Base description which applies to whole site

4.9 Beleidsartikel 13 Lesgeld

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met schooljaar 2020-21) aangegeven.

Tabel 48 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)1
 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Lesgeld

1.131

1.137

1.137

1.155

1.168

1.202

1

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2020 geen bijzonderheden voorgedaan.

Tabel 49 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 13 (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

7.198

7.334

12.158

12.831

13.664

13.416

248

        

Uitgaven

7.198

7.334

12.158

12.831

13.664

13.416

248

        

Bijdrage aan agentschappen

7.198

7.334

12.158

12.831

13.664

13.416

248

Dienst Uitvoering Onderwijs

7.198

7.334

12.158

12.831

13.664

13.416

248

        

Ontvangsten

248.477

241.966

237.165

245.727

252.994

226.628

26.366

De realisatie van de uitgaven 2020 ligt € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 26,4 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

De gerealiseerde uitgaven liggen € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 50 Aantal lesgeldplichtigen
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

bol/vo

227.533

221.191

217.236

214.336

219.566

202.000

17.566

Bron: realisatiegegevens DUO en ramingsmodel SF

Toelichting

Het aantal lesgeldplichtigen in 2020 is hoger dan begroot. Het aantal lesgeldplichtigen is een afgeleide van demografische ontwikkelingen en van de opleidingskeuze van studerenden/leerlingen. Er zijn geen basis- en streefwaarden vastgesteld.

Licence