Base description which applies to whole site
+

Niet-beleidsartikel 11 Algemeen

Niet-beleidsartikel 11 algemeen (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

648 113

712 357

726 318

758 484

769 094

749 085

20 009

         

Uitgaven:

650 211

718 295

702 433

755 914

788 802

745 649

43 153

         

11.1

Apparaatsuitgaven

650 211

718 295

702 433

755 914

788 802

745 649

43 153

         

3. Ontvangsten

275 938

211 980

140 345

61 266

75 005

50 326

24 679

         

11.10

Diversen ontvangsten

211 264

73 619

96 438

61 266

75 005

50 326

24 679

         

11.20

Koersverschillen

64 674

138 361

43 907

0

0

0

0

Verplichtingen

Uitgaven

De overschrijding van EUR 43,153 miljoen is een saldo van mutaties. Enerzijds wordt het budget voornamelijk verlaagd door lagere personele kosten en lagere uitgaven voor de bedrijfsvoering op het departement onder meer als gevolg van een opgelegde korting op het reisbudget en minder dienstreizen als gevolg van de demissionaire status van het kabinet. De belangrijkste verhoging is het gevolg van koersverlies op betalingen in buitenlandse valuta (EUR 75,4 miljoen) omdat de in rekening gebrachte vreemde valutakoers hoger is dan de gehanteerde corporate rate. Vanwege het grote aandeel USD transacties binnen de ODA uitgaven, is een belangrijk deel daarvan ODA. Verder vallen de materiële kosten hoger uit dan geraamd door onder meer hogere logistieke kosten en doordat de verrekening van de werkelijke in 2010 gemaakte kosten eerst in 2011 zal plaatsvinden op basis van de jaarrekening 2010 van het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM. Daarnaast zijn er hogere beveiligingskosten buitenland, minder uitgaven voor planmatig onderhoud en kleine gedelegeerde huisvestingsprojecten buitenland en is er meer uitgegeven aan evaluaties en accountantscontrole OS. Ten slotte zijn de uitgaven voor huisvesting en bedrijfsvoering buitenland licht hoger uitgevallen dan gepland.

Ontvangsten

De mutatie op de ontvangsten is voor een belangrijk deel het gevolg van opbrengsten uit verkopen onroerende goederen (EUR 15 miljoen). Daarnaast is er een vergoeding voor de BZ-inventaris ontvangen van het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM (EUR 5 miljoen). De ontvangsten voor ontwikkelingssamenwerking zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Personeel

begroting 2010

realisatie 2010

Loonkosten departement

  

Gemiddelde bezetting

1 721

1 740

Gemiddelde prijs

78 000

71 728

Toegelicht begrotingsbedrag

134 211

124 799

   

Loonkosten posten (incl. themadeskundigen 1)

  

Gemiddelde bezetting

1 250

1 123

Gemiddelde prijs

86 000

88 916

Toegelicht begrotingsbedrag

107 457

99 895

   

Vergoedingen

  

Gemiddelde bezetting

1 250

1 123

Gemiddelde kosten

67 850

66 755

Toegelicht begrotingsbedrag

84 778

74 997

   

Lokaal personeel

  

Gemiddelde bezetting

2 254

2 305

Gemiddelde prijs

38 000

39 289

Toegelicht begrotingsbedrag

85 661

90 545

   

Attachés

  

Gemiddelde bezetting

390

369

   

Materieel

  

Gemiddelde bezetting

5 615

5 536

Gem. Kosten

43 390

53 292

Toegelicht

243 654

295 050

   

Totaal toegelicht begrotingsbedrag

655 761

685 286

   

Overige apparaatskosten

89 888

103 516

   

Totaal artikel 11 apparaatsuitgaven

745 649

788 802

1

De themadeskundigen zijn inbegrepen in het onderdeel loonkosten posten. Met ingang van 2009 worden realisaties niet separaat meer geadministreerd.

Slotwet

Beleidsartikel 11 Algemeen
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

776 584

Mutaties Slotwet 2010

– 7 490

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

769 094

Verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 11 Algemeen
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

766 909

Mutaties Slotwet 2010

21 893

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

788 802

Uitgaven

De overschrijding op de uitgaven van EUR 21,893 miljoen is een saldo. De verlaging wordt veroorzaakt door lagere personele kosten en lagere uitgaven voor de bedrijfsvoering op het departement onder meer doordat er minder dienstreizen zijn gemaakt als gevolg van de demissionaire status van het kabinet. Ook vallen de kosten voor huisvesting en bedrijfsvoering in het buitenland lager uit dat verwacht. De verhoging is voornamelijk het gevolg van koersverlies op betalingen in buitenlandse valuta (EUR 42 miljoen) omdat de in rekening gebrachte vreemde valutakoers hoger is dan de gehanteerde corporate rate. Vanwege het grote aandeel USD transacties binnen de ODA uitgaven, is een belangrijk deel daarvan ODA. Verder vallen de materiële kosten hoger uit dan geraamd door onder meer hogere logistieke kosten en doordat de verrekening van de werkelijke in 2010 gemaakte kosten eerst in 2011 zal plaatsvinden op basis van de jaarrekening 2010 van het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM.

Beleidsartikel 11 Algemeen
 

Ontvangsten x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

65 408

Mutaties Slotwet 2010

9 597

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

75 005

Ontvangsten

De mutatie wordt met name veroorzaakt door hogere ontvangsten als gevolg van de verkoop van onroerende goederen en een door het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM betaalde vergoeding voor de BZ-inventaris. De ontvangsten voor ontwikkelingssamenwerking zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Licence