Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

1.070

1.098

1.090

1.172

904

1.508

‒ 604

        

Uitgaven

1.070

1.008

1.171

1.181

904

1.508

‒ 604

        

Materiële uitgaven

       

Interparlementaire betrekkingen

1.070

1.008

1.171

1.181

904

1.508

‒ 604

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

23

‒ 23

Uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

In 2020 hebben minder activiteiten plaatsgevonden in het kader van interparlementaire betrekkingen als gevolg van het coronavirus, dit heeft geleid tot een overschot van € 0,604 mln.

Tabel 13 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Interparlementaire betrekkingen

1.357

1.070

1.008

1.171

1.181

904

Gemiddeld per zetel (225)

6

5

5

5

5

4

Ontvangsten

De in de begroting opgenomen ontvangstenraming ad € 0,023 mln. is nog gebaseerd op een terugontvangst van de contributie van één van de internationale organisaties. De terugontvangst wordt verrekend met de contributie voor het nieuwe jaar waardoor er geen sprake meer is van ontvangsten. Suppletoir is deze ontvangstenraming op «€ 0» gebracht.

4

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence