Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.3

Renovatie/B67

Vanaf eind zomerreces 2020 zijn veel activiteiten op weg naar een definitief voorlopig ontwerp (VO) uitgevoerd ter voorbereiding van de besluitvorming in de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) en het Presidium.

Werkwijze van de Kamer

Om de werkwijze van de Kamer te verbeteren zijn er voorbereidende stappen gezet. De in april 2018 ingestelde werkgroep Herziening Reglement van Orde heeft het eindrapport, met daarin voorstellen voor een integrale herziening van het Reglement van Orde, aangeboden. De Kamer heeft op 10 september 2020 een start gemaakt met de behandeling van het eindrapport. Na het kerstreces (en in ieder geval vóór 12 februari 2021) is de afrondende behandeling voorzien.

Reorganisatie Kamerorganisatie

Er is gebouwd aan een professionele, slagvaardige ambtelijke organisatie. In 2020 is het reorganisatieproces Kamerbreed tot een afronding gekomen: de Beveiligingsdienst heeft in december 2020 het plaatsingsproces afgerond . De besluitvorming op de plannen van de Griffies Commissies en de Griffie Plenair is afgerond en de personele effecten zijn gering (kleine uitbreiding). Ook de IT gerelateerde diensten (CIO en CISO bureau) hebben het plaatsingsproces afgerond en werken verder toe naar een toekomstbestendige en effectieve informatievoorziening. Daarmee is de gehele ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren gereorganiseerd of aan de hand van een evaluatie of doorlichting voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard blijft de aandacht voor een professionele en slagvaardige organisatie onverminderd bestaan.

Participatiewet, vrouwen in leidinggevende posities en maatschappelijke stages

Zowel de realisatie van doelstellingen voor de Participatiewet als het aantal vrouwen (30%) in leidinggevende posities zijn in 2020 behaald. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus hebben de maatschappelijke stages en de jaarlijkse sprokkelstage in 2020 niet plaatsgevonden.

Werkbeleving en sociale veiligheid

In 2020 is de gedragscode Integriteit ambtelijke organisatie geactualiseerd en is besloten tot een nieuwe opzet van de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Ook is ingezet op het verstevigen van vaardigheden en kennis bij medewerkers om gewenst gedrag te vertonen en eigen regie te nemen op hun vitaliteit en bevlogenheid door dit meer onderdeel te laten zijn van de gesprekscyclus.

In 2020 zou een tweede werkbelevingsonderzoek (WBO) plaatsvinden, maar met het oog op de huidige omstandigheden is ervoor gekozen om dat onderzoek uit te stellen tot 2021. Wel heeft in september een enquête plaats gevonden om te weten hoe de medewerkers deze periode beleven en hoe het met ze gaat. De rapportage is binnen de diensten besproken en van opvolging voorzien. Eind februari 2021 zal een tweede meting plaatsvinden.

Betrokkenheid burgers bij Kamer (transparantie Kamerwerk)

De presentatie van de resultaten van een pilot-project van de VSNU en de commissie Financiën, gericht op o.a. betere onderbouwing van beleidsvoorstellen door het kabinet, vond plaats op 8 september. De Voorzitter nam de rapportage hierover in ontvangst.

Van 1 september tot 4 november is de Kamer tijdelijk beperkt open geweest voor bezoekers. Ook heeft de Kamer op 25 september op aangepaste wijze aandacht besteed aan de viering van 75 jaar herstel van de parlementaire democratie. Deze viering was live te volgen. Vanaf 4 november is de Kamer opnieuw gesloten voor bezoekers. Er hebben geen evenementen meer kunnen plaatsvinden in het Kamergebouw.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

96.927

108.035

104.748

131.664

133.027

124.928

8.099

Waarvan garantieverplichtingen

 

1.129

952

521

869

  

Waarvan overig

 

106.906

103.796

131.143

132.158

  
        

Uitgaven

99.309

105.349

105.456

125.725

133.988

124.928

9.060

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Tweede Kamer

68.639

68.177

73.756

92.493

89.951

82.778

7.173

Onderzoeksbudget

160

164

192

544

1.296

2.323

‒ 1.027

Materiële uitgaven

       

Drukwerk

1.528

1.525

1.209

1.042

1.065

1.859

‒ 794

Fractiekosten

26.813

33.601

28.007

29.292

38.884

35.495

3.389

Uitzending leden

187

131

316

322

83

448

‒ 365

Parlementaire enquêtes

115

0

0

11

462

0

462

Bijdrage ProDemos

1.867

1.751

1.976

2.021

2.247

2.025

222

        

Ontvangsten

5.001

3.669

3.751

4.151

3.448

3.966

‒ 518

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 9 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2019

Verleend 2020

Vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

3.4

Fractiekosten

8.391

0

869

7.522

0

0

0

Er is geen sprake meer van een verhoging van de uitstaande garanties maar van een verlaging. Eind 2019 was sprake van een bedrag van € 8,391 mln. aan uitstaande garanties. In 2020 is op verzoek van enkele fracties een bedrag van € 0,869 mln. aan garanties tot betaling gekomen, zodat het totaal aan uitstaande garanties aan de fracties per 31-12-2020 een omvang heeft van € 7,522 mln.

Tabel 10 Specificatie apparaatsuitgaven artikel 3
 

2020

Totaal apparaat

91.247

waarvan personeel

50.977

Eigen personeel

45.774

(Ambtelijke) Detacheringen

1.119

Externe inhuur

3.202

Overig personele kosten (vorming&opleiding)

882

  

waarvan materieel

40.270

Uitgaven

Apparaat Tweede Kamer

Ten opzichte van de begroting resulteren de daadwerkelijke uitgaven binnen dit artikel in een overschrijding van €7,171 mln. De begroting is incidenteel opgehoogd voor o.a. de uitgaven als gevolg van het uitstel van de renovatie en verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. De begroting is structureel verhoogd voor uitgaven voor o.a. informatiebeveiliging, structureel hogere lasten voor beheer en onderhoud ICT-systemen, de aansluiting bij de Rijksschoonmaakorganisatie en het geven van invulling aan de Participatiewet.

Roemernorm

In de motie-Roemer (Kamerstuk II 2009/10, 32360, nr. 5) worden de uitgaven binnen het Rijk aan niet-formatief personeel begrensd op 10% van de gezamenlijke uitgaven op alle artikelen voor formatief en niet-formatief personeel.

Tabel 11 Roemernorm

Uitgaven aan formatief personeel

46.797

Uitgaven aan detacheringen

1.254

Uitgaven aan niet-formatief personeel

3.260

Totaal (A)

51.311

Niet-formatief personeel (B)

3.260

Roemernorm (B als % van A)

6,4

Ook in 2020 voldoet de Tweede Kamer met een percentage van 6,4% aan de Roemernorm.

Onderzoeksbudget

Met ingang van 2018 is een deel van de begroting voor het onderzoeksbudget verdeeld over 14 Kamercommissies. Na een gewenningsperiode in 2018 (uitgaven €0,192 mln.) en 2019 (€0,544 mln.) bedragen de uitgaven in 2020 €1,295 mln. In 2020 zijn er twee Tijdelijke Commissies actief geweest: de TC digitale toekomst en de TC uitvoeringsorganisaties.

Drukwerk

Dit betreft de uitgaven voor de publicatie van de handelingen en officiële publicaties op Overheid.nl. De uitgaven in 2020 zijn €0,794 mln. lager dan initieel begroot, omdat zowel de tarieven van de SDU als het aantal geproduceerde pagina’s lager zijn uitgevallen.

Fractiekosten

De fracties ontvangen op grond van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer een vergoeding per Kamerzetel. De oorspronkelijke begroting bedroeg €35,495 mln. en na bijstelling met compensatie voor gestegen lonen en prijzen € 36,389 mln. De uitgaven bedragen €38,884 mln., een overschrijding van €3,389 mln. Hiervan heeft een bedrag van €0,669 mln. betrekking op een beroep op opgebouwde trekkingsrechten. De resterende overschrijding ad €1,827 mln. heeft betrekking op de huidige raming van het artikel «Fractiekosten». Deze raming is nog gebaseerd op de oude fractiekostenregeling waarin werd uitgegaan van een bevoorschotting van de fracties van 90% van het bedrag waar zij op basis van het aantal zetels recht op hebben. In de nieuwe fractiekostenregeling worden de fracties voor 100% gefinancierd.

Uitzending Leden

In 2020 zijn als het gevolg van het coronavirus veel minder reizen gemaakt dan voorzien. Dit resulteert in een onderuitputting van € 0,365 mln.

Parlementaire enquêtes

In 2020 is het onderzoek van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen afgerond. Daarnaast is de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag geïnstalleerd en heeft onderzoek verricht. Verder is de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (TCAG) opgericht. Deze commissie gaat een parlementaire enquête voorbereiden naar de aardgaswinning in die provincie.

Bijdrage aan ProDemos

Dit artikel is nagenoeg volledig uitgeput.

Ontvangsten

In 2020 is € 3,446 mln. ontvangen. De omzet van het restaurantbedrijf is lager uitgevallen vanwege de getroffen maatregelen als gevolg van het coronavirus (gedeeltelijke sluiting van de restaurants en het vervallen van evenementen). Dit heeft geleid tot een tekort op de ontvangsten.

3

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence