Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 34. Straffen en beschermen

Algemene doelstelling

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties28, slachtofferzorg en jeugdbescherming en -sancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen.

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

Na inwerkingtreding van de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) is de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI.

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging.

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid en heeft een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties29 heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en -reclassering. De uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten.

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI.

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling.

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

Beleidswijzigingen

In de beleidsagenda is ingegaan op de belangrijkste beleidsontwikkelingen rondom het thema straffen en beschermen die gefinancierd worden vanuit artikel 34. Voor de volledigheid nogmaals de belangrijkste thema’s: de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, een effectievere aanpak van multiprobleemhuishoudens, de rol in de kabinetsbrede schuldenaanpak, de start van lerende pilots om de jeugdbescherming efficiënter te organiseren, de Taskforce Kwaliteit en Veiligheid in de Forensische Zorg, de versterking van de rechtspositie van slachtoffers en implementatie van het wetsvoorstel Straffen en Beschermen.

Verder is in 2020 de inwerkingtreding van de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) beoogd, waarmee strafrechtelijke beslissingen via het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) door de Minister voor Rechtsbescherming ten uitvoer worden gelegd. Ook zal de Wet Kansspelen op afstand in de loop van 2020 in werking treden. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar legaal, veilig en verantwoord aanbod en moeten ook casino’s en speelhallen aanvullende maatregelen tegen kansspelverslaving treffen. Hiermee wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving tegengegaan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

De doorontwikkeling van dadergerichte interventies zijn onderdeel van het actieprogramma 3.0 van de Taskforce Overvallen. De focus in 2020 ligt op het (door)ontwikkelen van een integrale benadering vanuit gemeente, school en hulpverlening. Het doel hiervan is om diverse preventieve interventies (door) te ontwikkelen en breder beschikbaar te stellen aan gemeenten en deze tevens duurzaam te beleggen. De interventies zijn gericht op het voorkomen van (herhaald) daderschap bij risicojongeren (t/m 27 jaar).

Tabel 3.4.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

2.661.514

2.872.504

2.755.868

2.729.450

2.611.272

2.614.657

2.621.396

                 

Apparaatsuitgaven

183.557

183.242

170.744

172.713

177.284

177.282

177.282

                 

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

           
 

Personele uitgaven

143.232

146.400

133.332

135.223

139.750

139.742

139.742

 

waarvan eigen personeel

138.032

140.564

127.503

129.391

133.909

133.901

133.901

 

waarvan inhuur externen

3.827

4.545

4.545

4.547

4.554

4.554

4.554

 

waarvan overige personele uitgaven

1.373

1.291

1.284

1.285

1.287

1.287

1.287

 

Materiele uitgaven

40.325

36.842

37.412

37.490

37.534

37.540

37.540

 

waarvan ICT

16.093

13.382

13.999

14.033

14.047

14.050

14.050

 

waarvan bijdrage aan SSO's

16.905

14.900

14.864

14.878

14.897

14.898

14.898

 

waarvan overige materiele uitgaven

7.327

8.560

8.549

8.579

8.590

8.592

8.592

                 
 

Programma-uitgaven

2.459.790

2.689.262

2.585.124

2.556.737

2.433.988

2.437.375

2.444.114

 

Waarvan juridisch verplicht

   

99%

       
                 

34.2 Preventieve maatregelen

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Dienst Justis

3.561

3.458

3.481

3.490

3.498

3.498

3.498

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             
 

Integriteit en Kansspelen

0

697

491

494

496

496

496

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Integriteit en Kansspelen

0

483

398

398

400

400

400

 

Overige bijdragen medeoverheden

5.930

2.754

1.939

1.943

952

952

952

 

Subsidies

             
 

Integriteit en Kansspelen

699

1.062

1.462

1.462

1.466

1.466

1.466

 

Overige subsidies

4.213

4.153

4.044

4.248

4.262

4.263

4.263

 

Opdrachten

             
 

Integriteit en Kansspelen

227

996

996

996

1.000

1.000

1.000

 

Overige opdrachten

4.325

1.693

2.577

2.582

2.588

2.588

2.588

                 

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

       
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

990.470

1.084.500

1.044.031

1.027.740

973.452

975.135

980.315

 

DJI-Forensische zorg

821.957

867.469

864.027

855.092

798.448

800.513

800.513

 

CJIB

118.646

136.754

120.437

120.065

119.615

119.608

119.608

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             
 

Reclassering Nederland

145.032

151.734

148.276

148.214

145.878

145.453

145.453

 

Leger des Heils

21.348

23.618

23.573

23.611

23.520

23.517

23.517

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

72.878

73.597

73.183

73.216

72.947

72.941

72.941

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

0

1.125

1.125

1.125

1.128

1.128

1.128

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Overige bijdragen medeoverheden

3.235

2.480

2.478

2.484

2.488

2.489

2.489

 

Subsidies

             
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.951

4.280

4.279

4.282

4.292

4.292

4.292

 

Toezicht en behandeling

0

0

591

591

591

591

591

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

0

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Overige subsidies

11.669

1.971

2.023

2.025

2.029

2.029

2.029

 

Opdrachten

             
 

Forensische zorg

1.185

0

3.138

4.232

4.227

4.208

4.188

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

485

2.488

10.304

9.809

9.812

9.814

9.814

 

Terugdringen recidive

1.089

12.767

12.952

12.959

14.488

14.488

14.488

 

Overige opdrachten

3.075

3.735

3.124

3.347

3.354

3.335

3.314

                 

34.4 Slachtofferzorg

             
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

             
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.696

7.147

6.877

6.918

5.946

5.946

5.946

 

Slachtofferhulp Nederland

32.904

33.954

34.009

33.950

34.077

34.079

34.079

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Overig Slachtofferzorg

106

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

             
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.720

1.911

1.696

1.697

1.404

1.404

1.404

 

Overige subsidies

1.202

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

             
 

Slachtofferzorg

2.938

9.401

11.014

11.136

11.150

11.153

11.153

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

20.253

21.840

22.380

22.609

14.004

14.007

14.007

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.523

2.636

3.876

3.883

3.882

3.882

3.882

                 

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

DJI – jeugd

152.451

199.244

141.641

137.258

138.354

138.459

140.059

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.717

1.821

1.821

1.822

1.826

1.826

1.826

 

Halt

11.913

11.938

11.975

11.986

12.121

12.119

12.119

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

BES Voogdijraad

963

1.094

1.092

1.093

1.095

1.095

1.095

 

Overige bijdragen medeoverheden

725

1.282

1.212

1.213

1.217

1.217

1.217

 

Subsidies

             
 

Jeugdbescherming

2.192

2.039

2.044

2.050

2.141

2.141

2.141

 

Overige subsidies

3.788

3.309

3.403

3.463

3.806

3.806

3.806

 

Opdrachten

             
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

854

282

1.901

1.986

2.289

2.291

2.291

 

Projecten straf jeugd

78

0

0

0

0

0

0

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

2.651

3.895

3.892

3.901

3.905

3.906

3.906

 

Toezicht en behandeling – jeugd

0

0

2.104

2.104

2.104

2.104

2.104

 

Overige opdrachten

1.141

5.655

3.858

3.863

2.336

2.336

2.336

                 
 

Ontvangsten

127.847

96.119

87.635

87.683

97.980

97.980

97.980

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Toelichting op instrumenten

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. JenV financiert de RvdK voor het grootste deel op basis van de PMJ ramingen (pxq) en voor het overige deel op basis van een lumpsum bedrag. De daling in het apparaatsbudget voor 2020 en 2021 wordt veroorzaakt doordat voor 2019 de daling van de PMJ niet is verwerkt i.v.m. de wachtlijstaanpak en het programma «versnellen 2020». Voor 2020 en 2021 is de daling wel conform PMJ verwerkt.

De voorgenomen meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3.4.2 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Coördinatie taakstraffen

6.948

6.596

6.699

6.761

7.019

7.019

Strafonderzoek LIJ

6.361

6.233

6.174

6.124

8.477

8.477

Strafonderzoek LIJ + aanvulling

2.668

2.542

2.510

2.484

2.838

2.838

Actualisatie straf

1.078

1.149

1.154

1.158

1.378

1.378

Onderzoeken schoolverzuim

2.193

2.424

2.559

2.662

3.167

3.167

Strafonderzoek GBM

46

43

42

41

50

50

Beschermingszaken

16.790

17.003

16.940

16.887

16.200

16.200

Adoptiegerelateerde zaken

1.813

1.724

1.750

1.774

1.921

1.921

Gezag en omgangszaken

4.989

5.222

5.130

5.038

5.006

5.006

Toetsende taak

7.168

7.161

7.134

7.112

6.359

6.359

Bron: Prognosemodel Justitiële ketens 2020 (gefinancierde beschikbare capaciteit)

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis toetst of personen antecedenten hebben die het uitoefenen van bepaald werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico’s en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de agentschapsparagraaf van Justis.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijdrage medeoverheden

JenV zet in 2020 de integrale aanpak van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling en expressief geweld, de zogenoemde «High Impact Crimes» (HIC), onverminderd voort. Samenwerken met andere departementen en gemeenten op het gebied van innovatie, preventie, onderzoek en het terugdringen van recidive door het bieden van perspectief staan hierbij centraal. Blijvende aandacht is nodig om de afgelopen jaren geboekte resultaten vast te houden ten behoeve van tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap en daderschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg. Daarnaast zet JenV in op het verbeteren van de aanpak en het terugdringen van daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s van de groep personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate ernstig agressief, overlastgevend en gevaarlijk gedrag vertonen.

Subsidies

Integriteit

Overheid, vrijwilligers, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Door de inzet van screeningsinstrumenten, gebaseerd op de justitiële documentatie, wordt gewerkt aan een breder integriteitsbeleid.

JenV stimuleert de sector filantropie om als professionele en volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het convenant «Ruimte voor geven» vormt de basis voor structurele samenwerking op thema’s als de totstandkoming van een stelsel van toezicht op de sector filantropie. Hieronder vallen onder meer de subsidies aan Centraal Bureau Fondsenwerving.

Overige subsidies

Het voorkomen en aanpakken van High Impact Crimes (HIC) is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. Continue aandacht vanuit deze partijen is noodzakelijk om de geboekte resultaten te verduurzamen en pas te houden met nieuwe ontwikkelingen. Deze subsidies worden verstrekt aan organisaties en stichtingen op het gebied van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling en expressief geweld.

Voorbeelden van subsidieontvangers zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Laureus Foundation Nederland in het kader van «Alleen jij bepaalt wie je bent».

Opdrachten

Kansspelbeleid

Het kabinet zet in op modernisering van het kansspelbeleid. Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier deel kan nemen aan kansspelen. De wijziging van de Wet op de kansspelen voor het onderdeel Kansspelen op afstand is op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. Het streven is om de wet in 2020 in werking te laten treden.

Onder deze post worden de uitgaven opgenomen voor opdrachten in het kader van deze modernisering, zoals de implementatie van wet- en regelgeving en diverse beleidsonderzoeken naar de effecten van het voorgestelde beleid.

Overige opdrachten

JenV zet in op het vasthouden en verduurzamen van de afgelopen jaren geboekte resultaten. Onder deze post worden de uitgaven opgenomen voor opdrachten die een bijdrage leveren aan de integrale aanpak van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling en expressief geweld, de zogenoemde «High Impact Crimes» (HIC).

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

De Minister voor Rechtsbescherming geeft een bijdrage30 aan DJI voor:

 • Gevangeniswezen regulier

 • Forensische zorg

Tabel 3.4.3 Belangrijkste productiegegevens 2020 DJI volwassenen

Productie 2020

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

8.866

234

FPC-capaciteit

1.258

613

In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht. Ook de uitgaven die DJI doet voor de capaciteit Caribisch Nederland (BES) zijn terug te vinden in de agentschapsparagraaf van DJI.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid. Daarnaast is het CJIB het administratie- en Informatiecentrum (AICE) voor de executieketen waar het gaat om uitvoering van strafrechtelijke beslissingen (USB). Met haar activiteiten levert het CJIB een bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, te vinden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

Er zijn drie erkende reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar samen, zij het dat ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

 • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek.

 • Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering.

 • Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient alle andere cliënten.

De reclasseringsorganisaties kennen drie hoofdproductgroepen: adviezen, toezichten en werkstraffen. Voor adviezen worden de reclasseringsorganisaties lump sum gefinancierd. Toezichten en werkstraffen werden tot en met begrotingsjaar 2019 op basis van P*Q gefinancierd. Met ingang van begrotingsjaar 2020 gaat dit veranderen en zullen naast de adviezen ook de toezichten en werkstraffen plaatsvinden op basis van lumpsumgerichte financiering. De wijze waarop aan deze vorm van financiering invulling wordt gegeven wordt thans bezien in een verandertraject. Dit traject wordt in 2019 afgerond. De geraamde meerjarige productie van toezichten en werkstraffen van de drie reclasseringsorganisaties is vooralsnog weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3.4.4 Productiegegevens reclasseringsorganisaties

Productgroep

Aantal

Gemiddelde Prijs

Instroom toezichten

11.055

€ 7.172

Instroom werkstraffen

37.610

€ 1.100

Bron: Prognosemodel Justitiële Ketens 2020 (gefinancierde capaciteit)

Overige bijdrage ZBO’s/RWT’s

In het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» heeft het Kabinet prioriteit gegeven aan een intensivering van de inzet op de-radicalisering. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de samenwerking in de keten, om interventies gericht op disengagement en de-radicalisering zo goed mogelijk persoonsgericht in te zetten en voor het evalueren en verder ontwikkelen/beproeven van bestaande en nieuwe interventies gericht op disengagement en de-radicalisering in justitieel kader.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijdragen medeoverheden

In het kader van nazorg ex-gedetineerden verstrekt JenV een bijdrage aan gemeenten. Zij benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

JenV verstrekt subsidies aan een aantal vrijwilligersorganisaties die verschillende activiteiten verrichten om de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten.

Toezicht en behandeling

JenV voert beleid rondom het verbeteren van toezicht en behandeling en is daarnaast stelseleigenaar van de Forensische Zorg en verstrekt hiervoor subsidies aan o.a. zorginstellingen.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op de BES-eilanden. Tot en met 2019 liep deze subsidie via Reclassering Nederland, maar vanaf 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met de SRCN.

Overige subsidies

Deze middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid.

Opdrachten

Forensische Zorg

JenV is stelseleigenaar van de Forensische Zorg. DJI doet de inkoop van Forensische Zorg en de uitvoering van zorg ligt bij (private) zorginstellingen.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

De ketenpartners in de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) werken intensief samen om sancties tijdig, persoonsgericht en juist uit te voeren. Uit de USB-middelen stelt het departement structureel budget aan ketenpartners ter beschikking om voornoemde verbeteringen in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te bewerkstelligen en de regie op de uitvoeringsketen te versterken. In 2020 ligt het zwaartepunt bij de invoering van nieuwe ICT-trajecten, het afronden en volledig laten indalen van de kennisoverdracht in het kader van de wet USB en de migratie naar de beoogde ketenarchitectuur.

Terugdringen recidive

Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering geeft invulling aan de doelstelling uit het Regeerakkoord door samen met de zorg, het lokale domein en de justitieketen te werken aan vernieuwing van de sanctie-uitvoering. Het programma bestaat uit bestuurlijke samenwerking en een Projectenlab. Het programma ontwikkelt en deelt van daaruit inzichten uit de praktijk die op grotere schaal toegepast kunnen worden. Ook maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten naar het detentieverloop van Michael P. worden uit deze middelen gefinancierd (structureel € 5 mln.).31

Overige opdrachten

Deze middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) projecten en opdrachten op het terrein van sanctiebeleid.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit JenV voor de bureaukosten.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit en krijgt hiervoor een bijdrage van JenV.

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Naast slachtoffer-dadergesprekken faciliteert Perspectief Herstelbemiddeling ook briefwisselingen en bemiddelingen. Perspectief Herstelbemiddeling is een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Opdrachten

Slachtofferzorg

In 2020 worden verdere stappen gezet bij de uitvoering van de Meerjarenagenda slachtofferbeleid die door de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer is gestuurd32. Met name in het kader van de prioriteit versterking rechtspositie slachtoffers worden voorstellen ingediend waarvan de uitvoering kosten met zich mee zal brengen, zoals introductie van een verschijningsplicht van verdachten en voorstellen met betrekking tot spreekrecht.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post worden de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel geraamd, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering wordt verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

Slachtoffers en nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdragen aan agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht.

Tabel 3.4.5 Belangrijkste productiegegevens 2020 DJI jeugd

Productie 2020

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

4851

695

1

incl. 16 plaatsen kleinschalige voorzieningen

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van JenV wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie). JenV financiert het LBIO op basis van vastgestelde normaantallen en prijzen per product. De normaantallen worden tegen een vaste prijs vergoed en de meer- of minderproductie wordt tegen het variabele kostendeel afgerekend.

Tabel 3.4.6 Prognose productiegegevens LBIO
 

Realisatie

Begroting

       
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantallen producten

           

Alimentatie

30.037

30.050

30.400

30.600

31.050

31.250

Internationale alimentatie

3.410

3.375

3.380

3.490

3.555

3.570

Kosten per geïnde euro (€)

           

Alimentatie

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Internationale alimentatie

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

0,16

Halt

Halt voorziet in opdracht van JenV in de landelijke coördinatie en uitvoering van -afdoening. Halt-afdoening is een kortstondige buitenstrafrechtelijke maatwerkinterventie met als doel; grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk stoppen en genoegdoening bieden aan slachtoffers en maatschappij. Hierbij sluit Halt aan bij de leefwereld van de jongeren.

Bijdrage aan medeoverheden

BES voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Overige bijdragen medeoverheden

De Zorg- en veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol als het gaat om de aanpak van de meest complexe domeinoverstijgende veiligheidsvraagstukken. De beschikbare middelen worden onder meer ingezet voor de uitvoering van de meerjarenagenda van de Zorg- en veiligheidshuizen. Daarnaast worden middelen ingezet voor de invulling van de rol van JenV als mede-opdrachtgever van een aantal langlopende programma’s. In het Programma Geweld hoort nergens thuis wordt in 2020 samen met VWS, VNG en justitiepartners verder gewerkt aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens richt zich op het versterken van de bijdrage van JenV aan de aanpak van multiprobleemhuishoudens. In het programma Sociaal Domein werkt JenV samen met gemeenten en departementen (VWS, SZW, BZK en OCW) professionals en maatschappelijke organisaties, aan de versterking en verbetering van de aanpak van weerbarstige en domeinoverstijgende vraagstukken uit de lokale praktijk.

Subsidies

Jeugdbescherming

Deze middelen zet JenV in voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV). In opdracht van JenV verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. SAV verricht in opdracht van JenV administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Overige subsidies

Het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. JenV subsidieert meerdere projecten op dit terrein. Daarnaast wordt ondersteund bij experimenten in het kader van het terugdringen van multiproblematiek, verbeteren informatiedeling tussen diverse domeinen (straf-zorg-sociaal domein) en de ontwikkeling van nieuwe interventies.

Opdrachten

Risicojeugd & Jeugdgroepen: Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen

JenV draagt bij aan het ondersteunen van experimenten in het domein van Zorg en Veiligheid, activiteiten ter verbetering van samenwerking en informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek (gericht op concrete, praktisch en betekenisvolle bijdragen van de strafrechtketen), de ontwikkeling van wetgeving, praktische instrumenten en trainingen bij de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein. JenV ontwikkelt en zet zich in voor het versterken van kennis en competenties voor innovatie.

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de Raad voor de Kinderbescherming opdrachten erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies voor de betrokken jeugdigen.

Toezicht en behandeling – jeugd

Deze middelen worden ingezet voor diverse projecten en opdrachten op het terrein van toezicht en behandeling (forensische zorg) specifiek voor jeugd.

Overige opdrachten

De middelen worden ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid, waaronder adolescentenstrafrecht en de Transitie Autoriteit Jeugd.

Verder worden onder deze post uitgaven opgenomen ter ondersteuning van experimenten gericht op de versterking van de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het betreft opdrachten die een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken rondom informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, alsmede de ontwikkeling van wetgeving en praktische instrumenten en trainingen voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan met name uit de door het CJIB ontvangen administratiekostenvergoedingen.

28

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

29

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

30

In paragraaf 34.5 wordt het onderdeel DJI-jeugd nader toegelicht en in paragraaf 37.2 het onderdeel Vreemdelingenbewaring.

31

Kamerstukken II 2018–2019, 33 628, nr. 60.

32

Kamerstukken II, 2017–2018 33 552, nr. 43

Licence