Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.755.868

2.949.544

31.152

79.586

3.060.282

      

Apparaatsuitgaven

170.744

184.318

131

18.715

203.164

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

     

Personele uitgaven

133.332

146.336

‒ 55

13.739

160.020

waarvan eigen personeel

127.503

140.381

‒ 55

13.582

153.908

waarvan externe inhuur

4.545

4.635

0

567

5.202

waarvan overig personeel

1.284

1.320

0

‒ 410

910

Materiele uitgaven

37.412

37.982

186

4.976

43.144

waarvan ict

13.999

13.974

240

4.611

18.825

waarvan sso's

14.864

15.274

0

‒ 879

14.395

waarvan overig materieel

8.549

8.734

‒ 54

1.244

9.924

      

Programma-uitgaven

2.585.124

2.765.226

31.021

60.871

2.857.118

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

34.2 Preventieve maatregelen

     

Bijdrage Agentschappen

     

Dienst Justis

3.481

3.440

‒ 35

492

3.897

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Integriteit en kansspelen

491

14

‒ 14

3.130

3.130

Bijdrage medeoverheden

     

Integriteit en Kansspelen

398

23

0

‒ 23

0

Overige Bijdrage medeoverheden

1.939

1.879

‒ 100

‒ 300

1.479

Subsidies

     

Integriteit en kansspelen

1.462

1.036

14

‒ 50

1.000

Overige Subsidies

4.044

4.144

0

‒ 50

4.094

Opdrachten

     

Integriteit en kansspelen

996

1.949

‒ 274

‒ 927

748

Overige Opdrachten

2.577

2.577

‒ 274

0

2.303

      

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI-gevangeniswezen

1.044.031

1.137.806

‒ 17.835

38.665

1.158.636

DJI-Forensische zorg

864.027

934.573

36.482

0

971.055

CJIB

120.437

124.376

1.004

5.575

130.955

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Reclassering Nederland

148.276

153.266

‒ 641

5.219

157.844

Leger des Heils

23.573

23.218

0

‒ 418

22.800

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

73.183

76.144

145

590

76.879

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.125

556

0

0

556

Bijdrage medeoverheden

     

Terugdringen recidive

0

3.500

‒ 1.244

‒ 300

1.956

Overige Bijdrage medeoverheden

2.478

2.478

844

0

3.322

Subsidies

     

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.279

4.391

0

0

4.391

Terugdringen recidive

0

1.000

‒ 788

0

212

Toezicht en behandeling

591

462

0

0

462

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.400

1.762

0

0

1.762

Overige Subsidies

2.023

2.063

288

0

2.351

Opdrachten

     

Forensische zorg

3.138

3.138

‒ 100

2.442

5.480

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

10.304

3.005

‒ 1.638

8

1.375

Terugdringen recidive

12.952

5.166

‒ 3.979

‒ 159

1.028

Overige Opdrachten

3.124

3.510

625

‒ 1.978

2.157

      

34.4 Slachtofferzorg

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.877

9.302

‒ 8

77

9.371

Slachtofferhulp Nederland

34.009

34.901

0

4.377

39.278

Subsidies

     

Perspectief Herstelbemiddeling

1.696

1.743

0

0

1.743

Opdrachten

     

Slachtofferzorg

11.014

8.772

0

‒ 5.458

3.314

Schadefonds Geweldsmisdrijven

22.380

23.291

‒ 5

4.400

27.686

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.876

3.876

0

0

3.876

      

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI - jeugd

141.641

154.609

18.890

7.632

181.131

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

LBIO

1.821

2.229

0

800

3.029

Halt

11.975

12.314

337

58

12.709

Bijdrage medeoverheden

     

BES Voogdijraad

1.092

1.121

0

‒ 32

1.089

Overige Bijdrage medeoverheden

1.212

2.115

0

1.581

3.696

Subsidies

     

Subsidies jeugdbescherming

2.044

2.098

‒ 788

0

1.310

Subsidies jeugdaangelegenheden

0

0

788

0

788

Overige Subsidies

3.403

3.317

‒ 116

470

3.671

Opdrachten

     

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.901

372

0

‒ 235

137

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.892

3.892

0

‒ 972

2.920

Toezicht en behandeling - jeugd

2.104

1.822

0

‒ 1.822

0

Overige Opdrachten

3.858

3.976

‒ 557

‒ 1.921

1.498

      

Ontvangsten

87.635

83.774

23.000

‒ 3.275

103.499

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 18,8 mln.

Dit bedrag omvat onder andere:

een tegenvaller van 13,8 mln. door o.a. hogere personele en ict kosten dan geraamd. Er is extra personeelsinzet nodig in verband met het verwerken van de instroom raadsonderzoeken. De hogere ICT-uitgaven hangen samen met de hogere personeelsinzet, contractprijsstijgingen en hogere beheerskosten. Het restant saldo betreft kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI- gevangeniswezen € 20,8 mln.

 • In verband met extra uitgaven door Covid-19 is aan DJI 32,4 mln. beschikbaar gesteld. Het betreft vooral persoonlijke beschermingsmiddelen, gebouwelijke aanpassingen en ict-kosten. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

 • Een technische herschikking binnen DJI van ‒ 24,1 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen;

 • Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 4,6 mln. voor de implementatiekosten/uitvoeringskosten wet Straffen en Beschermen en 4,4 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

DJI- Forensische zorg € 36,5 mln.Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 36 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Zie ook DJI- gevangeniswezen.

CJIB € 6,6 mln.Dit bedrag is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 3,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 2 mln. voor extra uitgaven door Covid-19.

34.4 Slachtofferzorg

Opdrachten slachtofferzorg € -5,5 mln. Dit bedrag bestaat uit een aantal kleine mutaties. Er is onder andere 2,7 mln. afgeboekt en overgemaakt naar Slachtofferhulp Nederland ten behoeve van een aantal projecten zoals Mens als Maat.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd € 26,5 mln.

 • Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering ad 23 mln.

 • Een verrekening van 7,6 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs JJI’s 2020.

 • Het restsaldo bestaat uit een technische herschikking binnen DJI van ‒ 4 mln.

  Mutaties ontvangsten

 • Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 19,7 mln.

  • Door de corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd.

  • Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering van 23 mln.

  • Diverse kleine meevallers binnen het onderdeel Straffen en Beschermen die optellen tot 6,8 mln. waaronder een geïncasseerde incidentele boete door KSA van 2 mln.

Licence