Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

2.755.868

0

2.755.868

193.676

2.949.544

232.325

356.952

351.124

349.985

           
 

Apparaatsuitgaven

170.744

0

170.744

13.574

184.318

7.714

3.345

3.123

3.111

34.1

apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         
 

Personele uitgaven

133.332

0

133.332

13.004

146.336

6.976

2.670

2.448

2.436

 

waarvan eigen personeel

127.503

0

127.503

12.878

140.381

6.896

2.589

2.367

2.355

 

waarvan externe inhuur

4.545

0

4.545

90

4.635

44

45

45

45

 

waarvan overig personeel

1.284

0

1.284

36

1.320

36

36

36

36

 

Materiele uitgaven

37.412

0

37.412

570

37.982

738

675

675

675

 

waarvan ict

13.999

0

13.999

‒ 25

13.974

238

238

238

238

 

waarvan sso's

14.864

0

14.864

410

15.274

411

411

411

411

 

waarvan overig materieel

8.549

0

8.549

185

8.734

89

26

26

26

           
 

Programma-uitgaven

2.585.124

0

2.585.124

180.102

2.765.226

224.611

353.607

348.001

346.874

 

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

34.2

Preventieve maatregelen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Dienst Justis

3.481

0

3.481

‒ 41

3.440

‒ 121

‒ 108

‒ 108

‒ 108

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Integriteit en Kansspelen

491

0

491

‒ 477

14

‒ 480

‒ 482

‒ 482

‒ 482

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Integriteit en Kansspelen

398

0

398

‒ 375

23

‒ 375

‒ 300

‒ 300

‒ 300

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.939

0

1.939

‒ 60

1.879

‒ 60

0

0

0

 

Subsidies

         
 

Integriteit en kansspelen

1.462

0

1.462

‒ 426

1.036

‒ 426

‒ 430

‒ 430

‒ 430

 

Overige Subsidies

4.044

0

4.044

100

4.144

105

105

105

105

 

Opdrachten

         
 

Integriteit en kansspelen

996

0

996

953

1.949

956

1.262

1.262

1.262

 

Overige Opdrachten

2.577

0

2.577

0

2.577

0

0

0

0

           

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI-gevangeniswezen

1.044.031

0

1.044.031

93.775

1.137.806

114.779

141.713

138.159

138.293

 

DJI-Forensische zorg

864.027

0

864.027

70.546

934.573

88.635

178.651

177.366

175.336

 

CJIB

120.437

0

120.437

3.939

124.376

1.796

1.974

2.007

2.151

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Reclassering Nederland

148.276

0

148.276

4.990

153.266

4.303

4.228

4.216

4.216

 

Leger des Heils

23.573

0

23.573

‒ 355

23.218

‒ 349

648

648

648

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

73.183

0

73.183

2.961

76.144

2.977

1.970

1.970

1.970

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.125

0

1.125

‒ 569

556

‒ 569

‒ 569

‒ 569

‒ 569

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Terugdringen recidive

0

0

0

3.500

3.500

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.478

0

2.478

0

2.478

0

0

0

0

 

Subsidies

         
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.279

0

4.279

112

4.391

112

113

113

113

 

Terugdringen recidive

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

 

Toezicht en behandeling

591

0

591

‒ 129

462

‒ 54

16

16

16

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.400

0

1.400

362

1.762

236

166

166

166

 

Overige Subsidies

2.023

0

2.023

40

2.063

40

41

41

41

 

Opdrachten

         
 

Forensische zorg

3.138

0

3.138

0

3.138

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

10.304

0

10.304

‒ 7.299

3.005

271

271

271

271

 

Terugdringen recidive

12.952

0

12.952

‒ 7.786

5.166

‒ 4.586

390

390

390

 

Overige Opdrachten

3.124

0

3.124

386

3.510

193

193

193

193

           

34.4

Slachtofferzorg

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.877

0

6.877

2.425

9.302

265

2.116

1.809

2.133

 

Slachtofferhulp Nederland

34.009

0

34.009

892

34.901

141

‒ 606

‒ 606

‒ 606

 

Subsidies

         
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.696

0

1.696

47

1.743

47

39

39

39

 

Opdrachten

         
 

Slachtofferzorg

11.014

0

11.014

‒ 2.242

8.772

‒ 3.659

‒ 3.659

‒ 3.660

‒ 3.660

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

22.380

0

22.380

911

23.291

‒ 405

6.937

6.553

7.010

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.876

0

3.876

0

3.876

0

0

0

0

           

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - jeugd

141.641

0

141.641

12.968

154.609

19.829

18.762

18.765

18.809

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

LBIO

1.821

0

1.821

408

2.229

42

42

42

42

 

Halt

11.975

0

11.975

339

12.314

331

18

‒ 82

‒ 282

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Voogdijraad

1.092

0

1.092

29

1.121

29

29

29

29

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.212

0

1.212

903

2.115

903

34

34

34

 

Subsidies

         
 

Subsidies jeugdbescherming

2.044

0

2.044

54

2.098

54

56

56

56

 

Overige Subsidies

3.403

0

3.403

‒ 86

3.317

65

241

241

241

 

Opdrachten

         
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.901

0

1.901

‒ 1.529

372

‒ 233

‒ 33

‒ 32

‒ 32

 

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.892

0

3.892

0

3.892

0

0

0

0

 

Toezicht en behandeling - jeugd

2.104

0

2.104

‒ 282

1.822

‒ 282

‒ 282

‒ 282

‒ 282

 

Overige Opdrachten

3.858

0

3.858

118

3.976

101

61

61

61

           
 

Ontvangsten

87.635

0

87.635

‒ 3.861

83.774

‒ 3.934

‒ 14.176

‒ 14.191

‒ 14.201

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Eigen personeel € 12,9 mln.

  • toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;

  • een aantal kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)

  • toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.) ;

  • het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

  • het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM.

Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.

  • op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;

  • het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Licence