Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

32.169

26.050

58.219

40.622

98.841

34.770

34.608

35.367

36.657

          

Uitgaven

41.658

29.350

71.008

39.120

110.128

35.728

35.726

36.245

36.577

Waarvan juridisch verplicht

88%

   

61%

    
          

1 Veiligheid chemische stoffen

8.140

0

8.140

11.207

19.347

10.541

10.539

10.540

10.864

Opdrachten

4.059

0

4.059

809

4.868

509

509

509

829

Subsidies

209

0

209

‒ 100

109

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

2.849

0

2.849

10.498

13.347

10.032

10.030

10.031

10.035

Waarvan bijdrage aan RWS

2.524

0

2.524

259

2.783

0

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

325

0

325

0

325

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.023

0

1.023

0

1.023

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.023

0

1.023

0

1.023

0

0

0

0

          

2 Veiligheid biotechnologie

2.802

0

2.802

3.387

6.189

2.717

2.717

2.717

2.718

Opdrachten

1.102

0

1.102

3

1.105

0

0

0

0

Uitvoering veiligheid GGO

1.102

0

1.102

0

1.102

0

0

0

0

Overige opdrachten

0

0

0

3

3

    

Bijdrage aan agentschappen

1.700

0

1.700

3.384

5.084

2.717

2.717

2.717

2.718

Waarvan bijdrage aan COGEM

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

0

0

0

3.384

3.384

2.717

2.717

2.717

2.718

          

3 Veiligheid bedrijven en transport

30.716

29.350

60.066

24.526

84.592

22.470

22.470

22.988

22.995

Opdrachten

11.163

0

11.163

17.737

28.900

17.322

17.162

18.001

18.804

Programma omgevingsveilig

6.667

0

6.667

‒ 1.517

5.150

‒ 1.058

‒ 1.218

‒ 897

‒ 100

VTH-stelsel

0

0

0

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Overige opdrachten

4.496

0

4.496

1.254

5.750

380

380

898

904

Subsidies

13.571

29.100

42.671

‒ 254

42.417

958

1.118

797

0

Subsidies inrichtingen & transport

7.000

0

7.000

‒ 484

6.516

958

1.118

797

0

Subsidies asbest

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

Subsidie vuurwerk

0

29.100

29.100

530

29.630

0

0

0

0

Overige subsidies

571

0

571

‒ 300

271

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

1.609

250

1.859

6.043

7.902

4.190

4.190

4.190

4.191

Waarvan bijdrage aan RWS

1.609

0

1.609

2.053

3.662

0

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

0

250

250

3.990

4.240

4.190

4.190

4.190

4.191

Bijdrage aan medeoverheden

300

0

300

1.000

1.300

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige bijdrage aan medeoverheden

300

0

300

1.000

1.300

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

4.073

0

4.073

0

4.073

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten mesothelioom

4.073

0

4.073

0

4.073

0

0

0

0

          

Ontvangsten

250

0

250

765

1.015

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 40,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Structurele budgetoverhevelingen ter waarde van € 18,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.

  • Structurele budgetoverheveling vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën in het kader van de VTH-middelen zoals opgenomen in het Coaltieakkoord ter waarde van € 18,0 miljoen.

  • Een verplichtingenschuif ter waarde € 1,8 miljoen van 2023, 2024 en 2025 naar 2022 op artikel 22 om de meerjarige verplichting ten aanzien van versterking omgevingsveiligheid aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • Een overboeking ter waarde van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.

  • Een overboeking van € 0,4 miljoen van artikel 21 naar artikel 22 ten behoeve van de uitvoering van milieuprojecten en de lokale ondersteuning en coördinatie van de projecten op Bonaire.

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van chemische stoffen met € 10,5 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Een budgetoverheveling ter waarde van € 10,2 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM en enkele diverse kleinere overboekingen.

  • Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022. 

2 Veiligheid biotechnologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 3,4 miljoen toegenomen. Dat komt met name door een budgetoverheveling ter waarde van € 3,3 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdragen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 17,7 miljoen toegenomen. Dit komt met name door een structurele overboeking van € 18,0 miljoen uit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 22 in het kader van de versterking van het VTH-stelsel zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De omgevingsdiensten zijn een belangrijk fundament in de fysieke leefomgeving onder het VTH-stelsel. Het is de taak van gemeenten, provincies èn Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop gebouwd kan worden. Vanuit het Rijk is de inzet om met deze maatregel bij te dragen aan de versterking van thema’s en activiteiten met een bovenregionaal of landelijk niveau die voor àlle omgevingsdiensten van belang zijn en waarbij ook het Rijk een belang heeft. Om als Rijk stevig regie te kunnen voeren, de positie van omgevingsdiensten te verstevigen en om samen met alle betrokken partijen het VTH-stelsel te verbeteren is voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen een structureel, majeur en geïntegreerd investeringsprogramma noodzakelijk.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 6,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Dit betreft onder andere een structurele budgetoverheveling van € 4,0 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.

  • Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 2,0 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022. 

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit komt door een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.

Licence