Base description which applies to whole site

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Verplichtingen

Zie toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

3 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidie vuurwerk

Dit betreft de middelen in verband met de tijdelijke subsidieregelingen voor de detailhandel en importeurs/distributeurs, die als doel hebben om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de extra kosten die zij maakt vanwege het vuurwerkverbod en voor de extra opslag en transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2021 ‒ 2022 niet verkocht mocht worden.

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan het agentschap RVO voor de uitvoeringskosten van de tijdelijke subsidieregeling vuurwerkbranche 2 (TSVC-19-2).

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

2022

Mutaties incidentele supp. begroting

Stand incidentele supp. begroting

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

32.169

26.050

58.219

0

0

0

0

        

Uitgaven

44.958

26.050

71.008

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

88%

      
        

1 Veiligheid chemische stoffen

8.140

      

Opdrachten

4.059

      

Subsidies

209

      

Bijdrage aan agentschappen

2.849

      

Bijdrage aan agentschap RWS

2.524

      

Overige Bijdragen aan agentschappen

325

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.023

      

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.023

      
        

2 Veiligheid biotechnologie

2.802

      

Opdrachten

1.102

      

Uitvoering veiligheid GGO

1.102

      

Bijdrage aan agentschappen

1.700

      

Waarvan bijdrage aan COGEM

1.700

      
        

3 Veiligheid bedrijven en transport

34.016

26.050

60.066

0

0

0

0

Opdrachten

11.163

      

- Omgevingsveiligheid

6.667

      

- Overige Opdrachten

4.496

      

Subsidies

16.871

25.800

42.671

0

0

0

0

- Subsidies inrichtingen & transport

7.000

      

- Subsidies Asbest

6.000

      

- Subsidies Caribisch Nederland

0

      

- Subsidie vuurwerk

3.300

25.800

29.100

0

0

0

0

- Overige Subsidies

571

      

Bijdrage aan agentschappen

1.609

250

1.859

0

0

0

0

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.609

      

- Waarvan bijdrage aan agentschap RVO

0

250

250

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

300

      

- Caribisch Nederland

300

      

Inkomensoverdrachten

4.073

      
        

Ontvangsten

250

      
Licence