Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartment (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

589.103

‒ 24.234

564.869

     
 

Uitgaven

590.434

‒ 24.234

566.200

     

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

590.434

‒ 24.234

566.200

 

Personele uitgaven

354.544

‒ 13.364

341.180

 

Eigen personeel

302.754

‒ 13.721

289.033

 

Externe inhuur

50.550

387

50.937

 

Overig personeel

1.240

‒ 30

1.210

 

Materiële uitgaven

235.890

‒ 10.870

225.020

 

ICT

46.716

‒ 4.344

42.372

 

SSO's

104.362

‒ 1.192

103.170

 

Overig materieel

84.812

‒ 5.334

79.478

     
 

Ontvangsten

4.406

0

4.406

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met 24,2 mln. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.

  • Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van Individuele Arbeidsrelaties JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.

Licence