Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

58.219

98.841

512

1.217

100.570

      

Uitgaven

71.008

110.128

‒ 13.925

‒ 3.653

92.550

Waarvan juridisch verplicht

 

61%

  

96%

      

1 Veiligheid chemische stoffen

8.140

19.347

952

708

21.007

Opdrachten

4.059

4.868

241

508

5.617

Subsidies

209

109

90

‒ 40

159

Bijdrage aan agentschappen

2.849

13.347

1.607

‒ 23

14.931

Waarvan bijdrage aan RWS

2.524

2.783

0

0

2.783

Waarvan bijdrage aan RIVM

 

10.239

1.607

‒ 23

11.823

Overige bijdrage aan agentschappen

325

325

0

0

325

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

   

0

200

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.023

1.023

‒ 986

63

100

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.023

1.023

‒ 986

‒ 37

0

Overige bijdragen aan ZBO's/RWT's

 

0

0

100

100

      

2 Veiligheid biotechnologie

2.802

6.189

488

‒ 82

6.595

Opdrachten

1.102

1.105

0

390

1.495

Uitvoering veiligheid GGO

1.102

1.102

0

‒ 50

1.052

Overige opdrachten

 

3

0

440

443

Bijdrage aan agentschappen

1.700

5.084

488

‒ 472

5.100

Waarvan bijdrage aan COGEM

1.700

1.700

0

‒ 32

1.668

Overige bijdrage aan agentschappen

0

3.384

488

‒ 440

3.432

      

3 Veiligheid bedrijven en transport

60.066

84.592

‒ 15.365

‒ 4.279

64.948

Opdrachten

11.163

28.900

‒ 15.785

‒ 3.970

9.145

Programma omgevingsveilig

6.667

5.150

‒ 106

‒ 625

4.419

VTH-stelsel

0

18.000

‒ 15.682

‒ 2.317

1

Overige opdrachten

4.496

5.750

3

‒ 1.028

4.725

Subsidies

42.671

42.417

0

‒ 5.342

37.075

Subsidies inrichtingen & transport

7.000

6.516

0

‒ 2.067

4.449

Subsidies asbest

6.000

6.000

0

0

6.000

Subsidie vuurwerk

29.100

29.630

0

‒ 4.400

25.230

Overige subsidies

571

271

0

1.125

1.396

Bijdrage aan agentschappen

1.859

7.902

420

447

8.769

Waarvan bijdrage aan RWS

1.609

3.662

420

‒ 23

4.059

Overige bijdrage aan agentschappen

250

4.240

0

470

4.710

Bijdrage aan medeoverheden

300

1.300

0

5.069

6.369

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

300

1.300

0

69

1.369

Overige bijdrage aan medeoverheden

   

5.000

5.000

Inkomensoverdrachten

4.073

4.073

0

‒ 483

3.590

Inkomensoverdrachten mesothelioom

4.073

4.073

0

‒ 483

3.590

      

Ontvangsten

250

1.015

0

1.481

2.496

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties bij de Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer)

Een bedrag van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van €1,0 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan Geodan voor het Register Externe Veiligheid (REV). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 17,5 miljoen verlaagd. Hiervan is € 13,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachten budget met € 4,0 miljoen is onder andere het gevolg van een herschikking van € 2,3 miljoen binnen artikelonderdeel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) ten behoeve van het VTH-stelsel (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Daarnaast betreft het een overboeking van € 0,8 miljoen van artikel 22 opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar artikel 21 opdrachtenbudget Duurzame productieketens in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen, pyrotechnische artikelen en de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en asbest.

Verder betreft het een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 van het opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar het opdrachtenbudget Veiligheid chemische stoffen voor opdrachten omtrent nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Deze opdrachten betreffen onder andere een beleidsonderzoek van Rathenau en diverse andere onderzoeken, waaronder een evaluatie naar het stelsel voor wet- en regelgeving.

Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,5 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Subsidies

De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 5,3 miljoen is met name het gevolg van lagere aanvragen van de subsidieregelingen voor vuurwerk van € 4,4 miljoen.

Daarnaast betreft het een herschikking ter waarde van € 0,6 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) van de instrumenten subsidies en inkomensoverdrachten mesothelioom naar het subsidiebudget Veiligheid chemische stoffen voor de uitvoering van het stoffenbeleid voor de opdracht omtrent maatwerkafspraken stoffen en de opdracht commissie Milieueffectrapportage (MER) voor opstellen plan-m.e.r. windturbines.

Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Bijdrage medeoverheden

De per saldo verhoging van de bijdrage medeoverheden van € 5,1 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van € 5,0 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) voor het VTH-stelsel. Deze middelen worden ingezet voor de specifieke uitkering (SPUK) aan omgevingsdiensten (ODs) ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel naar aanleiding van het rapport van Aartsen.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,1 miljoen.

Licence