Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2023 € 37,7 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 21,0 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 14,1 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

  • Het overschot op het HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust ad € 10,9 mln. is conform het meerjarig verloop van het budget. Daarbij zullen de kosten van de lopende huisvestingsprogramma’s, bestaande uit meerjarig doorlopende en in kosten oplopende projecten, langzaam richting het budgetplafond stijgen. Voorts heeft een deel van de facturering 2023 vertraging opgelopen aan de zijde van opdrachtnemer.

  • Een meevaller van € 7 mln. bij het onderdeel Informatievoorziening en Inkoop. Dit betreft € 4,2 miljoen onderschrijding op het programma Plan van Aanpak IB2.0. Dit programma is opgestart in 2022 en komt naar verwachting in 2024 op gang. En € 2,5 onderschrijding I-strategie projecten. Enerzijds is I-Plan in de loop van T1 2023 herijkt met een doorstart in T3 2023, anderzijds is er sprake van een onderschrijding op datastrategie.

  • Een onderuitputting van € 5,3 mln. op het programma informatiehuishouding (IHH).

  • Het restant saldo betreft diverse kleine mutaties.

Verplichtingen

  • Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn in 2023 enkele meerjarige verplichtingen aangegaan voor externe inhuur waardoor het verplichtingenbudget met € 10,3 mln. wordt overschreden.

  • Op het onderdeel Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid is een meerjarige ICT-contract in 2023 voor 4 jaren aangegaan wat leidt tot een verplichtingoverschrijding van € 10,9 mln.

  • Het restant saldo betreft diverse kleine mutaties.

OntvangstenDeze saldo bestaat uit diverse kleine posten waaronder een ontvangst van € 5,3 mln. voor facilitaire dienstverlening met betrekking tot de verrekening met de taakorganisaties.

Licence