Base description which applies to whole site

4.5 Beleidsartikel 8 Internationaal beleid

Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en ter verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers.

Stimuleren

Bij het uitvoeren van de algemene doelstelling ligt de nadruk op het zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van instellingen en burgers om zich op een internationale omgeving te oriënteren. Daartoe zorgt de Minister vanuit haar stelselverantwoordelijkheid voor de benodigde internationaal-bestuurlijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over wederzijdse beroepserkenning, kwaliteitszorg en grensverkeer en door de uitwisseling van best practices. De Minister opereert hierbij binnen multilaterale kaders als de Europese Unie, OESO en de Unesco en andere – vaak daarbij aangesloten – organisaties, alsmede via bilaterale contacten, verdragen, Memorandums of Understanding, etcetera. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stimuleringsmaatregelen in de vorm van fondsen en beurzen en worden faciliterende en uitvoerende instanties gefinancierd, zoals Stichting Nuffic, Neth-ER en het Duitsland Instituut Amsterdam. De bevordering van internationale samenwerking is ondersteunend aan de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van OCW. De voorgenomen activiteiten zijn dan ook voor een belangrijk deel opgenomen in de betreffende beleidsartikelen.

Indicatoren/kengetallen

Internationale, ondersteunende maatregelen laten zich moeilijk vangen in «harde» cijfers en beleidsconclusies. In gevallen waar dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij de bevordering van in- en uitgaande studiemobiliteit of bij de bevordering van culturele activiteiten in het buitenland, zijn relevante cijfers te volgen op OCW in Cijfers. Deze website biedt ook informatie over de indicatoren over onder andere het programma Erasmus+ en de prestaties van de beroepsbevolking worden internationaal vergeleken in het kader van het «Programme for International Assessment of Adult Competencies» (PIAAC).

De belangrijkste conclusies op het terrein van internationaal beleid worden beschreven in het onderdeel beleidsprioriteiten.

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 8 (bedragen x € 1.000)
      

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

HGIS realisatie

  

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

2020

Verplichtingen

 

11.001

13.080

13.236

12.426

21.359

12.810

8.549

691

          

Uitgaven

 

12.281

11.625

12.496

12.678

12.810

12.830

‒ 20

817

          

Subsidies (regelingen)

1.595

856

820

179

207

241

‒ 34

126

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

632

       

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

600

     

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

211

186

155

114

134

116

18

126

Overige incidentele subsidies

152

70

65

65

74

125

‒ 51

 

Internationalisering Onderwijs

     

‒ 1

 

‒ 1

 

Opdrachten

1.002

56

0

105

123

207

‒ 84

0

Opdrachten

     

7

 

7

 

Beleidsonderzoek en benchmarking

61

30

 

71

45

100

‒ 55

 

Incidentele Internationale activiteiten

3

23

 

34

71

107

‒ 36

 

EU-Voorzitterschap

938

3

      

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

9.234

10.287

11.250

11.883

11.974

11.861

113

185

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

135

135

      

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

 

628

859

803

803

803

0

 

Stichting Nuffic

3.566

3.838

3.875

3.858

3.901

3.826

75

 

Nederlandse Taalunie

2.806

2.821

2.727

2.762

2.850

2.861

‒ 11

 

Europa College Brugge

30

30

30

30

30

30

0

 

Unesco

   

130

 

20

‒ 20

 

OESO CERI

71

74

77

81

83

82

1

 

Fulbright Center

368

368

468

368

368

368

0

 

DCCIC

90

       

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

185

185

185

 

185

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

1.963

2.208

2.989

3.066

3.154

3.066

88

 

EU-programma's en activiteiten

20

 

40

  

20

‒ 20

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

   

600

600

600

0

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

450

426

426

511

506

521

‒ 15

506

Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)

450

426

426

511

506

521

‒ 15

506

          

Ontvangsten

1

24

113

121

10

99

‒ 89

 

De realisatie van de verplichtingen is € 8,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De verklaring ligt in een heroverweging van de subsidierelatie met Nuffic en een daaruit voortgekomen driejarige verplichting van in totaal € 10,9 miljoen voor een aanbesteding op het gebied van internationalisering. Daarnaast is er € 2,2 miljoen minder verplicht dan oorspronkelijk begroot voor Nuffic. Dit is te verklaren doordat bij een herziening van de subsidierelatie met Nuffic een deel van de activiteiten zijn aanbesteed (€ 1,9 miljoen) en de uitvoering van de regeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) overgedragen is naar de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSI). Deze overdracht betekende een verschuiving van het verplichtingsritme (€ 0,3 miljoen). De realisatie van de uitgaven 2020 ligt € 0,02 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,09 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.

Opdrachten

Er is een driejarige verplichting vastgelegd van € 10,9 miljoen voor een aanbesteding met als doel internationalisering te bevorderen.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Duitsland Instituut Amsterdam

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) genereert en verspreidt kennis in Nederland over de ontwikkelingen in Duitsland op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het instituut doet dat onder meer met behulp van wetenschappelijk onderzoek, onderwijsprojecten en voorlichtingsactiviteiten (cofinanciering met Universiteit van Amsterdam en Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)). Daarnaast stimuleert het DIA het onderwijs in de Duitse taal in Nederland.

Nuffic

De Stichting Nuffic is het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs; van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden van de subsidie aan Nuffic. In 2020 is er een wetstraject gestart om een aantal taken wettelijk te verankeren. Daarnaast zijn er taken Europees aanbesteed en zijn er taken afgebouwd.

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie ondersteunt de betrokken overheden in hun taalbeleid voor het Nederlands en maakt samenwerking, afstemming en uitwisseling mogelijk. Ook verzamelt, ontwikkelt en ontsluit de Nederlandse Taalunie kennis en informatie over het Nederlands met het oog op advies en dienstverlening aan sectoren, doelgroepen en individuele taalgebruiker.

Fulbright Center

Het Fulbright Center verzorgt mobiliteitsprogramma’s voor het hoger onderwijs via beurzen voor uitwisseling met de Verenigde Staten (met bijdragen van de Amerikaanse regering).

Stichting Ons Erfdeel

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel wil context brengen bij kunst, taal, geschiedenis, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen uit de Lage Landen. Dit realiseert Ons Erfdeel door het uitbrengen van artikelen en boeken, het publiceren van het Franstalige tijdschrift Septentrion en het digitaal publiceren van artikelen op hun Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige websites.

Nationaal Agentschap Erasmus+

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training is samen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd belast met het beheer en de uitvoering in Nederland van het EU programma Erasmus+. In 2020 is een wetstraject gestart waarmee de nationale uitvoering van de nieuwe Erasmus+ verordening wettelijk wordt vastgelegd, waaronder het aanwijzen van de Nationale Agentschappen. Nuffic wordt aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training voor het nieuwe Erasmus+ programma.

Neth-ER

De vereniging Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. De leden van Neth-ER bestaan op dit moment uit: MBO-raad, Nuffic, KNAW, NFU, TNO, VSNU, Vereniging Hogescholen, NWO, ISO, JOB en LSVB. Het gezamenlijke doel van de vereniging is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten door de leden onder andere te voorzien van informatie over het Europees beleidsproces en het versterken van het netwerk van de leden. Neth-ER ontvangt een subsidie van het Ministerie van OCW voor het informeren van het brede Nederlandse kennisveld over Europese beleidsontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Vlaams-Nederlands Huis De Buren

Het Vlaams-Nederlands Huis De Buren is in 2004 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse regering als een culturele organisatie en als ruimte voor debat en reflectie (subsidiëring vindt plaats via begrotingshoofdstuk V (Buitenlandse Zaken)).

Tabel 28 Homogene Groep Internationale Samenwerking (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)

3.155

2.858

2.873

2.873

2.873

2.873

 

Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)

52.588

49.001

51.437

52.770

54.299

52.770

1.529

Internationaal beleid (artikel 8)

886

932

766

825

817

822

‒ 5

Cultuur (artikel 14)

5.739

4.640

4.617

4.617

4.617

4.617

 

Onderzoek en wetenschappen (artikel 16)

454

454

454

454

454

454

 

Apparaatskosten (artikel 95)

  

139

144

148

269

‒ 121

Totaal

62.822

57.885

60.286

61.683

63.208

61.805

1.403

Toelichting

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is sinds 1997 een budgettaire constructie binnen de rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het buitenlandbeleid gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken ministeries. Bovenstaande tabel geeft een onderverdeling weer van de HGIS-middelen van het Ministerie van OCW per artikel.

Licence