Base description which applies to whole site

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

A Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

Het betreft de volgende aantallen gerechtigden pensioenen en wachtgelden.

Aantallen deelgerechtigden

2013

2014

2015

2016

2017

Pensioenen oud-leden

452

455

460

455

448

Wachtgelden oud-leden

66

55

36

15

69

Totaal

518

510

496

470

517

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie2.

C Beleidswijzigingen

Voor 2019 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

33.580

32.059

31.525

31.525

33.060

32.045

32.045

                 
 

Uitgaven:

33.580

32.059

31.525

31.525

33.060

32.045

32.045

                 

2.1

Schadeloosstelling

22.181

20.898

20.900

20.900

20.900

20.901

20.901

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

11.296

11.052

10.516

10.516

12.051

11.035

11.035

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

103

109

109

109

109

109

109

                 
 

Ontvangsten:

25

86

86

86

86

86

86

E Toelichting op de instrumenten

2.1 Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

2.2 Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer.

De verhoging van artikel 2.2 pensioenen en wachtgelden in 2021 en 2022 houdt verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Gebruikelijk is om het verkiezingsjaar te verhogen met € 1,5 mln. en het jaar na de verkiezingen met € 0,5 mln. De reden voor de ramingsbijstelling is het voorziene beroep op de wachtgeldregeling in het jaar van en het jaar na de verkiezingen.

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

Uit hoofde van de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) betaalt de Tweede Kamer schadeloosstelling aan Nederlandse leden van het Europees Parlement, die niet door het Europees Parlement worden betaald. Dit geldt nu voor één lid van het Europees Parlement.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

2

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence