Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 3 Apparaat (5e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen (inclusief ISB's)1

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

23.722

24.293

900

25.193

0

0

0

0

Uitgaven

23.722

24.293

900

25.193

0

0

0

0

Personele uitgaven

12.148

13.155

900

14.055

0

0

0

0

Eigen personeel

11.976

12.983

900

13.883

0

0

0

0

Inhuur externen

172

172

0

172

0

0

0

0

Materiele uitgaven

11.574

11.138

0

11.138

0

0

0

0

Overige materile uitgaven

11.574

11.138

0

11.138

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35450, nr. 1), de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35474, nr. 1) en de 4e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35545, nr. 1)

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

De verplichtingen en uitgaven worden opgehoogd met 0,9 mln. voor de kosten die samenhangen met voorbereidende werkzaamheden voor de opstart van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) in 2021.

Licence