 8.000

‒ 8.000

344.000

 

Opvang in de regio

227.295

0

227.295

‒ 7.500

219.795

‒ 7.500

‒ 6.000

‒ 5.000

‒ 5.000

288.000

 

Migratie en ontwikkeling

59.000

0

59.000

‒ 3.000

56.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

56.000

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

200.853

0

200.853

‒ 198

200.655

‒ 198

‒ 76.799

‒ 99

0

235.243

 

Subsidies (regelingen)

57.653

0

57.653

‒ 2.200

55.453

0

0

0

0

76.438

 

Legitieme stabiliteit

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0

0

0

18.950

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

15.500

0

15.500

0

15.500

0

0

0

0

13.000

 

Functionerende rechtsorde

35.153

0

35.153

‒ 2.200

32.953

0

0

0

0

44.488

 

Opdrachten

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

141.700

0

141.700

2.002

143.702

‒ 198

‒ 198

‒ 99

0

157.305

 

Legitieme stabiliteit

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

12.000

 

Functionerende rechtsorde

101.200

0

101.200

2.002

103.202

‒ 198

‒ 198

‒ 99

0

103.000

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

36.500

0

36.500

0

36.500

0

0

0

0

42.305

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 76.601

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 76.601

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

VerplichtingenHet verplichtingenbudget voor 2024 wordt verhoogd, met name doordat een deel van de verplichtingen (EUR 250 miljoen) voor het Prospects 2 programma niet in 2023 maar in 2024 wordt aangegaan. Dit gebeurt meerjarig budgetneutraal doordat de verplichtingenbudgetten voor 2025 t/m 2029 worden verlaagd (totaal EUR 100 miljoen) en door onderbesteding op het verplichtingenbudget voor 2023 (EUR 150 miljoen). Daarnaast wordt het verplichtingenbudget voor 2024 opgehoogd in verband met de subsidietender Contributing to Peaceful and Safe Societies en de subsidietender Migration and Displacement gezien de verschuiving van het moment van toekennen van 2023 naar 2024.

Tot slot vinden verplichtingenschuiven plaats van 2025 naar 2026 (totaal EUR 456 miljoen) doordat de meerjarige verplichtingen voor UNHCR, UNRWA en WFP in 2026 zullen worden aangegaan. Aangezien de daaropvolgende verplichtingen in 2030 zijn voorzien, wordt het verplichtingenbudget voor 2029 naar beneden bijgesteld.

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 op artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame economische ontwikkeling zijn voor 78% juridisch verplicht (stand midden april 2024).

Artikelonderdeel 4.1

Het uitgavenbudget voor 2024 op artikelonderdeel 4.1 neemt toe. In verband met groeiende crises wereldwijd (in o.a. Gaza en Soedan) wordt vanuit verdeelartikel 5.4 EUR 49 miljoen overgeheveld naar het instrument Noodhulp bijdragen op artikel 4.1 ten behoeve van humanitaire hulpverlening bij acute crises. Dit bedrag wordt o.a. ingezet voor een aanvullende bijdrage voor 2024 aan het Central Emergency Response Fund (CERF) van de Verenigde Naties (VN) (EUR 10 miljoen), waarmee VN-organisaties snel kunnen inspringen op acute noden (in 2023 o.a. in Gaza, Soedan en Libië). Daarnaast wordt EUR 5 miljoen ingezet voor een bijdrage voor de VN-gezant voor wederopbouw voor Gaza, door een overheveling naar het Stabiliteitsfonds op de begroting van Buitenlandse Zaken (artikel 2.4).

Artikelonderdeel 4.2Binnen artikelonderdeel 4.2 verschuiven budgetten van het instrument bijdragen naar subsidies, met name in verband met toekenningen op het subsidiebeleidskader Migration and Displacement.

Nog te verdelenAls gevolg van de hogere bezetting en prijs bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma’s in 2026. Op artikel 4 wordt EUR 77 miljoen omgebogen in 2026. Deze ombuiging is administratief geboekt op het instrument «nog te verdelen» binnen artikelonderdeel 4.3. Bij een volgend begrotingsmoment wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ombuiging is verwerkt en is verdeeld naar de artikelonderdelen.

Licence