Base description which applies to whole site

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

Voor 2020 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

1.090

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

Uitgaven

1.171

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.171

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

Ontvangsten

0

23

23

23

23

23

23

4.3 Interparlementaire betrekkingen

Het betreft de volgende uitgavenposten:

  • uitzending van Kamerleden naar internationale organisaties;

  • aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

  • contacten tussen de (voormalige) parlementen van het Koninkrijk;

  • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties; en

  • de activiteiten van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2014–2018) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

Tabel 8 Gemiddelde uitgaven per lid (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Interparlementaire betrekkingen

1.799

1.357

1.070

1.008

1.171

Totaal

1.7991

1.357

1.070

1.008

1.171

Gemiddeld per zetel (225)

8

6

5

4

5

1

De hogere uitgaven in 2013, 2014 en 2015 hielden verband met de (voorbereidingen van de) organisatie door Nederland van de Parlementaire Assemblee van de NATO in november 2014 te Den Haag.

4

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence