Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de Douane (zie artikel 9). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (waaronder huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen – artikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

233.545

267.714

266.049

265.322

262.991

262.220

264.088

                   

Uitgaven

234.326

267.714

266.049

265.322

262.991

262.220

264.088

                   
 

Personeel kerndepartement

162.798

184.317

184.300

183.198

181.020

180.248

182.002

   

waarvan: Eigen personeel

150.495

173.313

175.027

174.817

172.639

171.867

173.621

   

waarvan: Inhuur externen

11.433

10.498

8.767

7.875

7.875

7.875

7.875

   

waarvan: Overig personeel

870

506

506

506

506

506

506

                   
 

Materieel kerndepartement

71.528

83.397

81.749

82.124

81.971

81.972

82.086

   

waarvan: ICT

10.188

12.325

12.743

13.063

13.063

13.063

13.163

   

waarvan: bijdrage aan SSO's

37.559

39.877

39.208

39.242

39.242

39.242

39.242

   

waarvan: overig materieel

23.782

31.195

29.798

29.819

29.666

29.667

29.681

                   

Ontvangsten

45.567

53.468

51.837

51.837

51.837

51.837

51.837

Uitgaven (en verplichtingen)

Personeel kerndepartement

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement.

Materieel kerndepartement

Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT, diensten op het gebied van catering, vervoer en uitgaven voor premies van het omslagstelsel Rijk. Onder ICT vallen de uitgaven aan de aanschaf, beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur, uitgaven voor de aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur en uitgaven voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening.

De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT). De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging. Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark (BSA), Coördinatie Commissie Onderzoek (CCO) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ).

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR), ontvangsten van departementen voor het omslagstelsel Rijk en ontvangsten voor de verhuur van interne huisvesting.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het Ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de AFM en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. Met ingang van 2015 is de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht in Nederland afgeschaft, conform kabinetsbesluit. De AFM en DNB ontvangen hier dus geen overheidsbijdrage meer voor. Wel ontvangen ze nog een bijdrage voor enkele specifieke werkzaamheden, zoals toezicht op de BES-eilanden.

Totale apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

3.211.376

3.153.129

3.137.678

2.947.258

2.913.420

2.860.917

2.864.046

Totaal departement

3.199.656

3.140.486

3.125.950

2.935.730

2.901.899

2.849.379

2.852.508

Kerndepartement

234.326

267.714

266.049

265.322

262.991

262.220

264.088

Belastingdienst

2.965.330

2.488.844

2.449.030

2.258.669

2.227.975

2.180.019

2.181.105

Douane

n.v.t.

383.928

410.871

411.739

410.933

407.140

407.315

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

11.720

12.643

11.728

11.528

11.521

11.538

11.538

Waarderingskamer

1.887

1.953

1.953

1.953

1.953

1.953

1.953

AFM

361

605

505

505

505

505

505

DNB

4.472

5.315

4.270

4.070

4.063

4.080

4.080

NLFI

5.000

4.770

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst. De apparaatsuitgaven van het DG Belastingdienst worden verantwoord op artikel 1 Belastingen en artikel 9 Douane.

Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat-generaal

2020

Totaal kerndepartement

266.049

Generale Thesaurie

24.883

DG Rijksbegroting

25.606

SG/pSG-cluster

198.108

DG Fiscale Zaken

17.452

Licence