Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 8 Artikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

23.722

25.193

640

3.162

28.995

      

Uitgaven

23.722

25.193

640

3.162

28.995

      

Personele uitgaven

12.148

14.055

333

3.782

18.170

Eigen personeel

11.976

13.883

327

1.955

16.165

Inhuur externen

172

172

6

1.827

2.005

Materiële uitgaven

11.574

11.138

307

‒ 620

10.825

Overige materiële uitgaven

11.574

11.138

307

‒ 620

10.825

      

Ontvangsten

0

0

0

1.457

1.457

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Personele uitgaven

Eigen personeel

In 2020 heeft Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) meer kosten (€ 1,5 mln.) gemaakt dan initieel begroot. Dit hangt samen met de extra kosten vanwege de coronacrisis en extra werkzaamheden voor het project Netwerk op orde.

In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor SSO CN, op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de verrekening van 2020 van de verschillende ministeries. Voor het Ministerie van JenV betreft het ook de verrekening over 2019. De structurele bedragen worden in het voorjaar 2021 overgemaakt.

Inhuur externen

De opbrengsten van SSO CN worden gedesaldeerd, zodat deze middelen kunnen worden ingezet ter dekking van de bijbehorende kosten. Daarnaast een reallocatie van de middelen van het instrument Materiële uitgaven naar het instrument Personele uitgaven. Dit betreffen de middelen voor de inzet van het bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreft een reallocatie van Materiele naar Personele uitgaven vanwege extra kosten door hogere personele inzet, die gemaakt zijn in de coronacrisis door SSO CN en de kosten voor de inzet van het bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius.

Ontvangsten

Er komen ontvangsten binnen voor SSO CN in verband met verrekeningen met andere departementen. Deze ontvangsten zijn gedesaldeerd en worden weer ingezet voor uitgaven van SSO CN.

Licence