Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2023 € 304,9 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 452,0 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 19,8 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

 • Een onderuitputting van € 16 mln. op het budget bijdrage COA die niet geheel tot besteding is gekomen in 2023, omdat er na de bijstelling bij Najaarsnota 2023 onvoldoende tijd was om dit te besteden.

 • De opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt verzorgd door de gemeenten die daarvoor een specifieke uitkering krijgen van JenV. Daartoe is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, gepubliceerd. Een onderdeel daarvan is dat de gemeenten een voorschot kunnen aanvragen voor de gemaakte kosten. Gebleken is dat de gemeenten meer voorschotten aanvragen dan bij Najaarsnota gedacht, zie ook de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (Kamerstuk: Kamerbrief| 18-12-2023). Dit resulteert in een budgetoverschrijding van € 360 mln. op het budget Oekraïense Vluchtelingen.

 • Op het onderdeel samenwerkingsverbanden asielketen is een onderuitputting van € 11,4 mln. Deze middelen zijn uiteindelijk niet tot betaling gekomen omdat het maken van afspraken met de gemeenten meer tijd heeft gekost dan gedacht. Ook het afronden van gemaakte afspraken kostte meer tijd waardoor een deel pas in 2024 zal worden betaald.

 • Een onderuitputting van € 49,3 mln. op het onderdeel vreemdelingenketen. Een deel van de geraamde uitgaven ad € 18 mln. is begroot op dit artikelonderdeel maar gerealiseerd op het onderdeel Overige bijdrage medeoverheden. Het betreft de inzet van gemeenten voor het Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) en inzet bij gemeenten tegen overlast. De overige onderuitputting (€ 31,2 mln.) is het gevolg van niet ingezette terugkeergelden via Bureau Internationale Migratie (4 mln), Proces Begeleidingslocaties (3 mln), Overlast (5.5 mln), afhechting Seamless Flow Schiphol (9 mln), mensensmokkel en General Aviation (6 mln), bijdrage SZW aan Vroege Start (1 mln) en een meevaller vanuit EU-subsidies (4,5 mln) en enkele kleinere tegenvallers.

 • Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Verplichtingen

 • Bij Nidos wordt normaal alleen de opdracht voor het komende jaar als verplichting geboekt. Omdat het budget fors is verhoogd in 2023 is er een aanvullende verplichting in 2023 aangegaan waardoor het verplichtingenbudget met € 281,7 mln. wordt overschreden.

 • Het verplichtingenbudget Oekraïense Vluchtelingen is lager uitgevallen dan in eerste instantie gedacht, zie ook de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (Kamerstuk: Kamerbrief| 18-12-2023). Het uitgavenbudget is met € 360 mln. overschreden en het verplichtingenbudget met € 291,7 mln. Het verplichtingenbudget is dus € 68,4 mln. lager dan het uitgavenbudget.

 • Bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt normaal alleen de opdracht voor het komende jaar als verplichting geboekt. Omdat het budget fors is verhoogd in 2023 is er een aanvullende verplichting in 2023 aangegaan waardoor het verplichtingenbudget wordt overschreden met € 12,5 mln.

 • Bij de subsidies in het kader van de ondersteuning bij de opvang door NGO’s (non-gouvernementele organisaties) is een verplichtingen overschrijding van € 13,2 mln., dit wordt veroorzaakt doordat veel van de subsidies doorlopen t/m maart 2024, de oude datum van afloop van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Zie ook de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (Kamerstuk: Kamerbrief| 18-12-2023).

 • De subsidieverplichtingen ad € 11,8 mln. Entry Exit System (EES ad € 8,9 mln.) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en de subsidie Movement on the Ground (MOO ad € 2,5 mln.) ten laste van de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) zijn niet aangegaan in 2023 en worden doorgeschoven naar het jaar 2024.

 • Op het onderdeel Keteninformatisering zijn de deadlines voor enkele EU-verordeningen naar achter geschoven waardoor de werkzaamheden en realisatie zijn achter gebleven (bijv. EES) wat een onderuitputting van € 5 mln. tot gevolg heeft.

 • Het verplichtingenbudget Oekraïense Vluchtelingen is verlaagd met € 71,4 mln. omdat de opdracht aan DSW voor de zorgkosten lager is uitgevallen dan eerder gedacht.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 19,8 mln. Bij sommige gemeenten bleek het eerder betaalde voorschot hoger dan het bedrag waar zij op basis van de verantwoording over het jaar 2022 zouden moeten ontvangen. Er wordt € 17,9 mln. terugontvangen. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Licence