Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Dit artikel bevat de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën, inclusief de Auditdienst Rijk (ADR) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ),96 met uitzondering van de Belastingdienst en Douane (zie artikel 1 en 9). Het omvat de uitgaven voor ambtelijk personeel, de inhuur van externen en materieel (waaronder huisvesting, ICT en bijdragen aan gecentraliseerde diensten) voor het kerndepartement.

Tabel 47 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
    

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

        

Verplichtingen

222.645

218.809

233.545

266.444

288.112

266.049

22.063

        

Uitgaven

221.938

218.518

234.326

254.814

282.489

266.049

16.440

        

Personeel Kerndepartement

155.780

155.195

162.798

176.463

198.737

184.300

14.437

waarvan: Eigen personeel

144.572

146.100

150.495

162.910

183.358

175.027

8.331

waarvan: Inhuur externen

10.610

8.769

11.433

12.989

14.559

8.767

5.792

waarvan: Overige personeel

598

327

870

564

820

506

314

        

Materieel Kerndepartement

66.158

63.322

71.528

78.351

83.751

81.749

2.002

waarvan: ICT

5.432

6.239

10.188

9.891

13.300

12.743

557

waarvan: bijdrage aan SSO's

37.342

34.147

37.559

42.956

43.150

39.208

3.942

waarvan: Overige materieel

23.384

22.935

23.782

25.504

27.301

29.798

‒ 2.497

        

Ontvangsten

51.786

50.916

45.567

53.560

55.143

51.837

3.306

Verplichtingen

Ten opzichte van de ontwerpbegroting wordt het verplichtingenbudget met € 22,1 mln. overschreden. Dit hangt voor € 16,4 mln. samen met hogere uitgaven (zie hiervoor de toelichting onder uitgaven). Verder hangt het voor € 3,8 mln. samen met een meerjarige verplichting voor het project Schatkistbankieren.

Uitgaven

Personeel Kerndepartement (+ € 14,4 mln.)

Ten opzichte van de ontwerpbegroting worden de personele uitgaven met € 14,4 mln. overschreden. De loonkosten van eigen personeel zijn hoger vanwege een stijging van de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 6 mln.) en de incidentele extra uitgaven als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 (ca. € 7 mln.). De overige extra middelen hebben met name betrekking op de extra benodigde capaciteit bij het kerndepartement uit oogpunt van de ontvlechting van de Belastingdienst. Dit heeft gevolgen voor de aansturing en ondersteuning vanuit het kerndepartement.

Materieel Kerndepartement (+ € 2 mln.)

De materiële uitgaven zijn € 2 mln. hoger dan de stand in de ontwerpbegroting. Dit komt door hogere bijdragen aan SSO's aan onder andere de ICT-faciliteiten.

Ontvangsten

Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn de ontvangsten € 3,3 mln. hoger dan begroot. Dit komt met name door de verkoop van een partij munten (DRZ).

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor Financiën weer. Dit betreft de gerealiseerde apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de zbo’s/RWT’s. Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor hun apparaat.

Tabel 48 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)

...

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

...

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

3.437.400

3.155.797

3.211.376

3.165.530

3.439.010

3.137.678

301.332

Totaal departement

3.409.293

3.142.543

3.199.656

3.153.146

3.427.253

3.125.950

301.303

Kerndepartement

221.938

218.518

234.326

254.814

282.489

266.049

16.440

Belastingdienst

3.187.355

2.924.025

2.965.330

2.531.436

2.740.198

2.449.030

291.168

Douane

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

366.896

404.567

410.871

‒ 6.304

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

28.107

13.254

11.720

12.384

11.757

11.728

29

Waarderingskamer

1.305

1.574

1.887

2.011

2.017

1.953

64

AFM

397

339

361

450

624

505

119

DNB

1.676

3.341

4.472

5.153

968

1.300

‒ 332

FEC

0

0

0

0

3.084

2.970

114

NLFI

24.729

8.000

5.000

4.770

5.065

5.000

65

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG) van het kerndepartement uitgesplitst.

Tabel 49 Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal kerndepartement

221.938

218.518

234.326

254.814

282.489

Generale Thesaurie

22.670

22.834

23.401

24.337

26.403

DG Rijksbegroting

21.364

21.797

22.081

24.296

28.435

SG/pSG-cluster

164.112

159.341

173.205

189.245

206.923

DG Fiscale Zaken

13.792

14.546

15.639

16.936

20.727

Bron: financiële administratie kerndepartement.

96

De programmagelden DRZ inzake de verkoop van inbeslaggenomen goederen worden verantwoord op begroting IV van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Licence