Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 34: Straffen en Beschermen

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties30 , slachtofferzorg en jeugdbescherming en jeugdsancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen;

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

Per 1 januari 2020 is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) in werking getreden en is de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI;

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging;

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid. Ook heeft hij een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties31heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en –reclassering. De uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten;

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI;

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling;

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

In het beleidsverslag is ingegaan op de belangrijkste beleidsontwikkelingen rondom het thema straffen en beschermen die gefinancierd worden vanuit artikel 34. Voor de volledigheid nogmaals de belangrijkste thema’s: de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, een effectievere aanpak van multiprobleemhuishoudens, de rol in de kabinetsbrede schuldenaanpak, de start van lerende pilots om de jeugdbescherming efficiënter te organiseren, de Taskforce Kwaliteit en Veiligheid in de Forensische Zorg, de versterking van de rechtspositie van slachtoffers, de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) en implementatie van het wetsvoorstel Straffen en Beschermen.

De Wet Kansspelen op afstand zal, als gevolg van een vertraging, in de loop van 2021 in werking treden. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar legaal, veilig en verantwoord aanbod en moeten ook casino’s en speelhallen aanvullende maatregelen tegen kansspelverslaving treffen. Hiermee wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving tegengegaan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

In 2020 zijn ter voorkoming van (herhaald) daderschap diverse interventies voor jongeren tussen 12-27 jaar doorontwikkeld en uitgebreid. Het gaat om de justitiele gedragsinterventie Alleen jij bepaalt wie je bent, de interventie Integrale Persoonsgerichte toeleiding naar Arbeid en de pilot Re-Integratie Officier. Alle drie de instrumenten zijn op grotere schaal ingezet bij gemeenten en doorontwikkeld. Tevens zijn deze instrumenten ondersteund met onderzoek, monitoring en/of evaluaties om duurzame effecten te waarborgen.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Vastgestelde Begroting 2020

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

2.843.386

2.668.603

2.661.514

2.916.406

2.811.367

2.755.868

55.499

         
 

Apparaatsuitgaven

173.114

175.525

183.557

188.072

199.439

170.744

28.695

34.1

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       
 

Personeel

137.413

137.165

143.232

148.748

157.866

133.332

24.534

 

waarvan eigen personeel

130.905

132.114

138.032

144.458

153.365

127.503

25.862

 

waarvan externe inhuur

5.119

3.523

3.827

3.191

3.757

4.545

‒ 788

 

waarvan overig personeel

1.389

1.528

1.373

1.099

744

1.284

‒ 540

 

Materieel

35.701

38.360

40.325

39.324

41.573

37.412

4.161

 

waarvan ICT

13.269

14.737

16.093

15.869

18.098

13.999

4.099

 

waarvan SSO's

16.909

16.571

16.905

17.153

17.076

14.864

2.212

 

waarvan overig materieel

5.523

7.052

7.327

6.302

6.399

8.549

‒ 2.150

         
 

Programma-uitgaven

2.688.057

2.463.785

2.459.790

2.716.481

2.850.998

2.585.124

265.874

34.2

Preventieve maatregelen

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

Dienst Justis

6.770

3.855

3.561

3.451

3.897

3.481

416

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Integriteit en kansspelen

0

0

0

1.200

3.130

491

2.639

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Integriteit en kansspelen

0

0

0

0

0

398

‒ 398

 

Overige bijdragen medeoverheden

3.542

5.975

5.930

4.251

2.912

1.939

973

 

Subsidies

       
 

Integriteit

1.443

1.174

699

949

918

1.462

‒ 544

 

Overige subsidies

3.077

4.477

4.213

3.254

2.869

4.044

‒ 1.175

 

Opdrachten

       
 

Integriteit en kansspelen

350

426

227

322

340

996

‒ 656

 

Overige opdrachten

2.510

3.162

4.325

1.949

1.476

2.577

‒ 1.101

 

Garanties

       
 

Faillissementscuratoren

2.015

0

0

0

0

0

0

         

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.178.760

960.288

990.470

1.100.964

1.158.636

1.044.031

114.605

 

DJI-Forensische zorg

804.454

805.297

821.957

892.469

971.055

864.027

107.028

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

87.585

83.076

0

0

0

0

0

 

CJIB

116.137

114.109

118.646

132.170

130.955

120.437

10.518

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Reclassering Nederland

141.187

139.597

145.032

152.139

158.156

148.276

9.880

 

Leger des Heils

20.903

20.861

21.348

22.372

22.892

23.573

‒ 681

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

69.375

69.414

72.878

75.634

77.032

73.183

3.849

 

Centraal Administratie Kantoor

364

0

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

1.125

‒ 1.125

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Terugdringen recidive

0

0

0

0

2.292

0

2.292

 

Overige bijdragen medeoverheden

2.363

2.698

3.235

5.441

3.302

2.478

824

 

Subsidies

       
 

DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden

2.869

3.009

3.951

3.967

4.129

4.279

‒ 150

 

Terugdringen recidive

0

0

0

0

268

0

268

 

Toezicht en behandeling

0

0

0

0

1.319

591

728

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

0

0

0

0

1.726

1.400

326

 

Overige subsidies

2.335

3.155

11.669

4.583

2.586

2.023

563

 

Opdrachten

       
 

Forensische zorg

0

279

1.185

1.900

3.510

3.138

372

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

653

673

485

457

1.508

10.304

‒ 8.796

 

Terugdringen recidive

0

0

1.089

526

473

12.952

‒ 12.479

 

Overige opdrachten

2.382

3.767

3.075

2.867

3.193

3.124

69

         

34.4

Slachtofferzorg

       
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.253

6.689

6.696

7.509

8.890

6.877

2.013

 

Slachtofferhulpbeleid (SHN)

33.893

34.330

32.904

33.938

40.248

34.009

6.239

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Overige bijdragen medeoverheden

4.218

303

106

1.241

0

0

0

 

Subsidies

       
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.337

1.649

1.720

1.651

1.692

1.696

‒ 4

 

Overige subsidies

60

74

1.202

1.064

148

0

148

 

Opdrachten

       
 

Slachtofferzorg

2.208

1.883

2.938

4.138

1.618

11.014

‒ 9.396

 

Uitkeringen Schadefonds Geweldsmisdrijven

18.972

21.244

20.253

21.323

28.363

22.380

5.983

 

Voorschotregeling Schadevergoedingsmaatregelen

1.236

1.875

1.523

1.904

436

3.876

‒ 3.440

         

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

DJI - jeugd

148.943

146.780

152.451

207.644

181.131

141.641

39.490

 

Bijdragen ZBO's/RWT's

       
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.436

1.828

1.717

1.775

3.066

1.821

1.245

 

Halt

10.590

12.065

11.913

12.303

12.644

11.975

669

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

BES Voogdijraad

1.070

1.050

963

1.090

989

1.092

‒ 103

 

Overige bijdragen medeoverheden

309

586

725

1.283

2.211

1.212

999

 

Subsidies

       
 

Jeugdbescherming

1.234

1.263

2.192

2.185

1.393

2.044

‒ 651

 

jeugdaangelegenheden

0

0

0

0

868

0

868

 

Overige subsidies

1.947

2.509

3.788

2.573

4.049

3.403

646

 

Opdrachten

       
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.138

735

854

380

630

1.901

‒ 1.271

 

Projecten jeugd straf

0

61

78

21

19

0

19

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.079

2.533

2.651

2.207

2.165

3.892

‒ 1.727

 

Toezicht en behandeling

0

0

0

0

269

2.104

‒ 1.835

 

Overige opdrachten

1.060

1.036

1.141

1.387

1.595

3.858

‒ 2.263

         
 

Ontvangsten

98.642

219.877

127.847

97.351

105.896

87.635

18.261

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. De meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 20 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Raming 2020

Verschil

Coördinatie taakstraffen

6.948

5.955

4.127

6.699

‒ 2.572

Strafonderzoek LIJ

6.361

6.242

5.942

6.174

‒ 232

Strafonderzoek + aanvulling

2.668

2.995

2.907

2.510

397

Actualisatie Straf

1.078

1.010

1.012

1.154

‒ 142

Onderzoeken schoolverzuim

2.193

2.095

1.190

2.559

‒ 1.369

Strafonderzoek GBM

46

40

57

42

15

Beschermingszaken

16.790

17.811

18.266

16.940

1.326

Adoptiegerelateerde zaken

1.813

1.512

1.810

1.750

60

Gezag en omgangszaken

4.989

5.194

4.524

5.130

‒ 606

Toetsende taak

7.168

6.260

4.693

7.134

‒ 2.441

Bron: Datawarehouse RvdK

De productiegegevens van de RvdK zijn logischerwijs volgend aan de instroom zoals die op de RvdK afkomt. Bij de meeste producten is sprake van een dalende trend, behalve bij de Beschermingszaken, daar heeft de geprognosticeerde daling van de instroom beschermingszaken (tijdsintensief product) heeft zich niet voorgedaan en is juist meer geproduceerd. Met name bij de strafproducten is de daling te relateren aan de impact van de lock down in de keten: minder jeugdrechtzaken, schoolverzuimzaken en taakstraffen.

De RvdK heeft ca. € 29 mln. meer uitgegeven dan begroot. De hogere uitgaven aan eigen personeel zijn grotendeels veroorzaakt door een hogere personeelsbezetting ten gevolge van de aanpak van wachtlijsten en wachttijden, de CAO-ophoging van de lonen, uitgaven aan VWNW-trajecten ten gevolge van de transitie naar zelforganiserende teams, uitbetaling vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering i.v.m. invoering IKB, bijstelling PMJ, Corona-gerelateerde uitgaven (o.a. ICT) en uitgaven voor de programmadirectie. Daarnaast heeft er een verschuiving plaats gevonden van externe inhuur naar inzet van eigen personeel.

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen Agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis ontvangt voor een aantal producten jaarlijks een bijdrage van het Ministerie. Dit gebeurt onder andere voor de behandeling van gratieverzoeken en verzoeken om naamswijziging, de garantstellingsregeling curatoren (GSR), de screening van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de behandeling van beroepszaken bij het verlenen van wapenvergunningen op grond van de Wet wapens en munitie (WWM).

Bijdrage ZBO's/RWT's

Integriteit en kansspelen

Aan de Kansspelautoriteit is in 2020 een bijdrage verstrekt van € 3,1 mln. om de financiële gevolgen van de coronapandemie te compenseren.

Overige bijdragen medeoverheden

Het Ministerie werkt nauw samen met andere departementen, gemeenten en private partijen aan de integrale aanpak van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling en expressief geweld .De aanpak van deze delicten is integraal ingericht, waarbij evidence based maatregelen worden getroffen ten behoeve van het voorkomen van slachtofferschap en daderschap, opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg. Daarnaast zet het Ministerie in op het verbeteren van de aanpak van de groep personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico, die in verschillende mate ernstig agressief, overlastgevend en gevaarlijk gedrag vertonen.

Inzet van de middelen is gericht op het bieden van handelingsperspectief aan burgers, het ontwikkelen van innovatieve maatregelen en het inzetten van effectief bewezen interventies. Continue aandacht vanuit deze partijen blijft noodzakelijk om de geboekte resultaten te verduurzamen en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In 2020 waren de bijdragen aan medeoverheden hoger dan aanvankelijk begroot. Dit vanwege een herverdeling binnen het kader om meer preventieve maatregelen in te zetten in grote gemeenten (hotspots) met als doel de veiligheid te vergroten. Tweede oorzaak is de coronacrisis, waardoor de uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen vertraagd werd en er minder nieuwe subsidies werden aangevraagd dan begroot. Daarnaast is er door corona rekening gehouden met eventuele bezuinigingen. Hetzelfde geldt voor de opdrachten/campagnes bij High Impact Crimes. Door de coronacrisis zijn de campagnes veelal online geweest en waren de uitgaven lager dan begroot.

Subsidies

Integriteit (en filantropie)

Overheid, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving.

Het Ministerie stimuleert de samenwerking met de sector filantropie om als professionele en volwaardige partner bij te dragen aan het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Zij verstrekte in 2020 onder andere subsidies aan de stichting Centraal Bureau Fondsenwerving, de Vrije Universiteit Amsterdam, de stichting Number 5 Foundation en de stichting Maatschappelijke Alliantie. Bij Voorjaarsnota heeft er een herschikking plaatsgevonden en is een deel van het subsidiebudget overgeheveld naar het instrument Opdrachten Integriteit en kansspelen.

Overige subsidies

Voorbeelden van subsidieontvangers zijn: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Laureus Foundation Nederland. In 2020 is er vanwege de coronacrisis minder aan subsidies besteed dan oorspronkelijk begroot.

Opdrachten

Integriteit en Kansspelen

Er is in 2020 in totaal een bedrag van ca. € 0,5 mln. onbesteed gebleven. De geplande onderzoeken op het verbreden van de kennis van de VOG bij risicojongeren en de justitieketen hebben vanwege de coronapandemie niet plaatsgevonden. Bij het Kansspelbeleid was er een bedrag gereserveerd voor een grote campagne richting de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand. Vanwege vertraging van de inwerkingtreding en gewijzigde inzichten over de effecten heeft deze campagne niet plaatsgevonden.

Overige opdrachten

Middelen onder «overige opdrachten» zet het Ministerie onder meer in voor de High Impact Crimes (HIC), publiciteitscampagnes woninginbraken en cybersecurityseniorencampagne. Vanwege de coronacrisis is er minder budget besteed aan opdrachten HIC dan oorspronkelijk begroot.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Het Ministerie geeft een bijdrage voor:

 • gevangeniswezen regulier;

 • forensische zorg.

Tabel 21 Productiegegevens DJI volwassenen
 

Realisatie

Raming

Productie 2020

Aantal

Dagprijs in €

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

9.377

315

8.866

284

FPC-capaciteit

1.403

615

1.258

613

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage van ca. € 114,6 mln. bij het gevangeniswezen is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 64 mln.), compensatie voor kosten samenhangend met corona (ca. € 32 mln.) en loonbijstelling (ca. € 26 mln.). Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage van ca. € 107 mln. bij forensische zorg is eveneens het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 42 mln.), loonbijstelling (ca. € 28 mln.) en een (technische) verschuiving over de artikelonderdelen om de verdeling bijdrage in overeenstemming te brengen met de DJI-begroting op de diverse artikelonderdelen (per saldo ca. € 35 mln.) In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen verder toegelicht.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Daarnaast coördineert en informeert het CJIB binnen de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, opgenomen.

De bijdrage aan CJIB is ten opzichte van de begroting bij suppletoire begrotingswetten verhoogd met € 10,5 mln. Dit betreft voornamelijk een verhoging vanwege loonbijstellingen (€ 4 mln.), digitalisering van de strafrechtketen (€ 3,3 mln.), compensatie corona-effecten (€ 2 mln.) en diverse kleinere posten.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

Er zijn drie erkende reclasseringsorganisaties (3RO): Reclassering Nederland (RN), waarbinnen de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) valt, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJR). De drie organisaties werken nauw met elkaar samen, waarbij ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

 • SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek;

 • LJR heeft als doelgroep de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering;

 • RN kent geen specifieke doelgroep.

Met ingang van 2020 is sprake van een directe subsidierelatie van het Ministerie met de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN).

De 3RO kennen drie hoofdproducten: adviezen, toezichten en werkstraffen. Het Ministerie financiert de 3RO voor adviezen op basis van lumpsum en voor de overige producten op basis van P*Q. De geraamde en gerealiseerde productie over 2020 is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 22 Productiegegevens Reclasseringsorganisaties
 

Realisatie aantal

realisatie prijs (€)

Raming aantal

Raming prijs (€)

Toezichten

9.501

7.974

11.055

7.172

Werkstraffen

24.376

1.156

37.610

1.100

Bron: IRIS-informatiesysteem van de 3RO

De meeruitgaven op de artikelen voor de 3RO ad € 13,1 mln. bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor de uitgekeerde loonbijstelling (€ 6,7 mln.), extra middelen ten behoeve van het wegwerken van achterstanden in de uitvoering van werkstraffen als gevolg van de coronacrisis (€ 4,8 mln.), een verlaging van de beschikbare middelen voor de samenwerking met DJI (-/- € 0,5 mln). Daarnaast zijn er extra middelen toegevoegd ten behoeve van elektronisch toezicht op jeugdigen, pilots huiselijk geweld, digitalisering strafrechtketen, USB, vrijwilligers (totaal € 1,9 mln.) en een nabetaling als gevolg van de definitieve vaststelling van de subsidie 2018 ad € 0,2 mln.

De hogere prijs per eenheid product is het gevolg van de toegepaste compensatie voor de loonbijstelling van de uurvergoeding van de 3RO. De prijs van een reclasseringsproduct is gebaseerd op de uurvergoeding. De gemiddelde productprijzen zijn op basis van het bekostigingsmodel, dat ten grondslag ligt aan de subsidiebeschikking aan de 3RO.

In 2020 is het traject voortgezet en heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden om te komen tot een aanpassing van de bekostigingssystematiek. Met ingang van 2021 wordt de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd, waarbij de maatschappelijke opgave en de taken van de 3RO meer centraal komen te staan. Zo is o.a. de manier van bekostiging per product beter afgestemd op het type product en is de systematiek vereenvoudigd op basis van de samenhang van activiteiten.

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

Dit artikel betreft middelen voor deradicalisering. Bij eerste suppletoire begroting is € 0,6 mln. structureel overgeboekt naar DJI. De resterende onderuitputting op dit artikel komt doordat bijdragen voor deradicalisering zijn afgeboekt van het artikel overige opdrachten.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige bijdrage overheden

De bijdragen van het Ministerie aan gemeenten in het kader van nazorg ex-gedetineerden was begroot op € 2,5 mln.; gerealiseerd is € 2,4 mln. Daarnaast is voor een bedrag van € 0,8 mln. aan bijdragen medeoverheden verstrekt in het kader van terugdringen recidive.

Subsidies

DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden

Dit betreft de middelen voor vrijwilligerswerk bij gedetineerden om zo de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Het Ministerie financiert vrijwilligerswerk gedetineerden middels het instrument subsidie, waarbij de administratieve afhandeling bij DJI plaatsvindt.

Overige subsidies

Middelen zijn ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid.

Opdrachten

Forensische Zorg

De gerealiseerde uitgaven op dit onderdeel hebben voornamelijk te maken met het programma voor de invoering van de Wet verplichte GGZ en met het programma gericht op de duurzame versterking van de forensische zorg.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

Op dit instrument zijn middelen gereserveerd voor de verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en het optimaliseren van de ketenregie in de executieketen. In dit kader stelt het Ministerie budget aan ketenpartners ter beschikking voor de inrichting van kernprocessen die bijdragen aan een snelle en zekere tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de uitvoering van het programma Verbetering Tenuitvoerlegging Strafrechtketen (voorheen programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen). Gedurende het jaar is er naast de kasuitgaven (realisatie € 1,3 mln.) een bedrag van ca. € 9 mln. overgeheveld naar het CJIB, OM, DJI, Justid, Raad voor de Kinderbescherming, Raad voor de rechtspraak en de Reclassering. Van deze ca. € 9 mln. is € 2,7 mln. besteed aan de gemeenschappelijke beheerkosten voor de jeugdketensystemen: Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS), Collectieve Opdracht Router Voorziening/ Justitiële Jeugd Informatie Knooppunt (CORV/JJIK), Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en Intelligente Formulieren Module (IFM).

Terugdringen recidive

Op dit artikel zijn regeerakkoordmiddelen gereserveerd voor het terugdringen van recidive. Het programma Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering geeft invulling aan de doelstelling uit het regeerakkoord door samen met de zorg, het lokale domein en de justitieketen te werken aan vernieuwing van de sanctie-uitvoering. Het programma bestaat uit bestuurlijke samenwerking en een Projectenlab. Het programma ontwikkelt en deelt inzichten uit de praktijk die op grotere schaal toegepast kunnen worden en levert verschillende tools op om opgavegericht te kunnen werken. Ook maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten naar het detentieverloop van Michael P. worden uit deze middelen gefinancierd (structureel € 5 mln.)32.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de uitvoering van het programma «Koers en Kansen» en de "Visie gevangeniswezen". Gedurende het jaar is bij het programma «Koers en Kansen» aan bijdragen, subsidies en onderzoek een bedrag verstrekt van € 4,5 mln. Ten behoeve van versterking Reclassering binnen het gevangeniswezen en ontwikkeling «Visie gevangeniswezen» (arbeidsplaatsen, risicotaxatie, casemanagers en maatregel arrestanten) is € 3,2 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast is aan de implementatie van de wet Straffen en Beschermen bijgedragen € 4,9 mln. en circa € 0,3 mln. is ingezet om algemene problematiek op te lossen bij JenV.

Overige opdrachten

Middelen zijn ingezet voor diverse (incidentele) projecten en opdrachten op het terrein van sanctiebeleid.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit het Ministerie voor de bureaukosten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt grotendeels verklaard door een PMJ-bijstelling (€ 1,8 mln.).

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

Het verschil tussen de vastgesteld begroting en de realisatie wordt verklaard door o.a. aanvullende verstrekking voor programmatische ontwikkelingen Mens als Maat, Namens de Familie en Ketenbreed Slachtofferportaal (€ 3 mln.), prijsbijstelling (€ 0,9 mln.) en extra middelen ten behoeve van een inhaalslag van het wegwerken van de achterstanden in de strafrechtketen als gevolg van de coronapandemie (€ 1,7 mln.).

Opdrachten

Slachtofferzorg

Er zijn opdrachten verstrekt aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden ten behoeve van slachtofferzorg. Het gaat hierbij om: 1) praktische uitvoering slachtofferrechten, 2) bescherming van slachtoffers, 3) informeren van slachtoffers en 4) herstel door erkenning van leed.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op middelen die beschikbaar zijn gesteld aan SHN en ten behoeve van de ontwikkeling van het Ketenbreed Slachtofferportaal.

Uitkeringen Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post zijn de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel verantwoord, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering zijn verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voorschotregelingen schadevergoedingsregeling

Slachtoffers en nabestaanden van een geweld- of zedenmisdrijf kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald. De voorschotten worden als vordering verhaald op de veroordeelde. Als blijkt dat de vordering op de veroordeelde oninbaar is, komt het restant voor rekening van JenV.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdragen Agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage (€ 39,5 mln.) wordt voornamelijk verklaard door de frictiekosten ten behoeve van de capaciteitsmaatregelen bij de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) (€ 23 mln.), capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 9,4 mln.) en een terugontvangen bijdrage van het Ministerie van OCW (ca. € 7,6 mln.). Dit laatste in verband met de sluiting van aan JJI’s verbonden scholen, als gevolg van de reductie van de direct inzetbare capaciteit. In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen verder toegelicht.

Tabel 23 Productiegegevens DJI jeugd
 

Realisatie

Raming

Productie 2020

Aantal

Dagprijs in €

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

520

689

485

695

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van het Ministerie van JenV en VWS wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie).

Tabel 24 Productiegegevens LBIO
 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Aantallen producten

    

Alimentatie

34.281

30.037

28.578

25.511

Internationale alimentatie

3.941

3.410

4.073

3.935

Kosten per geïnde euro (€)

    

Alimentatie

0,02

0,03

0,04

0,08

Internationale alimentatie

0,16

0,17

0,19

0,2

Bron: concept jaarverslag LBIO

De productiegegevens van het LBIO zijn volgend aan de instroom zoals die op het LBIO afkomt. Er is sprake van een licht dalende trend, mede veroorzaakt door een andere manier van het tellen van de producten. Desondanks heeft het LBIO meer uitgegeven dan het kader van de ontwerpbegroting, met name door extra incidentele kosten voor de invoering van het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de beslagvrije voet.

Halt

Halt voert in opdracht van het Ministerie de landelijke coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen uit. Haltstraffen hebben tot doel grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan slachtoffers en maatschappij. In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van bekostigingssystematiek en een kostprijsonderzoek. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de opgavegerichte bekostigingssystematiek die met ingang van 2021 worden ingevoerd.

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Overige bijdragen medeoverheden

Een bedrag van €1 mln. is ingezet voor verbeterplannen van de accounthoudende regio’s en Gecertificeerde Instellingen (GI’s). In deze verbeterplannen zijn doelstellingen en activiteiten opgenomen om invulling te geven aan de aanbevelingen van de inspecties, waaronder: complexiteit doelgroep, arbeidsmarkt, beschikbaarheid en tijdige inzet van passende hulp en financiële zekerheid.

Subsidies

Jeugdbescherming

Deze middelen zet JenV in voor subsidiëring van Fiom. In opdracht van JenV voert Fiom administratieve taken en voorlichting uit op het gebied van adoptie.

Jeugdaangelegenheden

Deze middelen zet JenV in voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). In opdracht van JenV verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering.

Overige subsidies

Op het onderwerp Risicojeugd & Jeugdgroepen zijn middelen met name besteed aan subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Minder dan oorspronkelijk geraamd is budget besteed aan opdrachten. Door de coronacrisis zijn er minder opdrachten aangegaan in het kader van Innovatie.

De onderwerpen waar budget aan besteed is zijn bijvoorbeeld het interbestuurlijke programma «Geweld hoort nergens thuis» (waarin wordt gewerkt aan het goed in beeld brengen van en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling), LVB problematiek, criminaliteit en slachtofferschap, privacy aangelegenheden & -wetgeving, Zorg- en Veiligheidshuizen en onderzoeken & experimenten op het terrein van multiproblematiek.

Opdrachten

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de RvdK opdrachten erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies voor de betrokken jeugdigen.

Overige opdrachten

Een bedrag van € 1,5 mln. is ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid en voor het programma «Scheiden zonder Schade». Daarnaast is een gedeelte van het kader ingezet als bijdrage voor de uitvoering van de pilots in de Jeugdbeschermingsketen. Ook is € 1,6 mln. overgeboekt naar de Raad voor de Kinderbescherming voor de programmadirectie. 

Ontvangsten

De belangrijkste structurele ontvangsten op dit artikel betreffen de ontvangen administratiekostenvergoedingen (voornamelijk op verkeersboetes). Het verschil tussen begroting en realisatie op het ontvangstenartikel komt door incidentele effecten: lagere ontvangsten aan administratiekosten als gevolg van de lockdown wegens corona (ruim € 15 mln.), een terugontvangen kasbijdrage vanwege het open blijven van Teylingereind (€ 23,0 mln.), het financieringsresultaat 2019 van dienst Justis (€ 4,4 mln.) en diverse kleinere ontvangsten.

30

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

31

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

32

Kamerstukken II 2018–2019, 33 628, nr. 60.

Licence